Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Amerykanistyka, Ameryka Łacińska, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-120-1-UD-4
  Nazwa: Amerykanistyka, Ameryka Łacińska, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: amerykanistyka Ameryka Łacińska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Wiesława Kuranowska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, Ameryka Łacińska
Drugi rok, Ameryka Łacińska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na amerykanistyce
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- Posiada pogłębioną wiedzę na temat pozycji człowieka w życiu społecznym w ujęciu historycznym i współczesnym

- Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw amerykańskich

- Ma pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych na kontynentach amerykańskich

- Posiada rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach amerykańskich

- Dysponuje szeroką wiedzą na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych w państwach amerykańskich, zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym

- Posiada szeroką wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze nauk amerykanistycznych

- Zna różnorodne teorie społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i prawne w wymiarze amerykańskim

- Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat funkcjonowania amerykańskich demokracji i amerykańskich społeczeństw obywatelskich oraz ich roli w relacjach z innymi państwami

- Ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim oraz o ich konsekwencjach

- Posiada szeroką wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach amerykańskich

- Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

- Posiada wiedzę szczegółową w zakresie wybranej specjalności

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi dostrzegać, analizować i oceniać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach amerykańskich

- Prawidłowo analizuje i wyjaśnia zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich

- Wykorzystuje rozszerzoną wiedzę teoretyczną w celu analizy i zrozumienia procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w państwach amerykańskich

- Potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnych społeczeństwach amerykańskich, zwłaszcza w ujęciu komparatystycznym

- Potrafi zastosować pogłębioną wiedzę teoretyczną odnoszącą się do różnorodnych norm społecznych funkcjonujących w państwach amerykańskich

- Posiada pogłębioną umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej i ustnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich

- Potrafi w sposób pogłębiony wykorzystywać metody i narzędzia badawcze do analizy procesów zachodzących w społeczeństwach amerykańskich

- Analizuje w sposób pogłębiony relacje między społeczeństwem amerykańskim a zjawiskami politycznymi, prawnymi, gospodarczymi i kulturowymi

- Dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich, zwłaszcza w ujęciu komparatystycznym

- Rozumie, analizuje i wyjaśnia mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących kontynenty amerykańskie

- Posiada znaczne umiejętności w zakresie prognozowania zjawisk społecznych zachodzących na kontynentach amerykańskich

- Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

- Posiada umiejętności wynikające z zastosowania szczegółowej wiedzy w zakresie wybranej specjalności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Jest świadomy roli jaką powinien odegrać w życiu społecznym poprzez wdrażanie pogłębionej wiedzy i umiejętności oraz skuteczne przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności

- Jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, których struktura i charakter odpowiada instytucjom funkcjonującym na kontynentach amerykańskich

- Ma potrzebę dalszego uzyskiwania pogłębionej wiedzy i poszerzania swoich znacznych umiejętności poprzez podjęcie studiów III stopnia, czy udział w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym

- Jest świadomy i przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych, potrafiąc również inicjować tego typu działania

- Jest świadomy swojej znacznej wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych wdrażając je w życiu publicznym, w tym zawodowym

- Ma głęboką wrażliwość społeczną na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji

- Potrafi samodzielnie przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując je lub współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i jakości pracy