Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-n047-9-ZD-6
  Nazwa: Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: kulturoznawstwo kulturoznawstwo międzynarodowe
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Studiów Międzykulturowych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kulturoznawstwo międzynarodowe
Drugi rok, kulturoznawstwo międzynarodowe
Trzeci rok, kulturoznawstwo międzynarodowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kulturoznawstwie
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk

humanistycznych i społecznych, ich specyfice przedmiotowej i

metodologicznej w systemie nauk

- ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym

kulturę, struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii i metodologii nauk o kulturze

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych

- ma uporządkowaną wiedzę i rozumie założenia głównych kierunków i szkół

w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów

kultury właściwe dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania

- ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury mediów i

cywilizacji medialnej

- ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej

historycznych kontekstach. Identyfikuje wytwory kultury swoiste dla

wybranego regionu i interpretuje je z perspektywy wybranej specjalności.

- zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa

kulturowego, tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym

świecie

- ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych i

kulturowych oraz ich relacjach we współczesnym świecie w skali krajowej,

międzynarodowej i międzykulturowej

- ma wiedzę o procesach interakcji kulturowych w realiach konkretnych grup i

organizacji

- ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, typów

osobowości i mentalności, instytucji oraz typów więzi społecznej w procesie

zmian kulturowych

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności

przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,

analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł

- posiada umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w

zakresie nauk humanistycznych i społecznych z uwzględnieniem języka

poznawanych kultur jako niezbędnego elementu inkulturacji, zgodnie z

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego

- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania

konkretnych zjawisk kulturowych, religijnych i społecznych (w tym

politycznych, prawnych i ekonomicznych)

- posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do

samodzielnej i krytycznej analizy konkretnej rzeczywistości kulturowej

- posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i

kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie

i prezentację wyników pozwalającą na rozwiązywanie realnych problemów

świata społecznego i kulturowego

- potrafi prognozować procesy kulturowe z uwzględnieniem zjawisk

politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na

doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

- rozpoznaje i interpretuje wartości rdzenne dziedzictwa kulturowego i

kluczowych systemów normatywnych konkretnych grup kulturowych wraz z

ich symbolicznymi wytworami

- potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań i pojawiających się w

procesie interakcji kulturowych oraz proponować sposoby ich praktycznego

rozwiązywania

- posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu

animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany

międzykulturowej

- posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w

języku polskim typowych prac i projektów dotyczących zagadnień

szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z możliwością

ich praktycznych aplikacji

- rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej

dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

pojawiających się w pracy zawodowej

- ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia wartości kulturowych i

godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

- posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru w

kontekście wyzwań i dylematów społeczno-kulturowych współczesnego

świata

- potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role

społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej

- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i kulturalnych

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni

międzykulturowej wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji

komunikacyjnej wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji

medialnej

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę

moderatora, animatora i konsultanta w dialogu i współpracy

międzykulturowej

- rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli ustawicznie

doskonaląc wiedzę i umiejętności