Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

BA in European Studies: European Politics and Society in a Global Context

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-EU-13-ZD-6
  Nazwa: BA in European Studies: European Politics and Society in a Global Context
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: European Studies
Kierunki do
wyboru:
europeistyka
Jednostki: Instytut Studiów Europejskich (od 17/18) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, BA in European Studies: European Politics and Society in a Global Perspective
Drugi rok, BA in European Studies: European Politics and Society in a Global Perspective
Trzeci rok, BA in European Studies: European Politics and Society in a Global Perspective

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na europeistyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie : wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z póź. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o miejscu europeistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

- zna zależności między poszczególnymi subdyscyplinami wchodzącymi w skład studiów europeistycznych (prawo, polityka, ekonomia, historia, społeczeństwo i kultura)

- zna i rozumie podstawową terminologię używaną w naukach stanowiących składowe części studiów europeistycznych

posiada ogólną wiedzę w zakresie metod i narzędzi badawczych oraz rozumie konieczność stosowania różnych metod i technik w zależności od specyfiki badanych procesów

- posiada elementarne informacje w zakresie podstaw wiedzy o państwie i prawie oraz prawa ochrony własności intelektualnej

- posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa Rady Europy, włączając w to zagadnienia związane z ochroną praw człowieka

- zna podstawowe zagadnienia z zakresu myśli politycznej; najważniejsze prądy ideologiczne i doktryny polityczne

- posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie współczesnej historii stosunków międzynarodowych oraz współczesnej historii politycznej i społecznej Polski i Europy

- zna podstawowe teorie integracji europejskiej oraz posiada uporządkowaną wiedzę na temat przebiegu procesów integracji europejskiej, w tym integracji subregionalnej

- posiada podstawową wiedzę w zakresie terminologii dotyczącej demokratycznych i niedemokratycznych form rządów, a także posiada znajomość rozwoju systemów politycznych w Europie i ich współczesnych modeli

- ma podstawową wiedzę w zakresie struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej, w tym charakteru poszczególnych instytucji, a także wiedzę na temat udziału tych instytucji w procesach decyzyjnych UE

- posiada podstawową wiedzę o zakresie i działaniu wspólnych polityk Unii Europejskiej i ich wpływu na rolę i pozycję Unii Europejskiej w systemie stosunków międzynarodowych

- posiada znajomość podstawowej terminologii z zakresu nauk ekonomicznych oraz najważniejszych mechanizmów rynkowych; mikro- i makroekonomicznych

- posiada podstawowe informacje z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz europejskiej integracji gospodarczej, w tym subregionalnej

- ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

- zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy z zakresu antropologii, socjologii, filozofii i psychologii społecznej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania - ma podstawową wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego Europy oraz współczesnego życia kulturalnego Europy, a także działalności najważniejszych instytucji zajmujących się tą tematyką

- posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania zdobywanych wiadomości oraz wiedzę dotyczącą tego, jakie możliwości rozwoju zapewniają fundusze europejskie, zarówno w zakresie rozwoju własnego, jak i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej

- posiada podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia środków masowego przekazu w życiu społecznym i politycznym

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad i norm etycznych

- posiada elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych - posiada wiedzę na temat potrzeby praktykowania zdrowego trybu życia

UMIEJĘTNOŚCI

- umie wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie wykorzystać informacje, stosując odpowiedni dobór źródeł

- potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować krytycznie teksty z dziedzin wchodzących w skład studiów europejskich

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla europeistyki

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami wykładowców

- potrafi poprawnie stosować terminologię z zakresu dziedzin wchodzących w skład studiów europeistycznych

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów różnych autorów, z poszanowaniem odmiennego zdania innych uczestników dyskusji

- umie zastosować teorie i schematy poznane w ramach poszczególnych dziedzin nauk europeistycznych do prawidłowej analizy wydarzeń i wyciągania trafnych wniosków dotyczących związków przyczynowo-skutkowych obserwowanych zjawisk

- potrafi artykułować i bronić własnych poglądów w sprawach społecznych i światopoglądowych,

- potrafi napisać proste eseje o charakterze naukowym, stosując przy tym odpowiedni dobór źródeł i poprawny warsztat, a także napisać pracę dyplomową, w której zawarte zostaną prawidłowo sformułowane i odpowiednio zweryfikowane hipotezy badawcze

- posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego, mogącego stanowić zarówno wynik pracy indywidualnej, jak i grupowej

- potrafi zrekonstruować historię procesów integracyjnych w Europie, a także procesów regionalizacji i globalizacji na świecie oraz ich wpływ na charakter współczesnych społeczeństw europejskich

- potrafi w trakcie opracowywania wystąpień pisemnych i ustnych stosować zasady uczciwej i rzetelnej pracy naukowej

- posiada umiejętność efektywnej pracy, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, respektując zasady uczciwego współzawodnictwa

- potrafi posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym przynajmniej jednym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

- umie zrekonstruować procesy decyzyjne w instytucjach i organach Unii Europejskiej

- potrafi poddać analizie procesy społeczne zachodzące we współczesnych społeczeństwach państw europejskich, uwzględniając charakter europejskiej kultury politycznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się pod względem zawodowym i rozwoju osobistego, potrafi wyznaczyć kierunki własnego rozwoju

- potrafi efektywnie pracować indywidualnie, jak również współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi precyzyjnie wyznaczyć cele działania oraz ustalić kolejność ich realizacji, nadając im różne priorytety

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- rozwija swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, potrafiąc wykorzystać w tym celu swą wiedzę z zakresu funduszy europejskich

- jest przygotowany do funkcjonowania w środowisku zawodowym

- konsekwentnie przestrzega zasad rzetelności zawodowej, odnosząc się z szacunkiem do innych

- jest świadomy konieczności ponoszenia konsekwencji własnego i zespołowego działania