Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-107-0-UD-4
  Nazwa: Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: bezpieczeństwo narodowe
Kierunki do
wyboru:
bezpieczeństwo narodowe Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises
Jednostki: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Magdalena Ullman-Kulik
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, bezpieczeństwo narodowe
Drugi rok, bezpieczeństwo narodowe

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises
Drugi rok, Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - bezpieczeństwo narodowe
Magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich instytucji państwowych i publicznych składających się na system bezpieczeństwa narodowego w Polsce.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauki i relacjach do innych nauk

- ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz pogłębioną wiedzę o organach i strukturach władzy funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz o ich historycznej ewolucji.

- ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami społecznymi i instytucjami publicznymi oraz występujących między nimi zależnościami w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

- ma rozszerzoną wiedzę na temat aktywności i roli człowieka w obszarze bezpieczeństwa narodowego pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego, regionalnego i globalnego

- zna w sposób pogłębiony metodologię badań naukowych, w tym specjalistyczne metody i techniki gromadzenia danych, analizy naukowej i prezentacji informacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego struktur i więzi społecznych oraz o rządzących tymi zmianami normach, regułach i prawidłowościach

- ma pogłębioną wiedzę na temat czynników wpływających na sposoby i formy zapewnienia bezpieczeństwa oraz instytucji stojących na jego straży

- ma rozszerzoną wiedzę na temat instytucji, struktur i norm w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacjach kryzysowych

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi porządkować, interpretować i wyjaśniać zjawiska i relacje strukturalne zachodzące w sferze bezpieczeństwa narodowego

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn, przebiegu procesów i zjawisk związanych z bezpieczeństwem narodowym

- potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych w sferze bezpieczeństwa narodowego, sformułować własne opinie na ten temat oraz stawiać rozbudowane hipotezy badawcze i je weryfikować

- potrafi prognozować i modelować złożone procesy związane z bezpieczeństwem narodowym z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauk o bezpieczeństwie.

- sprawnie posługuje się normami prawnymi oraz regułami zarządzania kryzysowego w celu rozwiązania konkretnych problemów bezpieczeństwa

- posiada umiejętność pozyskania i wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązania konkretnego problemu, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

- potrafi zaproponować właściwy sposób postępowania wykorzystując stosowne do sytuacji metody i narzędzia analizy, wspomagające proces decydowania i wdrażania

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej teoretycznej oceny problematyki zagrożeń i bezpieczeństwa, posługując się przy tym wybraną metodą badawczą

- jest w stanie przygotować pisemną wypowiedź w języku polskim oraz obcym, prezentującą własne poglądy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, potrafiąc je merytorycznie uzasadnić oraz formułować odpowiedzi na krytykę.

- potrafi przygotować i przeprowadzić poprawną prezentację, z wykorzystaniem technik multimedialnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego

- posiada kompetencje w zakresie znajomości języków obcych z uwzględnieniem specyfiki nauk o bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi argumentować o jej słuszności, potrafi organizować proces uczenia się innych osób.

- potrafi pracować w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról w zespole oraz postępowania zgodnego z wymogami tej roli.

- potrafi w odpowiedni sposób określić priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa, potrafi podejmować adekwatne działania w związku z wybranym przez siebie lub innych priorytetem.

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

- potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z bezpieczeństwem narodowym, potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki swojej działalności

- wykazuje inicjatywę oraz głęboką motywację do aktywnego zaangażowania się w działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, jest świadom skutków podjętych decyzji

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, również w wymiarze interdyscyplinarnym

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, potrafi twórczo wykonywać obowiązki zawodowe.