Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Europeistyka, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-104-0-UD-4
  Nazwa: Europeistyka, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: europeistyka
Kierunki do
wyboru:
europeistyka niemcoznawstwo
europeistyka wiedza o Holokauście i ludobójstwach
Jednostki: Instytut Studiów Europejskich (od 18/19) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, europeistyka

Pozostałe toki nauczania

Drugi semestr, europeistyka
Drugi rok, europeistyka
Drugi semestr, niemcoznawstwo
Drugi rok, niemcoznawstwo
Drugi semestr, wiedza o Holokauście i ludobójstwach
Drugi rok, wiedza o Holokauście i ludobójstwach

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny, dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na europeistyce
Uprawnienia zawodowe:

Studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na kierunku europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem nowożytnych społeczeństw europejskich. Szczególny nacisk w programie europeistycznych studiów magisterskich położony jest na zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy o Unii Europejskiej i europejskich procesach integracyjnych, zwłaszcza procesu adaptacji acquis communautaire do polskiego życia publicznego. W efekcie studia będą kształcić absolwentów charakteryzujących się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych. Tacy absolwenci znajdą się w korzystnym położeniu na szybko zmieniającym się rynku pracy. Studia europeistyczne oferują specjalistyczne przygotowanie w zakresie integracji europejskiej i funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, dzięki któremu ich absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, edukacji, mediach, organizacjach pozarządowych, firmach handlowych oraz szybko powstających i rozwijających się instytucjach w ramach procesów integracji europejskiej.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie : wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z póź. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu europeistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

- posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę dotyczącą poszczególnych subdyscyplin wchodzących w skład studiów europeistycznych (prawo, polityka, ekonomia, historia, społeczeństwo i kultura), a także pogłębioną w zakresie wybranej przez siebie specjalizacji

- posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą terminologii używanej w naukach humanistycznych i społecznych

- posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie metod i narzędzi badawczych oraz techniki pozyskiwania i opracowywania danych, a także wiedzę dotyczącą stawiania hipotez badawczych i procesu ich weryfikacji

- posiada informacje w zakresie podstaw wiedzy o państwie i prawie oraz prawa ochrony własności intelektualnej

- posiada rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa Rady Europy, włączając w to zagadnienia związane z ochroną praw człowieka

- zna zagadnienia z zakresu myśli politycznej: prądy ideologiczne i doktryny polityczne, a także zależności między nimi

- posiada uporządkowaną, pogłębioną wiedzę w zakresie współczesnej historii stosunków międzynarodowych oraz współczesnej historii politycznej i społecznej Polski i Europy

- posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę dotyczącą teorii integracji europejskiej oraz wie, w jaki sposób zastosować modele teoretyczne do analizy procesów integracji europejskiej, w tym integracji subregionalnej

- posiada pogłębioną wiedzę w zakresie terminologii dotyczącej demokratycznych i niedemokratycznych form rządów, a także zna proces rozwoju systemów politycznych w Europie i ich współczesne modele

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej, w tym charakteru poszczególnych instytucji, a także wiedzę na temat udziału tych instytucji w procesach decyzyjnych UE

- posiada rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę o zakresie i działaniu wspólnych polityk Unii Europejskiej i ich wpływu na rolę i pozycję Unii Europejskiej w systemie stosunków międzynarodowych

- posiada rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, znajomość terminologii z zakresu nauk ekonomicznych oraz zasad działania wspólnego rynku

- posiada rozszerzone informacje z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz europejskiej integracji gospodarczej

- ma rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

- posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów z zakresu antropologii, socjologii, filozofii i psychologii społecznej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

- ma rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego Europy oraz współczesnego życia kulturalnego Europy, a także działalności najważniejszych instytucji zajmujących się tą tematyką

- posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania zdobywanych wiadomości oraz wiedzę dotyczącą tego, jakie możliwości rozwoju zapewniają fundusze europejskie, zarówno w zakresie rozwoju własnego, jak i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej

