Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

European Studies, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-E317A-2SO
  Nazwa: European Studies, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: European Studies
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Studiów Europejskich (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Sylwia Boryka, Elżbieta Baran
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, European Studies, Central and Eastern European Studies
Drugi rok, European Studies, Central and Eastern European Studies
Pierwszy rok, European Studies, Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Drugi rok, European Studies, Central and East European, Russian and Eurasian Studies
Pierwszy rok, European Studies, Central and Eastern European Studies: Research Track
Drugi rok, European Studies, Central and Eastern European Studies: Research Track
Pierwszy rok, European Studies, Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
Drugi rok, European Studies, Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe
Pierwszy rok, European Studies, EU Studies
Drugi rok, European Studies, EU Studies
Pierwszy rok, European Studies, Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems
Drugi rok, European Studies, Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na European Studies
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie : wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z póź. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu europeistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

- posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę dotyczącą poszczególnych subdyscyplin wchodzących w skład studiów europeistycznych (prawo, polityka, ekonomia, historia, społeczeństwo i kultura), a także pogłębioną w zakresie wybranej przez siebie specjalizacji

- posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą terminologii używanej w naukach humanistycznych i społecznych

- posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie metod i narzędzi badawczych oraz techniki pozyskiwania i opracowywania danych, a także wiedzę dotyczącą stawiania hipotez badawczych i procesu ich weryfikacji

- posiada informacje w zakresie podstaw wiedzy o państwie i prawie oraz prawa ochrony własności intelektualnej

- posiada rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa Rady Europy, włączając w to zagadnienia związane z ochroną praw człowieka

- zna zagadnienia z zakresu myśli politycznej: prądy ideologiczne i doktryny polityczne, a także zależności między nimi

- posiada uporządkowaną, pogłębioną wiedzę w zakresie współczesnej historii stosunków międzynarodowych oraz współczesnej historii politycznej i społecznej Polski i Europy

- posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę dotyczącą teorii integracji europejskiej oraz wie, w jaki sposób zastosować modele teoretyczne do analizy procesów integracji europejskiej, w tym integracji subregionalnej

- posiada pogłębioną wiedzę w zakresie terminologii dotyczącej demokratycznych i niedemokratycznych form rządów, a także zna proces rozwoju systemów politycznych w Europie i ich współczesne modele

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej, w tym charakteru poszczególnych instytucji, a także wiedzę na temat udziału tych instytucji w procesach decyzyjnych UE

- posiada rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę o zakresie i działaniu wspólnych polityk Unii Europejskiej i ich wpływu na rolę i pozycję Unii Europejskiej w systemie stosunków międzynarodowych

- posiada rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, znajomość terminologii z zakresu nauk ekonomicznych oraz zasad działania wspólnego rynku

- posiada rozszerzone informacje z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz europejskiej integracji gospodarczej

- ma rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

- posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów z zakresu antropologii, socjologii, filozofii i psychologii społecznej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

- ma rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego Europy oraz współczesnego życia kulturalnego Europy, a także działalności najważniejszych instytucji zajmujących się tą tematyką

- posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania zdobywanych wiadomości oraz wiedzę dotyczącą tego, jakie możliwości rozwoju zapewniają fundusze europejskie, zarówno w zakresie rozwoju własnego, jak i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej

- posiada rozszerzoną wiedzę na temat roli i znaczenia środków masowego przekazu w życiu społecznym i politycznym

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad i norm etycznych

- posiada podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych

- posiada wiedzę na temat potrzeby praktykowania zdrowego trybu życia

UMIEJĘTNOŚCI

- umie wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie wykorzystać informacje, stosując odpowiedni dobór źródeł, umie zastosować odpowiednią gradację wykorzystywanych źródeł

- potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować krytycznie teksty z dziedzin wchodzących w skład studiów europejskich, potrafiąc porównać je ich zawartość do tekstów zawierających inne poglądy na dany temat, potrafi je skonfrontować i wyciągnąć własne wnioski

- posiada poszerzone umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla europeistyki

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami wykładowców i promotora

- potrafi poprawnie stosować terminologię z zakresu dziedzin wchodzących w skład studiów europeistycznych

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także z poszanowaniem odmiennego zdania innych uczestników dyskusji

- umie zastosować teorie i schematy poznane w ramach poszczególnych dziedzin nauk europeistycznych do prawidłowej analizy wydarzeń i wyciągania trafnych wniosków dotyczących związków przyczynowo-skutkowych obserwowanych zjawisk

- potrafi artykułować i bronić własnych poglądów w sprawach społecznych i światopoglądowych

- potrafi napisać eseje o charakterze naukowym, mające charakter samodzielnej pracy twórczej, w języku polskim oraz w wybranym języku obcym (lub innym języku, w którym prowadzone są studia), stosując przy tym odpowiedni dobór źródeł i poprawny warsztat, a także napisać pracę magisterską, w której zawarte zostaną prawidłowo sformułowane i odpowiednio zweryfikowane hipotezy badawcze

- posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego, w języku polskim oraz wybranym języku obcym (lub innym języku, w którym prowadzone są studia), mogącego stanowić zarówno wynik pracy indywidualnej, jak i grupowej

- potrafi zrekonstruować historię procesów integracyjnych w Europie, a także procesów regionalizacji i globalizacji na świecie oraz ich wpływ na charakter współczesnych społeczeństw europejskich

- potrafi w trakcie opracowywania wystąpień pisemnych i ustnych stosować zasady uczciwej i rzetelnej pracy naukowej

- posiada umiejętność efektywnej pracy, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, respektując zasady uczciwego współzawodnictwa

- potrafi posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym przynajmniej jednym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

- umie zrekonstruować procesy decyzyjne w instytucjach i organach Unii Europejskiej

- potrafi poddać analizie procesy społeczne zachodzące we współczesnych społeczeństwach państw europejskich, uwzględniając charakter europejskiej kultury politycznej oraz europejskiej tożsamości cywilizacyjnej

- potrafi uczestniczyć w dyskusji akademickiej z zakresu studiów europejskich oraz przygotować wielowątkowe wystąpienie publiczne w języku polskim oraz wybranym języku obcym (lub innym języku, w którym prowadzone są studia) na zagadnienia związane z tematyką europejską

- potrafi integrować różne podejścia teoretyczne w wyjaśnianiu genezy i konsekwencji obserwowanych zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych

- potrafi zaplanować i przeprowadzić projekty badawcze wykorzystując różne podejścia, metody, techniki badawcze i analityczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się pod względem zawodowym i rozwoju osobistego, potrafi wyznaczyć kierunki własnego rozwoju

- potrafi efektywnie pracować indywidualnie, jak również współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi precyzyjnie wyznaczyć cele działania oraz ustalić kolejność ich realizacji, nadając im różne priorytety

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

- rozwija swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, potrafiąc wykorzystać w tym celu swą wiedzę z zakresu funduszy europejskich

- jest przygotowany do funkcjonowania w środowisku zawodowym

- konsekwentnie przestrzega zasad rzetelności zawodowej, odnosząc się z szacunkiem do innych

- jest świadomy konieczności ponoszenia konsekwencji własnego i zespołowego działania