Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

studia dalekowschodnie, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-133-1-UD-4
  Nazwa: studia dalekowschodnie, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: studia azjatyckie studia dalekowschodnie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Agnieszka Mielczarska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, studia dalekowschodnie
Drugi rok, studia dalekowschodnie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - studia azjatyckie
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 2/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2013/2014 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

- ma rozszerzoną wiedzę o strukturach społecznych i instytucjach społecznych w Azji

- ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w strukturach społecznych w Azji

- ma specjalistyczną wiedzę w zakresie teorii, metodologii i metodyki nauk humanistycznych i społecznych umożliwiającą studia azjatyckie

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauk i dyscyplin umożliwiających szersze analizy interdyscyplinarne

- zna i rozumie na poziomie poszerzonym metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych społeczeństwom Azji

- ma pogłębioną wiedzę o naturze dziedzictwa kulturowego Azji

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, instytucji oraz typów więzi społecznych w Azji

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego

- zdobywa wiedzę specjalistyczną

Umiejętności:

-posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz ich użycia i komunikowania się w nowoczesnych systemach medialnych

- posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i pogłębionej analizy rzeczywistości, właściwej dla kierunku studiów

- posiada pogłębioną umiejętność rozumienia, krytycznej analizy i właściwego badania konkretnych zjawisk społecznych właściwych dla kierunku studiów

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na rozwiązywanie realnych problemów relacji ze Wschodem i Zachodem

- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji. Potrafi dokonać prezentacji przeprowadzonych analiz w języku obcym

- rozpoznaje i krytycznie analizuje wytwory kultury, właściwe dla kierunku studiów i interpretuje je szczególnie w oparciu o kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur. Potrafi ustalić znaczenia tych wytworów oraz ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym.

- potrafi rozpoznać, prognozować oraz badać charakter kluczowych problemów społecznych właściwych dla kierunku studiów oraz proponować sposoby praktycznego ich rozwiązywania

- posiada szeroki zakres rozwijanych ustawicznie kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu i Zachodu

- posiada umiejętności projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim i obcym typowych prac i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z możliwością ich praktycznej aplikacji

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i prezentacji wystąpień ustnych, w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygnięcia dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, jak również potrafi zaprezentować racje oparte na standardach przyjętych przez różne instytucje i organizacje międzynarodowe

- posiada poszerzone umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z uwzględnieniem języka poznawanych kultur jako niezbędnego elementu inkulturacji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- zdobywa umiejętności specjalistyczne

Kompetencje społeczne:

- rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli w kontekście współczesnych realiów organizacyjnych ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności

- posiada przemyślaną koncepcję zdobywanego zawodu poprzez krytycznie przyjętą hierarchię priorytetów wynikającą z wyzwań współczesnego świata

- potrafi promować postawę opartą na świadomości znaczenia wartości kulturowych w Azji i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

- umie uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne Wschodu i Zachodu, jak również propagować je w konkretnych środowiskach

- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykorzystując profesjonalną wiedzę o aplikatywnym charakterze wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej obejmującej nowe media

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, sprawczy i podmiotowy spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta współpracy międzynarodowej pomiędzy społeczeństwami Wschodu i Zachodu