Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-139-0-UD-4
  Nazwa: Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: relacje międzykulturowe
Kierunki do
wyboru:
relacje międzykulturowe kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych
relacje międzykulturowe media w relacjach międzykulturowych
relacje międzykulturowe turystyka kulturowa
Jednostki: Instytut Studiów Międzykulturowych (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, relacje międzykulturowe
Drugi rok, relacje międzykulturowe

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, relacje międzykulturowe
Drugi semestr, kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych
Drugi rok, kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych
Drugi semestr, media w relacjach międzykulturowych
Drugi rok, media w relacjach międzykulturowych
Drugi semestr, turystyka kulturowa
Drugi rok, turystyka kulturowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ze studiów licencjackich, ocena z dyplomu licencjackiego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na relacjach międzykulturowych
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 1/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2014/2015 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

zna terminologię z zakresu nauk humanistycznych i społecznych na poziomie rozszerzonym oraz ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

ma uporządkowaną wiedzę o różnych kręgach kulturowych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących dotyczących sfery politycznej, gospodarczej, religijnej i językowej

ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania społecznego, a zwłaszcza komunikowania międzykulturowego

ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych w kontekście relacji międzykulturowych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości

zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, oraz porównywania wytworów i procesów właściwych dla różnych kultur

ma uporządkowaną wiedzę o normach i wartościach w instytucjach społecznych funkcjonujących w różnych kręgach kulturowych oraz o zasadach prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

posiada wiedzę specjalistyczną o relacjach międzykulturowych

UMIEJĘTNOŚCI

korzystając z różnych źródeł, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje na temat relacji międzykulturowych i różnych kultur

posiada umiejętności badawcze pozwalające na samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie procesu badawczego dotyczącego wybranych kultur albo relacji międzykulturowych z wykorzystaniem bibliografii w języku rodzimym i obcym oraz z zastosowaniem więcej niż jednej metody badawczej; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i kulturowe oraz wzajemne relacje między procesami zachodzącymi w różnych kulturach

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie, w piśmie oraz z zastosowaniem technik multimedialnych, na tematy dotyczące współczesnych relacji międzykulturowych

ma umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad relacjami międzykulturowymi, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

zdobywa umiejętności specjalistyczne właściwe dla relacji międzykulturowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi odpowiednio określić priorytety własnych działań

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane

z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje

zgodnie z zasadami etyki

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia na poziomie zaawansowanym

odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania rozumiejąc potrzebę ustawicznego kształcenia i monitorowania rynku pracy, otoczenia etc.

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się

aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi w Polsce i innych krajach