Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-n107-0-ZD-6
  Nazwa: Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: bezpieczeństwo narodowe
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Magdalena Geodecka, Magdalena Ullman-Kulik
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, bezpieczeństwo narodowe
Drugi rok, bezpieczeństwo narodowe
Trzeci rok, bezpieczeństwo narodowe
Drugi rok, bezpieczeństwo militarne
Trzeci rok, bezpieczeństwo militarne
Drugi rok, bezpieczeństwo wewnętrzne
Trzeci rok, bezpieczeństwo wewnętrzne
Drugi rok, bezpieczeństwo wywiadowcze
Trzeci rok, bezpieczeństwo wywiadowcze

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat w zakresie bezpieczeństwa narodowego
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europu oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- Zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych

- Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej

- Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym

- Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacji kryzysowej

- Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, etycznych i organizacyjnych odnoszących się do struktur i instytucji bezpieczeństwa

- Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w tym w aspekcie indywidualnej przedsiębiorczości

- Identyfikuje relacje i struktury międzykulturowe na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz określa wzorce kulturowe i ich relacje z innymi determinantami bezpieczeństwa

- Identyfikuje i opisuje na poziomie podstawowym uczestników procesów bezpieczeństwa oraz rozpoznaje relacje i więzi między nimi

- Zna techniki i narzędzia pozyskiwania i ochrony danych, właściwe dla studiowania bezpieczeństwa narodowego

- Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o bezpieczeństwie

UMIEJĘTNOŚCI

- Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych

- Potrafi porządkować i wyjaśniać relacje zachodzące między procesami, podmiotami i strukturami determinującymi bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe

- Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o polityce w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa

- Przyswaja i prawidłowo posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

- Potrafi identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa oraz formułować sposoby reagowania w sytuacji kryzysowej

- Potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska w zakresie bezpieczeństwa oraz generować rozwiązania konkretnych problemów w zakresie bezpieczeństwa

- Posiada podstawową umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym właściwym dla nauk o bezpieczeństwie z uwzględnieniem terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie

- Wykazuje umiejętność selekcji i wykorzystywania źródeł badawczych oraz znajomość podstaw metodologii pracy naukowej

- Potrafi sformułować pytania badawcze i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach o polityce w zakresie bezpieczeństwa

- Posiada kompetencje w zakresie znajomości języków obcych z uwzględnieniem specyfiki nauk o polityce w zakresie bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Potrafi świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy

- Ma świadomość znaczenia nauk o polityce w zakresie bezpieczeństwa dla kształtowania postaw i więzi społecznych

- Potrafi współdziałać w grupie, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa

- Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w świetle dostępnych informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych sytuacji

- Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych

- Jest przygotowany do uczestnictwa w projektach i organizacjach społecznych w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa

- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym

- Jest przygotowany do pracy w administracji i instytucjach publicznych, władzach samorządowych, organizacjach pozarządowych wymagających wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego