Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0017-1SO
  Nazwa: Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: ekonomia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, ekonomia
Drugi rok, ekonomia
Trzeci rok, ekonomia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura, polska stara matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na ekonomii
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki oraz podstawowe procesy występujące w tej gospodarce,

- w zaawansowanym stopniu - fakty i teorie dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, metody oceny funkcjonowania tego rynku oraz rozumie uwarunkowania i zależności między poszczególnymi jego segmentami,

- szczegółowo zasady funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych oraz procesy ewolucji tych rynków,

- w zaawansowanym stopniu relacje między podmiotami gospodarczymi, instytucjami państwowymi oraz jednostkami sektora finansowego w skali krajowej oraz międzynarodowej,

- podstawowe przepisy prawa, normy i standardy regulujące poszczególne obszary gospodarki, w szczególności podstawowe segmenty rynków finansowych, w tym również w kontekście międzynarodowym,

- w pogłębionym stopniu zastosowanie wybranych narzędzi ilościowych i analitycznych, służących do opisu funkcjonowania różnych obszarów gospodarki rynku finansowego oraz podmiotów finansowych funkcjonujących w tej gospodarce,

- w zaawansowanym stopniu wybrane aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz przebieg procesów ekonomicznych i finansowych w tych podmiotach, a także wybrane metody ich analizy,

- szczegółowe relacje i współzależności finansowe występujące między poszczególnymi gospodarkami,

- w zaawansowanym stopniu wybrane mechanizmy integracji gospodarczej i finansowej, w tym w szczególności procesy finansowe towarzyszące tej integracji,

- podstawowe mechanizmy oddziaływania finansów na współczesne problemy towarzyszące gospodarowaniu (np. kwestie zrównoważonego rozwoju, nierówności, ochrony środowiska).

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- krytycznie analizować zjawiska i procesy gospodarcze, rozwiązywać dylematy ekonomiczne i formułować własne stanowisko,

- analizować funkcjonowanie gospodarki narodowej i oceniać potencjalne konsekwencje różnych działań z zakresu polityki gospodarczej,

- wykonać analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa, w wymiarze finansowym i biznesowym,

- wyszukiwać i dobierać adekwatne do analizowanego problemu źródła danych o charakterze ilościowym i jakościowym,

- wykorzystywać wybrane techniki i narzędzia stosowane w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia i interpretacji zjawisk gospodarczych, dokonać krytycznej analizy i syntezy danych ekonomicznych,

- interpretować i posługiwać się podstawowymi przepisami prawa oraz normami i zasadami obowiązującymi w naukach ekonomicznych,

- samodzielnie przygotować typowe prace pisemne o charakterze naukowym bądź prezentacje dotyczące zdarzeń gospodarczych w języku polskim i obcym,

- przygotować ustne wypowiedzi dotyczące zarówno bieżących, jak również hipotetycznych wydarzeń gospodarczych, posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną w języku polskim i obcym,

- rozwiązywać złożone problemy ekonomiczne w ramach pracy indywidualnej i grupowej, planować podział zadań i organizować pracę małego zespołu,

- samodzielnie planować i realizować kierunki własnego rozwoju w zawodzie ekonomisty, rozwijać własne zainteresowania w zakresie nauk ekonomicznych, poszerzać własne kwalifikacje zawodowe,

- porozumiewać się w języku obcym w zakresie właściwym dla kierunku zarządzania, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ekonomicznych, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z rozwiązaniem problemu,

- przyjęcia odmiennych punktów widzenia oraz oceny różnych konfliktowych wartości w sporach o kierunki działania przedsiębiorstwa, innej organizacji lub gospodarki narodowej,

- do podjęcia pracy zespołowej, inicjowania współpracy i samoorganizacji na rzecz interesu publicznego,

- wykorzystywania zdobytej wiedzy, działania przedsiębiorczego i innowacyjnego oraz kierowania się przesłankami racjonalnego gospodarowania,

- określenia podstawowych potrzeb związanych z powierzonym zadaniem oraz wskazania czynności, które muszą zostać wykonane,

- określenia hierarchii wartości odnoszącej się do realizowanych obowiązków zawodowych i do kierowania się tymi wartościami, do przestrzegania zasad etyki zawodowej,

- zajęcia stanowiska w przypadku wątpliwości związanych z realizowanymi zadaniami, zwrócenia się o radę do eksperta lub przełożonego,

- uczestnictwa w realizacji projektów, w tym adaptacji do wymagań związanych z pracą w grupie

- krytycznej oceny działań własnych oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.