Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-n079-0-UZ-4
  Nazwa: Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: stosunki międzynarodowe
Kierunki do
wyboru:
stosunki międzynarodowe studia nad rozwojem
stosunki międzynarodowe studia strategiczne
Jednostki: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, stosunki międzynarodowe, studia nad rozwojem
Drugi rok, stosunki międzynarodowe, studia nad rozwojem
Pierwszy rok, stosunki międzynarodowe, studia strategiczne
Drugi rok, stosunki międzynarodowe, studia strategiczne

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych
Uprawnienia zawodowe:

Szeroka wiedza na temat środowiska międzynarodowego, uczestników stosunków międzynarodowych i relacji między nimi, sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie, a także kontekstu historycznego i kulturowego stosunków międzynarodowych, pozwalają absolwentowi analizować zmieniającą się rzeczywistość międzynarodową. Absolwent potrafi przygotowywać raporty i analizy dotyczące zjawisk z zakresu stosunków międzynarodowych, zarówno pisemne jak i ustne w języku polskim oraz w wyuczonym języku obcym. Dzięki wiedzy teoretycznej i faktograficznej absolwent potrafi prognozować zmiany w środowisku międzynarodowym i ich wpływ na poszczególnych uczestników stosunków międzynarodowych. Posługuje się przy tym specjalistycznym językiem charakterystycznym dla dziedziny stosunków międzynarodowych.

Absolwent umie zbierać, selekcjonować i dokonywać oceny informacji z poszanowaniem prawa autorskiego. Absolwent jest przygotowany do kierowania pracami małych grup. Potrafi, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, podejmować decyzje zmierzające do rozwiązywania problemów w pracy zawodowej. Wykorzystuje przy tym wiedzę o zasadach etycznych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Absolwent kierunku posiada przygotowanie do pracy w urzędach i instytucjach związanych z szeroko rozumianymi współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, instytucjach Unii Europejskiej oraz w międzynarodowych instytucjach finansowych. Absolwent posiada wiedzę i kompetencje w zakresie praktyki, tworzenia strategii międzynarodowych (politycznych i gospodarczych) oraz zarządzania projektami rozwojowymi w różnych częściach świata.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii stosunków międzynarodowych

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badania stosunków międzynarodowych

- ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych

- ma pogłębioną wiedzę na temat wydarzeń i procesów politycznych kształtujących przestrzeń międzynarodową

- ma pogłębioną wiedzę na temat procesów ekonomicznych wpływających na stosunki m międzynarodowe

- ma pogłębioną wiedzę na temat procesów społecznych wpływających na stosunki międzynarodowe

- ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu środowiska geograficzno-przyrodniczego na stosunki międzynarodowe

- ma pogłębioną wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych i relacji pomiędzy nimi

- ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i roli instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie

- ma pogłębioną wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych

-ma pogłębioną wiedzę na temat istoty i funkcjonowania prawa międzynarodowego

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi biegle posługiwać się metodologią właściwą dla problematyki badania stosunków międzynarodowych

- prawidłowo postrzega relacje pomiędzy różnymi elementami składowymi systemu międzynarodowego

- potrafi analizować złożone zjawiska w zakresie stosunków międzynarodowych

- potrafi prognozować rozwój skomplikowanych procesów międzynarodowych

- biegle posługuje się systemami normatywnymi związanymi ze stosunkami międzynarodowymi

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy zjawisk w przestrzeni międzynarodowej

- posiada umiejętność przygotowania złożonych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych

- posiada umiejętność przygotowania złożonych wystąpień ustnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych

- ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

- potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych

- potrafi we współdziałaniu z grupą prowadzić złożone badania źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych

- potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych

- potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone tematy związane z funkcjonowaniem prawa międzynarodowego

- potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone tematy związane z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych na stosunki międzynarodowe

- potrafi przygotować i przedstawić publicznie opracowanie złożonego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych.

- potrafi organizować grupę badawczą i nią kierować