Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Studia nad Azją Południowo-Wschodnią, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-0172-1SO
  Nazwa: Studia nad Azją Południowo-Wschodnią, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Drugi rok, studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Trzeci rok, studia nad Azją Południowo-Wschodnią

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 2/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2013/2014 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk

- ma podstawową wiedzę o różnego rodzaju strukturach i instytucjach społecznych w Azji

- ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w Azji

- ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne w Azji

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii i metodyki nauk społecznych i humanistycznych, właściwych do podjęcia studiów azjatyckich

- ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach nauk i dyscyplin umożliwiających studia nad Azją

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury społeczeństw azjatyckich

- ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa kulturowego Azji, we wszystkich jego wytworach

- ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, instytucji oraz typów więzi społecznych w Azji

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- zdobywa wiedzę specjalistyczną

Umiejętności:

- posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł

- posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości danego regionu Azji

- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych właściwych dla danego regionu Azji

- posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników pozwalającą na rozwiązywanie realnych problemów relacji pomiędzy Wschodem i Zachodem

- potrafi prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

- rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur

- rozumie i potrafi zanalizować proponowane rozwiązania problemów społecznych właściwych dla danego regionu Azji

- posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu i Zachodu

- posiada umiejętności przygotowania i prezentacji w języku polskim typowych prac pisemnych i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych społecznych z możliwością ich praktycznych aplikacji

- posiada umiejętność przygotowania i prezentacji wystąpień ustnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

- posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posiada umiejętności językowe w zakresie języka orientalnego na poziomie co najmniej B2

- zdobywa umiejętności specjalistyczne

Kompetencje społeczne:

- rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności

- posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru w kontekście wyzwań i dylematów współczesnego świata

- ma świadomość znaczenia wartości kulturowych w Azji i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne Wschodu i Zachodu

- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji medialnej

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta we współpracy międzynarodowej w obszarze kultury i gospodarki pomiędzy społeczeństwami Wschodu i Zachodu