- posiada rozszerzoną wiedzę na temat roli i znaczenia środków masowego przekazu w życiu społecznym i politycznym

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad i norm etycznych

- posiada podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych

- posiada wiedzę na temat potrzeby praktykowania zdrowego trybu życia

UMIEJĘTNOŚCI

- umie wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie wykorzystać informacje, stosując odpowiedni dobór źródeł, umie zastosować odpowiednią gradację wykorzystywanych źródeł

- potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować krytycznie teksty z dziedzin wchodzących w skład studiów europejskich, potrafiąc porównać je ich zawartość do tekstów zawierających inne poglądy na dany temat, potrafi je skonfrontować i wyciągnąć własne wnioski

- posiada poszerzone umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla europeistyki

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami wykładowców i promotora

- potrafi poprawnie stosować terminologię z zakresu dziedzin wchodzących w skład studiów europeistycznych

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także z poszanowaniem odmiennego zdania innych uczestników dyskusji

- umie zastosować teorie i schematy poznane w ramach poszczególnych dziedzin nauk europeistycznych do prawidłowej analizy wydarzeń i wyciągania trafnych wniosków dotyczących związków przyczynowo-skutkowych obserwowanych zjawisk

- potrafi artykułować i bronić własnych poglądów w sprawach społecznych i światopoglądowych

- potrafi napisać eseje o charakterze naukowym, mające charakter samodzielnej pracy twórczej, w języku polskim oraz w wybranym języku obcym (lub innym języku, w którym prowadzone są studia), stosując przy tym odpowiedni dobór źródeł i poprawny warsztat, a także napisać pracę magisterską, w której zawarte zostaną prawidłowo sformułowane i odpowiednio zweryfikowane hipotezy badawcze

- posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego, w języku polskim oraz wybranym języku obcym (lub innym języku, w którym prowadzone są studia), mogącego stanowić zarówno wynik pracy indywidualnej, jak i grupowej

- potrafi zrekonstruować historię procesów integracyjnych w Europie, a także procesów regionalizacji i globalizacji na świecie oraz ich wpływ na charakter współczesnych społeczeństw europejskich

- potrafi w trakcie opracowywania wystąpień pisemnych i ustnych stosować zasady uczciwej i rzetelnej pracy naukowej

- posiada umiejętność efektywnej pracy, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, respektując zasady uczciwego współzawodnictwa

- potrafi posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym przynajmniej jednym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

- umie zrekonstruować procesy decyzyjne w instytucjach i organach Unii Europejskiej

- potrafi poddać analizie procesy społeczne zachodzące we współczesnych społeczeństwach państw europejskich, uwzględniając charakter europejskiej kultury politycznej oraz europejskiej tożsamości cywilizacyjnej

- potrafi uczestniczyć w dyskusji akademickiej z zakresu studiów europejskich oraz przygotować wielowątkowe wystąpienie publiczne w języku polskim oraz wybranym języku obcym (lub innym języku, w którym prowadzone są studia) na zagadnienia związane z tematyką europejską

- potrafi integrować różne podejścia teoretyczne w wyjaśnianiu genezy i konsekwencji obserwowanych zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych

- potrafi zaplanować i przeprowadzić projekty badawcze wykorzystując różne podejścia, metody, techniki badawcze i analityczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się pod względem zawodowym i rozwoju osobistego, potrafi wyznaczyć kierunki własnego rozwoju

- potrafi efektywnie pracować indywidualnie, jak również współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi precyzyjnie wyznaczyć cele działania oraz ustalić kolejność ich realizacji, nadając im różne priorytety

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

- rozwija swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, potrafiąc wykorzystać w tym celu swą wiedzę z zakresu funduszy europejskich

- jest przygotowany do funkcjonowania w środowisku zawodowym

- konsekwentnie przestrzega zasad rzetelności zawodowej, odnosząc się z szacunkiem do innych

- jest świadomy konieczności ponoszenia konsekwencji własnego i zespołowego działania