Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-047-28-ZD-6
  Nazwa: Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: kulturoznawstwo Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie.
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Katedra Ukrainoznawstwa (od 15/16) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie
Drugi rok, Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie
Trzeci rok, Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kulturoznawstwie - studia polsko-ukraińskie
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk

- ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym kulturę, struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii i metodologii nauk o kulturze

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

- ma uporządkowaną wiedzę i rozumie założenia głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania

- ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury mediów i cywilizacji medialnej

- ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach. Identyfikuje wytwory kultury swoiste dla wybranego regionu i interpretuje je z perspektywy wybranej specjalności

- zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym świecie

- ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych i kulturowych oraz ich relacjach we współczesnym świecie w skali krajowej międzynarodowej i międzykulturowej

- ma wiedzę o procesach interakcji kulturowych w realiach konkretnych grup i organizacji

- ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, typów osobowości i mentalności, instytucji oraz typów więzi społecznej w procesie zmian kulturowych

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł

- posiada umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z uwzględnieniem języka poznawanych kultur jako niezbędnego elementu inkulturacji, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych, religijnych i społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych)

- posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy konkretnej rzeczywistości kulturowej

- posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalającą na rozwiązywanie realnych problemów świata społecznego i kulturowego

- potrafi prognozować procesy kulturowe z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

- rozpoznaje i interpretuje wartości rdzenne dziedzictwa kulturowego i kluczowych systemów normatywnych konkretnych grup kulturowych wraz z ich symbolicznymi wytworami

- potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań i pojawiających się w procesie interakcji kulturowych oraz proponować sposoby ich praktycznego rozwiązywania

- posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej

- posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim typowych prac i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z możliwością ich praktycznych aplikacji

- rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

- posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru w kontekście wyzwań i dylematów społeczno-kulturowych współczesnego świata

- potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej

- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i kulturalnych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji medialnej

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta w dialogu i współpracy międzykulturowej

- rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności.