Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Rosjoznawstwo, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-n047-12-UD-4
  Nazwa: Rosjoznawstwo, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: kulturoznawstwo rosjoznawstwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Rosji i Europy Wschodniej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Barbara Banasik
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, rosjoznawstwo
Drugi rok, rosjoznawstwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kulturoznawstwie
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

- ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie i twórcy kultury w konkretnych strukturach społecznych, pogłębioną w odniesieniu do wybranych dziedzin jego aktywności

- ma specjalistyczną wiedzę w zakresie teorii i metodologii nauk o kulturze oraz jej relacjach do teorii i metodologii nauk społecznych umożliwiającą analizy interdyscyplinarne

- ma rozszerzoną i wieloaspektową wiedzę w zakresie terminologii oraz problematyki badawczej nauk humanistycznych i społecznych

- ma poszerzoną wiedzę i rozumie założenia, genezę i implikacje głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami

- zna i rozumie na poziomie rozszerzonym metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury z uwzględnieniem różnych poziomów ich zintegrowania i współzależności właściwych dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania

- ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury mediów zorientowaną na tworzenie rozwiązań w zakresie wybranej dziedziny kultury(edukacja, promocja, reklama)

- ma pogłębioną świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach. Interpretuje i analizuje wytwory kultury z perspektywy wybranej specjalności z wykorzystaniem najnowszych ujęć nauk humanistycznych i społecznych

- zna, rozumie, potrafi identyfikować oraz badać przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kulturowej

- ma poszerzoną i zintegrowaną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych i kulturowych oraz ich relacjach we współczesnym świecie w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej z wiedzą o dynamice ich przekształceń

- ma poszerzoną wiedzę o procesach interakcji społecznych i kulturowych konkretnych grup i organizacji z uwzględnieniem ich genezy i kontekstów, w tym kontekstu medialnego

- ma poszerzoną wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, typów osobowości i mentalności, instytucji oraz typów więzi społecznej w procesach zmian kulturowych, a także ich wielorakich konsekwencjach w dynamice działania współczesnych organizacji

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz ich użycia i komunikowania się w nowoczesnych systemach medialnych

- posiada poszerzone umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z uwzględnieniem języka poznawanych kultur jako niezbędnego elementu inkulturacji, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i badania konkretnych zjawisk kulturowych i społecznych w ich wielorakim i niezredukowanym charakterze z uwzględnieniem perspektywy krajowej, regionalnej i międzyregionalnej

- posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i pogłębionej analizy konkretnej rzeczywistości kulturowej w perspektywie badań interdyscyplinarnych

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na rozwiązywanie realnych problemów świata społecznego i kulturowego

- potrafi prognozować procesy i zjawiska kulturowe o różnej skali zasięgu (krajowe i międzynarodowe) z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji. Potrafi dokonać prezentacji przeprowadzonych analiz w języku obcym

- rozpoznaje i krytycznie analizuje wartości rdzenne dziedzictwa kulturowego i kluczowych systemów normatywnych konkretnych grup kulturowych oraz społeczności wielokulturowych wraz z ich symbolicznymi wytworami; potrafi ustalić znaczenia tych wytworów oraz ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym

- potrafi rozpoznać, prognozować oraz badać charakter kluczowych zagrożeń pojawiających się w procesie interakcji kulturowych oraz proponować sposoby praktycznego ich rozwiązywania w skali krajowej i międzynarodowej

- posiada szeroki zakres rozwijanych ustawicznie kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej ze znajomością międzynarodowych standardów wsparcia organizacyjnego i realiów instytucji międzynarodowych

- posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim i obcym typowych prac i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z możliwością ich praktycznych aplikacji

- rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, jak również potrafi zaprezentować racje oparte na standardach przyjętych przez organizacje międzynarodowe.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej; potrafi promować postawę opartą na tej świadomości w działaniach podejmowanych przez organizacje krajowe i międzynarodowe

- posiada przemyślaną koncepcję zdobywanego zawodu poprzez krytycznie przyjętą hierarchię priorytetów wynikającą z wyzwań współczesnego świata wraz z gotowością do ich przedstawiania w organizacjach międzynarodowych

- potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej w perspektywie krajowej i międzynarodowej

- umie uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, jak również propagować je w konkretnych środowiskach

- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykorzystując profesjonalną wiedzę kulturoznawczą o aplikatywnym charakterze wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej obejmującej nowe media

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, sprawczy i podmiotowy spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta w dialogu i współpracy międzykulturowej propagując jej efekty w przestrzeni informacyjnej

- rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli w kontekście współczesnych realiów.