Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-147-ZD-6
  Nazwa: Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: rosjoznawstwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Rosji i Europy Wschodniej (od 17/18) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, rosjoznawstwo
Drugi rok, rosjoznawstwo
Trzeci rok, rosjoznawstwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na rosjoznawstwie
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 36/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29.03.2017 r., w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2017/2018 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w systemie nauk.

Absolwent zna i rozumie przemiany historyczne prowadzące do powstania i rozwoju cywilizacji i państwowości rosyjskiej.

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania społeczeństwa rosyjskiego oraz struktury i instytucje życia społecznego i kulturowego Rosji.

Absolwent zna i rozumie doktryny i ideologie determinujące rozwój państwa i społeczeństwa rosyjskiego, w wymiarze historycznym i współczesnym.

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie instytucji społecznych, kulturowych, politycznych, gospodarczych i prawnych państwa rosyjskiego.

Absolwent zna i rozumie genezę i przebieg historycznych i aktualnych procesów społecznych, politycznychi kulturowych w Rosji.

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania danych służących analizie procesów społecznych i kulturowych w Rosji.

Absolwent zna i rozumie teorie i paradygmaty niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym szczególnie w zakresie problematyki rosyjskiej.

Absolwent zna i rozumie rolę i znaczenie mediów i instytucji kultury w społeczeństwie rosyjskim.

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej.

Umiejętności:

Absolwent potrafi dostrzegać skomplikowane procesy zmian społecznych i kulturowych w Rosji, na przestrzeni dziejów i współcześnie.

Absolwent potrafi badać procesy społeczne, polityczne i kulturowe w wymiarze rosyjskim.

Absolwent potrafi wyjaśniać i prognozować rolę struktur społecznych i kulturowych we współczesnej Rosji.

Absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do teorii, doktryn i ideologii charakterystycznych dla państwa i społeczeństwa rosyjskiego.

Absolwent potrafi gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej, w języku polskim i obcym, wiedzę na temat rosyjskich mechanizmów społeczno-kulturowych.

Absolwent potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia badawcze do analizy problematyki rosyjskiej, w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Absolwent potrafi przedstawiać opinie oraz argumenty dotyczące przemian społeczno-kulturowych w Rosji, w wymiarze historycznym i współczesnym.

Absolwent potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie nad projektami dotyczącymi zagadnień związanych z rosjoznawstwem.

Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować proces nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez całe życie.

Absolwent potrafi posługiwać się i komunikować w języku rosyjskim na poziomie B2.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów odegrania istotnej roli w życiu społecznym poprzez krytyczną analizę i wdrażanie nabytej w toku studiów wiedzy i umiejętności.

Absolwent jest gotów do pracy w krajowych oraz międzynarodowych instytucjach społecznych i kulturowych zajmujących się problematyką rosyjską.

Absolwent jest gotów do nawiązywania kontaktów z instytucjonalnymi partnerami obszaru rosyjskojęzycznego.

Absolwent jest gotów do organizowania duże projekty społeczne i kulturowych poprzez współpracę z innymi podmiotami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności

i jakości pracy.

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz wykonywania odpowiedzialnych i wymagających profesjonalizmu zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach realizujących cele społeczne, polityczne i kulturowe.

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej.