Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0016-2NO
  Nazwa: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Klinger-Krizar
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Drugi rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na dziennikarstwie
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

studia III stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale senatu nr 12/II/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, od roku akademickiego 2017/2018. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

• zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk

• zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, teorie naukowe właściwe dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań w tym obszarze

• zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz nowych mediów i technologii komunikowania

• zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz zna pojęcia i rozumie zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej i prawa autorskiego

• zna i rozumie, w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, metodologię i terminologię z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół i teorii komunikowania, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju

• zna i rozumie, w pogłębionym stopniu fakty, obiekty, zjawiska i procesy z zakresu z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

• zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

• zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, zasady działania systemów i instytucji właściwych dla działalności zawodowej właściwej dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym posiada wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji działających w różnych sferach rzeczywistości społecznej, zorientowanej na zarządzanie i administrowanie tymi instytucjami

UMIEJĘTNOŚCI

• potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną, także w oparciu o podstawy teoretyczne z zastosowaniem metody badawczej

• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym także kierować pracą zespołu

• potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

• potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym

• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i okołomedialnej oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą

• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o poglądy własne oraz innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań, umie także brać udział w debacie, umie posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej

• ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania zawodowe w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie konieczność normowania zachowań w tym zakresie oraz jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego zjawiska oraz potrafi odbierane treści poddać ocenie krytycznej

• ma świadomość konieczności wypełniania zobowiązań społecznych związanych z pełnieniem ról społecznych oraz inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

• wykazuje gotowość do odpowiedzialnego wypełniania ról społecznych i podtrzymywania etosu zawodu oraz przestrzegania i rozwijania etyki zawodowej w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnych

• jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnych form