Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne zaoczne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-n079-0-ZZ-6
  Nazwa: Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne zaoczne I stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: stosunki międzynarodowe
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, stosunki międzynarodowe
Drugi rok, stosunki międzynarodowe
Trzeci rok, stosunki międzynarodowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych
Licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych
Licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Wiedza

- Ma wiedzę ogólną z zakresu podstawowych nauk społecznych

- Zna podstawy teoretyczne związane z badaniem stosunków międzynarodowych

- Zna podstawy metodologii w zakresie badania stosunków międzynarodowych

- W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków międzynarodowych

- Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych

- Ma wiedzę na temat istoty i charakterystycznych cech systemu międzynarodowego

- Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych przebiegających w systemie międzynarodowym

- Ma wiedzę na temat głównych zjawisk społecznych i ekonomicznych determinujących ewolucję systemu międzynarodowego

- Ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych

- Ma wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych

- Rozumie specyfikę prawa międzynarodowego publicznego i zna jego podstawy

- Zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej

Umiejętności

- Potrafi posłużyć się podstawową metodologią właściwą dla problematyki badania stosunków międzynarodowych

- Potrafi prawidłowo stosować terminologię stosowaną w badaniach stosunków międzynarodowych

- Potrafi zrozumieć istotę podstawowych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych

- Potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy głównych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych

- Potrafi dostrzec istotę konkretnych wydarzeń zachodzących w przestrzeni międzynarodowej

- Rozumie znaczenie i złożoność zjawisk społecznych wpływających na stosunki międzynarodowe

- Umie posłużyć się w praktycznej analizie systemem normatywnym prawa międzynarodowego

- Posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych

- Posiada umiejętność przygotowania prostych wystąpień ustnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych

- Ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego- Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencja społeczne

- Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

- Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych

- Potrafi we współdziałaniu z grupą prowadzić proste badania źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych

- Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych

- Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste tematy związane z funkcjonowaniem prawa międzynarodowego

- Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste tematy związane z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych na stosunki międzynarodowe

- Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić publicznie opracowanie prostego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych

- Potrafi organizować grupę badawczą i nią kierować