Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-153-0-ZD-6
  Nazwa: Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: latynoamerykanistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (od 18/19) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierszy rok, latynoamerykanistyka
Drugi rok, latynoamerykanistyka
Trzeci rok, latynoamerykanistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - nowa matura: suma punktów z języka polskiego, języka angielskiego i historii lub matematyki lub wiedzy o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na latynoamerykanistyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 2/I/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2018/2019 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Efekty kształcenia dla kierunku latynoamerykanistyka

WIEDZA:

-Posiada wiedzę o rozwoju latynoamerykanistyki oraz jej miejsca wśród innych nauk społecznych i humanistycznych

-Posiada wiedzę na temat metodologii badań społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w studiach amerykanistycznych

-Ma podstawową wiedzę o strukturze społecznej oraz funkcjonowaniu instytucji społecznych, politycznych i gospodarczych w państwach Ameryki Łacińskiej

-Dysponuje wiedzą na temat przeszłych i aktualnych procesów społecznych oraz zjawisk politycznych i kulturowych w państwach Ameryki Łacińskiej oraz rozumie istniejące między nimi zależności

-Ma ogólną wiedzę na temat zróżnicowania systemów politycznych w państwach Ameryki Łacińskiej

-Zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie oraz paradygmaty niezbędne do prowadzenia badań i wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych, w szczególności w zakresie problematyki latynoamerykańskiej

-Zna i rozumie mechanizmy rządzące procesami migracyjnymi oraz ma wiedzę na temat specyfiki stosunków etnicznych i rasowych w kontekście amerykańskim

-Zna i rozumie specyfikę środowiskową, społeczno-kulturową i polityczną Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego i religijnego

-Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI:

-Potrafi identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy społeczne, polityczne i gospodarcze zachodzące w państwach i społeczeństwach latynoamerykańskich przy użyciu właściwych źródeł i narzędzi badawczych

-Potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska nierówności społecznych i podziałów klasowych w społeczeństwach latynoamerykańskich wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w tym w szczególności paradygmatów badań amerykanistycznych

-Potrafi analizować i prognozować procesy migracyjne na kontynencie amerykańskim oraz intepretować zjawiska etnokulturowe

-Potrafi uzasadnić wybór paradygmatów i metod zastosowanych do analizy procesów i zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w Ameryce Łacińskiej

-Potrafi wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw Ameryki Łacińskiej

-Potrafi identyfikować wytwory kultury charakterystyczne dla obszaru latynoamerykańskiego oraz dokonać ich krytycznej analizy

-Potrafi gromadzić i zaprezentować w formie pisemnej i ustnej analizy i opinie dotyczące zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w państwach Ameryki Łacińskiej posługując się przy tym specjalistyczną terminologią

-Potrafi przygotować analizę zjawisk społeczno-kulturowych i politycznych zachodzących w społeczeństwach latynoamerykańskich współpracując z innymi osobami oraz koordynując prace zespołu

-Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

-Potrafi samodzielnie wyszukiwać i selekcjonować informacje oraz planować i skutecznie realizować proces samokształcenia oraz rozwijania swoich umiejętności przez całe życie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

-Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym

-Jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu treści

-Umie zasugerować rozwiązanie problemów wymagających interdyscyplinarnego i nieschematycznego podejścia oraz działania w sposób przedsiębiorczy

-Jest przygotowany do pracy w krajowych oraz międzynarodowych instytucjach społecznych i kulturowych zajmujących się problematyką latynoamerykańską

-W pracy zawodowej kieruje się zasadami etyki, wykonuje powierzone mu obowiązki zawodowe w sposób odpowiedzialny i rzetelny oraz respektuje zasady życia grupowego