Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0123-2SO
  Nazwa: Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: elektroniczne przetwarzanie informacji
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Katedra Lingwistyki Komputerowej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Barbara Moskal
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, elektroniczne przetwarzanie informacji
Drugi rok, elektroniczne przetwarzanie informacji

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dyplom licencjata na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji lub kulturoznawstwo, specjalność: elektroniczne przetwarzanie informacji lub na kierunku informatyka lub na kierunku informatyka stosowana lub matematyka, średnia ocen ze studiów. Szczegółowe informacje o sposobie obliczania wyniku postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na elektronicznym przetwarzaniu informacji
Uprawnienia zawodowe:

webmaster, projektant i programista Human Computer Interaction, projektant i programista interfejsu użytkownika, twórca i administrator kursów zdalnego nauczania (e-learning)

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna najważniejsze doktryny filozoficzne i związane z nimi metody poznania

- zna podstawowe koncepcje i metody modelowania sztucznej inteligencji

- zna podstawowe koncepcje i metody modelowania informacji symbolicznej oraz metody reprezentacji i przetwarzania wiedzy

- zna problematykę przekazywania informacji za pomocą tekstu oraz komputerowe metody ekstrakcji i przetwarzania informacji tekstowej

- zna zaawansowane techniki programowania i ich zastosowanie do przetwarzania informacji symbolicznej

- zna problematykę budowy hybrydowego (multimodal) interfejsu użytkownika

- zna antropologiczne mechanizmy powstawania kultury symbolicznej

- zna podstawowe metody pozyskiwania informacji od człowieka: ankieta, wywiad, obserwacja uczestnicząca

- zna podstawowe zagadnienia i metody filozoficznej analizy zjawisk kulturowych

- zna podstawowe zagadnienia związane z reprezentacją języka w ludzkim mózgu i umyśle

- zna różne wymiary kulturowo uwarunkowanych zachowań człowieka oraz ich odwzorowanie w Internecie: obrzęd, rytuał, salon, grupa twórcza

- zna zasady opisu i dokumentowania obiektu fizycznego należącego do dziedzictwa cywilizacyjnego

- zna metody nauczania i sposoby ich stosowania w zdalnym nauczaniu (e-learning)

- zna zasady pisania tekstu naukowego

- zna w stopniu podstawowym prawo autorskie, prawo Internetu i elementy prawa patentowego

- zna podstawy zarządzania projektami informatycznymi

- zna w stopniu elementarnym podstawowe problemy zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi operować podstawowymi pojęciami wybranych doktryn filozoficznych i umie je zastosować do analizy wybranych zagadnień

- potrafi operować w praktyce podstawowymi pojęciami z zakresu sztucznej inteligencji i umie je zastosować w programowaniu

- potrafi dokonać analizy semantycznej dowolnego obiektu symbolicznego i zapisać wynik analizy w formie reprezentacji wiedzy

- potrafi korzystać z technik automatycznego wyszukiwania i ekstrakcji informacji oraz potrafi zaprojektować i napisać prosty program ekstrahujący informację z korpusu tekstów

- potrafi zaprojektować i wykonać prosty interfejs dla aplikacji internetowej, łącząc interfejs graficzny z prostym interfejsem w języku naturalnym

- potrafi zaprojektować i wykonać autonomiczny kurs e-learningowy

- potrafi stosować w praktyce zaawansowane techniki programowania przy użyciu języków wysokiego poziomu

- potrafi rozpoznać przejawy doktryn filozoficznych w rzeczywistości realnej oraz wirtualnej, tworzonej w Internecie

- potrafi dokonać prostej analizy semiotycznej przedmiotu, zachowania i wydarzenia

- potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pozyskiwania informacji od człowieka, by za ich pomocą zbudować model potrzeb i nawyków użytkownika aplikacji internetowej

- potrafi zastosować wiedzę o procesach przetwarzania języka przez ludzki mózg i umysł w projektowaniu aplikacji

- potrafi zastosować rozumienie filozoficznych, psycholingwistycznych i kulturowych uwarunkowań procesów komunikacji we współczesnym świecie do optymalizacji procesu projektowania aplikacji internetowych

- potrafi opisać, udokumentować i przedstawić w Internecie wybrany obiekt dziedzictwa kulturowego

- potrafi wykonać zaawansowany projekt informatyczny na wybrany temat

- potrafi znaleźć literaturę przedmiotu i pozyskiwać z niej informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania systemów informatycznych oraz konieczne do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- potrafi weryfikować źródła informacji – szacować ich wiarygodność oraz jakość użytych argumentów

- potrafi przygotować prezentację na zadany temat, w szczególności dotyczącą projektu informatycznego

- potrafi zebrać dane, dokonać ich analizy i opisać wyniki zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracach naukowych

- potrafi korzystać z wiedzy na temat zasad prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej, mając świadomość konieczności zasięgania porad specjalisty w sytuacjach szczegółowych

- potrafi oszacować celowość i koszt wdrożenia rozwiązań informatycznych

- potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury naukowej i ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami poziomu B2+ ESOKJ

- potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi pracować indywidualnie i w zespole

- wie, czym jest takt retoryczny i zasada stosowności, budując dobre relacje interpersonalne

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a także wytyczyć kolejne etapy pracy

- rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy i umiejętności