Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-139-0-ZD-6
  Nazwa: Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: relacje międzykulturowe
Kierunki do
wyboru:
relacje międzykulturowe komunikacja międzykulturowa
relacje międzykulturowe mediacje i praca z mniejszościami
Jednostki: Instytut Studiów Międzykulturowych (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, relacje międzykulturowe
Drugi rok, komunikacja międzykulturowa
Trzeci rok, komunikacja międzykulturowa
Drugi rok, mediacje i praca z mniejszościami
Trzeci rok, mediacje i praca z mniejszościami
Drugi rok, relacje międzykulturowe
Trzeci rok, relacje międzykulturowe

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, relacje międzykulturowe
Drugi semestr, komunikacja międzykulturowa
Drugi rok, komunikacja międzykulturowa
Trzeci rok, komunikacja międzykulturowa
Drugi semestr, mediacje i praca z mniejszościami
Drugi rok, mediacje i praca z mniejszościami
Trzeci rok, mediacje i praca z mniejszościami

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na relacjach międzykulturowych
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 1/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2014/2015 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

zna podstawową terminologię z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych, a także o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach, zwłaszcza o zasięgu ponadnarodowym

ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, uwzględniającą aspekty tego rozwoju: historyczny, gospodarczy, polityczny, społeczny i kulturowy

ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz ich funkcjonowaniu w kontekście międzykulturowym

zna metody i narzędzia, pozyskiwania i analizowania danych oraz interpretowania wytworów kultury, pozwalające opisywać relacje międzykulturowe

ma świadomość kompleksowej natury relacji międzykulturowych oraz ich historycznej zmienności

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

posiada wiedzę specjalistyczną właściwą dla relacji międzykulturowych

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne i gospodarcze

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności oraz samodzielnie analizować konkretne problemy korzystając z różnych źródeł informacji

posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie wyników badań oraz na projektowanie i realizowanie prostych procesów badawczych w dziedzinie relacji międzykulturowych; potrafi sformułować wnioski z badań, opracować i zaprezentować ich wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych i nowoczesnych technologii (ICT) na tematy dotyczące wybranych zagadnień relacji międzykulturowych, stosując przy tym argumentację zaczerpniętą z różnych perspektyw teoretycznych i odwołując się do różnych autorów

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk

do realizacji zadań w przestrzeni międzykulturowej

potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej

działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki

konkretnych działań

zdobywa umiejętności specjalistyczne właściwe dla badań nad relacjami międzykulturowymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach

i instytucjach działających w obszarze kultury

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym w przestrzeni międzykulturowej, korzystając z różnych mediów (w tym o zasięgu ponadnarodowym)

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, pełniąc rolę moderatora,

animatora i konsultanta we współpracy międzynarodowej w obszarze kultury

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonu-

je działania rozumiejąc potrzebę ustawicznego kształcenia i monitorowania rynku pracy, otoczenia, etc.

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o wadze refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej