Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ekonomia, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0017-2SO
  Nazwa: Ekonomia, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: ekonomia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Katarzyna Panna
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, ekonomia
Drugi rok, ekonomia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na ekonomii
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- pogłębione ekonomiczne koncepcje, teorie i podejścia badawcze,

- relacje między podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami gospodarczymi i instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej,

- zastosowanie wybranych narzędzi ilościowych w opisie i analizie funkcjonowania zjawisk gospodarczych, a także w prognozowaniu i tworzeniu scenariuszy rozwoju tych zjawisk,

- zasady zakładania indywidualnej działalności gospodarczej i rozwiązania służące rozwojowi tej działalności, w tym dotyczące kształtowania relacji z otoczeniem oraz prawa, norm i standardów związanych z tego rodzaju działalnością,

- atrybuty, modele i teorie funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji oraz uwarunkowania ich działalności,

- regulacje prawne, normy i standardy dotyczące poszczególnych obszarów gospodarki,

- zasady rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw,

- funkcjonowanie rynków kapitałowych i finansowych,

- metody i systemy wspomagające procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności

- struktury wybranych organizacji gospodarczych i instytucji, przebieg wybranych procesów gospodarczych i społecznych oraz wybrane metody służące ich analizie.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz wskazywać wybrane zależności przyczynowo skutkowe między występującymi procesami,

- obserwować zjawiska i procesy gospodarcze i na tej podstawie formułować własne sądy i oceny występujących zależności,

- pozyskiwać i analizować dane statystyczne oraz informacje makro- i mikroekonomiczne dotyczące wybranych procesów gospodarczych, a także stosować je w wybranych modelach służących badaniu tych procesów,

- stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z ekonomii i rachunkowości, odwołując się do odpowiednich teorii, koncepcji i metod,

- wykorzystywać niektóre zaawansowane narzędzia i techniki stosowane w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia i interpretacji zjawisk gospodarczych,

- posługiwać się wybranymi przepisami prawa, normami i zasadami obowiązującymi w naukach ekonomicznych, a także wykorzystywać te przepisy do rozwiązania wybranych problemów gospodarczych,

- przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa bądź pogłębioną analizę wybranego obszaru funkcjonowania tego przedsiębiorstwa,

- organizować zespół i kierować jego pracą w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych,

- porozumiewać się specjalistyczną terminologią ekonomiczną i finansową z różnymi odbiorcami, w tym również w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- prowadzić prace badawcze (szczególnie w celu przygotowania pracy magisterskiej), w tym formułować cele, hipotezy i problemy badawcze.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

- uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji złożonych projektów, biorąc pod uwagę skutki podejmowanych przez siebie decyzji,

- oceny realizowanego zadania bądź wykonywanej pracy z punktu widzenia skuteczności i efektywności oraz konsekwencji etycznych,

- pracy w zespole i podejmowania w ramach takiej współpracy różnych ról i funkcji,

- określenia potrzeb związanych z powierzonym zadaniem oraz wskazania zadań dla innych osób uczestniczących w tym zadaniu,

- samodzielnej i krytycznej oceny wiedzy i umiejętności oraz ich uzupełniania i rozwoju,

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, z uwzględnieniem interesów prywatnych i publicznych,

- odpowiedzialnego działania w miejscu pracy i w kontaktach ze środowiskiem zewnętrznym, przy uwzględnieniu wysokich standardów profesjonalnych i etycznych.