Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0121-1SO
  Nazwa: Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: zarządzanie kulturą i mediami
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Kultury (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Agnieszka Dudek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie kulturą i mediami
Drugi rok, zarządzanie kulturą i mediami
Trzeci rok, zarządzanie kulturą i mediami

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie kulturą i mediami, moduł zarządzanie kulturą
Drugi rok, zarządzanie kulturą i mediami, moduł zarządzanie kulturą
Trzeci rok, zarządzanie kulturą i mediami, moduł zarządzanie kulturą
Pierwszy rok, zarządzanie kulturą i mediami, moduł zarządzanie mediami
Drugi rok, zarządzanie kulturą i mediami, moduł zarządzanie mediami
Trzeci rok, zarządzanie kulturą i mediami, moduł zarządzanie mediami

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura, polska stara matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na zarządzaniu kulturą i mediami
Uprawnienia zawodowe:

Studia z zakresu zarządzania kulturą i mediami przygotowują do wykonywania zawodu menedżera kultury średniego stopnia, dostarczając wiedzy zarówno teoretycznej z zakresu podstawowych obszarów kultury: literatury, filmu, muzyki, teatru, historii sztuki, antropologii oraz mediów, jak i praktycznej dotyczącej zarządzania i organizacji kultury w Polsce, marketingu, ekonomiki i finansowania kultury i mediów. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi oraz innowacyjnymi formami przedsiębiorczości w kulturze. Wiedza i umiejętności Absolwenta, wsparte realizacją projektów kulturalnych, spotkaniami z przedstawicielami wielu organizacji oraz praktykami zawodowymi, powodują, że jest on przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych i medialnych: teatrach, muzeach, domach kultury, stacjach radiowych i telewizyjnych. Studia stwarzają także szansę zdobycia wysokich kwalifikacji, pozwalających na zatrudnienie w agencjach reklamy, sektorze IT oraz sektorze przemysłów kreatywnych.

Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować studia II stopnia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna metodologię badań dotyczących zarządzania w naukach humanistycznych

- zna i rozumie genezę różnych definicji kultury

- potrafi wyjaśnić genezę nauk o zarządzaniu oraz ich rozwój w odniesieniu do szeroko pojętej kultury

- zna system prawny regulujący działalność organizacji kultury i organizacji medialnych w Polsce

- zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące kategorii kultury

- zna historię rozwoju nauk o zarządzaniu na poziomie podstawowym

- posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu periodyzacji epok i nurtów kulturowych, ich przedstawicieli oraz założeń ideowych i artystycznych, jak również postaw społecznych, wyobrażeń i wartości

- wykazuje się wszechstronną znajomością dziejów kultury (z podziałem na różne obszary aktywności kulturowej i artystycznej)

- ma podstawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej w kontekście rozwoju historycznego, społeczno-kulturowego, jak również w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych

- ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury i mediów

- zna i rozumie zasady marketingu kultury i mediów

- wykazuje orientację we współczesnym życiu kulturalnym

- zna możliwości związane z wykorzystaniem nowych mediów w działalności kulturalnej

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- ma podstawową wiedzę z zakresu rynku mediów w Polsce

- ma podstawową wiedzę z zakresu antropologii kulturowej

- dostrzega zróżnicowanie kulturowe świata i związaną z tym problematykę komunikacji kulturowej

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii i problematyki regionalizmu

- wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu wielokulturowości w życiu społecznym

- zna dzieje filozofii zachodniej, w tym także estetyki, co stanowi podstawę wiedzy humanistycznej

- zna i rozumie rolę mediów w kształtowaniu kultury

- zna i rozumie historyczny rozwój mediów

- zna i rozumie rolę Internetu w kształtowaniu kultury, stosunków społecznych i ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym

- zna podstawy bezpieczeństwa sieci internetowych

UMIEJĘTNOŚCI

- umie prowadzić kwerendę naukową; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje pochodzące z różnych źródeł

- potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego rozwijać umiejętności badawcze oraz samodzielnie zdobywać wiedzę

- potrafi rozpoznać i poddać analizie krytycznej różne rodzaje wytworów kultury; umie umiejscowić je na mapie historyczno-kulturowej

- potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne poświęcone zagadnieniom związanym z dziejami kultury oraz problematyką zarządzania kulturą i mediami

- posiada umiejętność przygotowania typowej pracy pisemnej dotyczącej wybranych obszarów zarządzania kulturą i mediami

- potrafi samodzielnie określić koncepcję przygotowywanej wypowiedzi ustnej albo pisemnej, podać jej tezę oraz strukturę, jak również dokonać wyboru bibliografii. Pod kierunkiem opiekuna naukowego umie skomponować i zredagować wypowiedź

- pod kierunkiem opiekuna naukowego zdobywa umiejętność w pracy nad opracowaniem projektu i jego realizacją

- posiada umiejętność krytycznej refleksji nad tekstami na temat zarządzania, dziejów kultury oraz mediów

- umie ocenić zakres odpowiedzialności społecznej mediów i stopień jej stosowania

- umie posługiwać się podstawowymi aplikacjami wspomagającymi procesy zarządzania

- dzięki uzyskanej wiedzy humanistycznej potrafi opisywać świat kultury z jego instytucjami

potrafi samodzielnie oceniać różne artefakty oraz fenomeny świata kultury

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł elektronicznych

- umie zastosować narzędzia do wyszukiwania informacji i ocenić ich relewantność

- potrafi tworzyć w stopniu podstawowym różnego rodzaju specyficzne dla Internetu pod względem technologicznym treści do rozpowszechnienia w Internecie

- wyjaśnia społeczną rolę mediów i potrafi podać stosowne przykłady

- wykazuje się umiejętnościami językowymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą)

- potrafi użyć narzędzi internetowych dla efektywnej komunikacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- rozumie zasady współpracy w grupie

- potrafi prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych służących realizacji określonego zadania

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form

- potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora

- potrafi użyć narzędzi internetowych dla współdziałania wewnątrz grupy

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z Internetu i różnych jego form

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- jest przygotowany do uczestniczenia w projektach społecznych (kulturalnych, obywatelskich, gospodarczych), uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne

- potrafi organizować zespoły zadaniowe i przewodzić im w celu realizacji wspólnego projektu

- potrafi pełnić rolę aktywnego propagatora wiedzy i umiejętności związanych ze swoją specjalnością

- dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne