Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Politologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-n066-0-UD-4
  Nazwa: Politologia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: politologia
Kierunki do
wyboru:
politologia dziennikarstwo polityczne
politologia instytucje i zarządzanie polityką
politologia transformacje polityczne i ustrojowe
politologia polityki publiczne
Jednostki: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, politologia, dziennikarstwo polityczne
Drugi rok, politologia, dziennikarstwo polityczne
Pierwszy rok, politologia, instytucje i zarządzanie polityką
Drugi rok, politologia, instytucje i zarządzanie polityką
Pierwszy rok, politologia, transformacje polityczne i ustrojowe
Drugi rok, politologia, transformacje polityczne i ustrojowe
Pierwszy rok, politologia, polityki publiczne
Drugi rok, politologia, polityki publiczne

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach w obszarach nauk: humanistycznych lub społecznych oraz średnia ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na politologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę w zakresie analizowania i podejmowania decyzji politycznych, dokonywania samodzielnej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym. Absolwent kierunku nabywa umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w urzędach administracji publicznej, organach samorządowych, partiach politycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz na rynku medialnym. Profil absolwenta obejmuje również kompetencje praktyczne w zakresie technik negocjacji, lobbingu politycznego, warsztatu dziennikarskiego oraz zarządzania projektami i finansami publicznymi.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy: ma poszerzoną wiedzę o charakterze nauk o polityce i ich miejscu w systemie nauk społecznych oraz relacjach do innych nauk. Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i sposobach funkcjonowania poszczególnych instytucji politycznych w wymiarze polskim, europejskim i globalnym. Zna podstawowe wzorce naukowości, podejścia badawcze oraz terminologię obowiązującą w naukach o polityce. Zna i rozumie główne kierunki i ewolucję myśli politycznej w wymiarze polskim, europejskim i światowym. Wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie procesy dotyczące zmian struktur i instytucji społeczno-politycznych . Posiada gruntowną wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym. Ma szeroką wiedzę o normach politycznych i prawnych. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu organizacji instytucji społeczno-politycznych oraz przedsiębiorczości w obszarze ich funkcjonowania. Gruntownie zna i rozumie metody i narzędzia pozwalające badać, opisywać i wyjaśniać procesy społeczno-polityczne. Posiada poszerzoną wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej. Ma szeroką wiedzę na temat instytucji społeczno-polityczno-gospodarczych i sposobów zarządzania polityką. Posiada poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania systemów medialnych w Europie i na świecie oraz podstawowych mechanizmów komunikowania politycznego.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie umiejętności: potrafi twórczo interpretować zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne i ekonomiczne. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania oraz formułowania własnych opinii i wyjaśniania mechanizmów zachowań człowieka i grup społecznych w życiu publicznym. Potrafi samodzielnie opisywać i wyjaśniać rolę struktur społeczno-politycznych we współczesnym państwie i świecie oraz stawiać proste hipotezy oraz tworzyć strategie argumentacyjne. Potrafi w sposób krytyczny i samodzielny wytłumaczyć rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa oraz w sposób analityczny zidentyfikować kompetencje instytucji społeczno-politycznych. Potrafi krytycznie posługiwać się założeniami podejść badawczych do wskazania mocnych i słabych stron teorii naukowych oraz badań w naukach o polityce. Potrafi samodzielnie posługiwać się systemem normatywnym oraz twórczo interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych w wymiarze polskim i międzynarodowym. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach oraz określić stopień przydatności zdobytej wiedzy. Posiada pogłębioną umiejętność analizowania społecznych mechanizmów życia politycznego, postrzegania zjawisk politycznych w szerokim kontekście społeczno-kulturowym przy użyciu określonej metody badawczej. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim oraz w jednym z wybranych języków obcych, z wykorzystaniem metodologii właściwej dla nauk o polityce. Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim oraz w jednym z wybranych języków obcych, z wykorzystaniem metodologii właściwej dla nauk o polityce. Posiada umiejętności językowe, uwzględniające terminologię politologiczną, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posiada umiejętność samodzielnego tworzenia strategii argumentacyjnej oraz formułowania własnych opinii i poglądów. Potrafi analizować i interpretować treści przekazu medialnego oraz ich wykorzystania w debacie i działalności publicznej.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie kompetencji społecznych: zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego oraz potrafi inspirować do tego innych. Ma pogłębioną świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym. Ma ugruntowaną świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej. Jest przygotowany do samodzielnego rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym w organach administracji publicznej, partiach politycznych oraz innych organizacjach krajowych i międzynarodowych. Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi. Uczestniczy w życiu społeczno-politycznym oraz jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej. Ma świadomość potrzeby partycypacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Potrafi myśleć w sposób samodzielny i twórczy oraz działać w sposób przedsiębiorczy.