Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

International Security and Development

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-151-0-UD-4
  Nazwa: International Security and Development
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: International Security and Development
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, International Security and Development
Drugi rok, International Security and Development, Development and Security
Drugi rok, International Security and Development, International Security and Crisis Management

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ocena na dyplomie studiów I stopnia, ocena listu motywacyjnego, ocena listów referencyjnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na International Security and Development
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów mają możliwość podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach publicznych i prywatnych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym w jednostkach rządowych i instytucjach międzynarodowych zajmujących się problematyką rozwoju i bezpieczeństwa, a także w organizacjach pozarządowych. Dodatkowo posiadają biegłą znajomość języka angielskiego oraz znajomość drugiego języka obcego (na poziomie B2+).

Możliwości dalszego kształcenia absolwentów obejmują kierunki studiów z obszarów nauk społecznych i humanistycznych oraz międzyobszarowe kierunki studiów zawierające efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 147/XII/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie: utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku International Security and Development. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym oraz studiów nad rozwojem pośród innych nauk społecznych

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym przeszłe i aktualne teorie wyjaśniające procesy bezpieczeństwa międzynarodowego oraz procesy rozwoju w stosunkach międzynarodowych

Ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym i rozwojem oraz terminologii w nich stosowanej

Ma pogłębioną wiedzę na temat złożonych dylematów etycznych pojawiających się w zjawiskach bezpieczeństwa międzynarodowego oraz w studiach nad rozwojem

Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli człowieka jako podmiotu konstytuującego zjawiska bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju

Ma pogłębioną wiedzę o społecznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych, prawnych oraz historycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa międzynarodowego oraz rozwoju

Ma pogłębioną wiedzę o najważniejszych instytucjach bezpieczeństwa międzynarodowego, systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz głównych uczestnikach systemu bezpieczeństwa międzynarodowego i adresatach pomocy rozwojowej

Zna w stopniu pogłębionym mechanizmy zarządzania kryzysowego na poziomie bezpieczeństwa międzynarodowego

Ma pogłębioną wiedzę o wpływie konfliktów na bezpieczeństwo międzynarodowe i rozwój

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi porządkować, interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz relacje strukturalne zachodzące w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pomocy rozwojowej

Dokonuje krytycznej analizy problemów bezpieczeństwa międzynarodowego oraz rozwoju, poprawnie dobierając źródła oraz przy zastosowaniu adekwatnych metod badawczych

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać rozbudowane hipotezy badawcze i je weryfikować

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz rozwojem z wykorzystaniem odpowiednich teorii, jak i zaawansowanych metod i narzędzi badawczych

Posługuje się normami prawnymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego oraz rozwoju

Planuje i realizuje dalszy rozwój zawodowy poprzez uczenie się przez całe życie samodzielnie oraz we współpracy z innymi

Przygotowuje pisemne analizy w języku polskim oraz obcym, samodzielnie lub w grupie

Potrafi przygotować i przeprowadzić poprawną prezentację, z wykorzystaniem technik multimedialnych z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pomocy rozwojowej

Posiada kompetencje w zakresie znajomości języków obcych z uwzględnieniem specyfiki nauk o bezpieczeństwa, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi argumentować o jej słuszności, potrafi organizować proces uczenia się innych osób

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość znaczenia wiedzy na temat bezpieczeństwa międzynarodowego oraz jej krytycznej oceny

Ma świadomość znaczenia wiedzy na temat bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju oraz potrzeby uczenia się przez całe życie w rozwiązywaniu problemów praktycznych

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, jak i potrafi planować oraz inicjować działania na rzecz środowiska społecznego oraz na rzecz interesu publicznego w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów

W pracy zawodowej przestrzega zasad etycznych oraz wymogów stawianych przez grupy społeczne, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, działa na rzecz dobrego imienia zawodu, jego etosu oraz powiększania jego dorobku

Potrafi pracować w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról w zespole oraz postępowania zgodnego z wymogami tej roli.