Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0134-1SO
  Nazwa: Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: zarządzanie informacją
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Studiów Informacyjnych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Ewa Jargus-Kowalczyk
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie informacją
Drugi rok, zarządzanie informacją
Trzeci rok, zarządzanie informacją

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura, polska stara matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat w zakresie zarządzania informacją
Uprawnienia zawodowe:

Studia na kierunku „Zarządzanie informacją” przygotowują studenta do podejmowania naukowych działań poznawczych w odniesieniu do szerokiej grupy zjawisk i procesów, od tych warunkujących poszukiwanie informacji, poprzez jej pozyskiwanie, gromadzenie, opracowanie i przetwarzanie, do udostępniania i wykorzystania przez człowieka, a także do realizacji zadań profesjonalnych związanych z zarządzaniem informacją w różnych instytucjach i organizacjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem informacji i dokumentów oraz dorobku kulturowego człowieka. Celem jest wykształcenie absolwenta, który dąży do naukowego poznania problematyki zarządzania informacją i rozwiązywania problemów profesjonalnych z wykorzystaniem metod naukowych i dorobku nauki wypracowanego na gruncie bibliologii i informatologii i uzupełnianego dorobkiem dyscyplin pokrewnych. Z jednej strony absolwent studiów I stopnia na kierunku „Zarządzanie informacją” powinien być przygotowany do dalszego rozwijania swoich umiejętności badawczych na studiach wyższego poziomu, a z drugiej powinien być profesjonalistą, który nie tylko potrafi sprawnie realizować zadania zawodowe i rozwiązywać problemy profesjonalne, ale również rozumie sens i najważniejsze uwarunkowania wykonywanej pracy oraz dostrzega jej historyczny, społeczny i kulturowy kontekst.

Studia dostarczają także niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających absolwentowi efektywne funkcjonowanie w środowisku akademickim i profesjonalnym, w tym skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie, sprawne śledzenie rozwoju dorobku bibliologii i informatologii, zrozumienie roli nauk humanistycznych w badaniach podstawowych i stosowanych zjawisk z zakresu zarządzania informacją i dostrzeganie ich różnych kontekstów kulturowych. Mają także pozwolić na świadome czerpanie z dorobku szeroko rozumianej kultury z poszanowaniem zasad prawnych i dbanie o jego zachowanie oraz na intensyfikację uczestnictwa w różnorodnych formach współczesnego życia kulturalnego.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 3/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów zarządzanie informacją, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę na temat znaczenia i roli nauk humanistycznych w poznaniu zjawisk z zakresu zarządzania informacją i w doskonaleniu działalności praktycznej w tym względzie.

- poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową i profesjonalną z zakresu bibliologii i informatologii oraz innych nauk humanistycznych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją.

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat bibliologii i informatologii jako dyscypliny naukowej dostarczającej podstaw teoretycznych, metod i rozwiązań dla praktyki zarządzania informacją, w tym dla bibliotekarstwa, działalności informacyjnej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, oraz na temat podstawowych humanistycznych aspektów nauk o zarządzaniu.

- zna dorobek bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych, w tym wybrane humanistyczne aspekty dorobku nauk o zarządzaniu, w zakresie istotnym dla planowania i realizacji działań poznawczych i praktycznych w obszarze zarządzania informacją.

- porządkuje i przedstawia podstawowe źródła informacji naukowej oraz profesjonalnej z zakresu zarządzania informacją.

- określa relacje między bibliologią i informatologią a innymi dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych, pozwalające na interdyscyplinarne podejście do działań naukowych i profesjonlanych.

- zna aktualne trendy, dylematy i kierunki rozwoju bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych w zakresie istotnym dla badań podstawowych i stosowanych w obszarze zarządzania informacją.

- identyfikuje i objaśnia aktualnie stosowaną metodykę wykonywania zadań, normy, procedury, narzędzia, technologie i dobre praktyki stosowane w zarządzaniu informacją, w tym w działalności informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i wydawniczo-księgarskiej.

- zna i rozumie najważniejsze sposoby poznania i interpretacji zjawisk zachodzących w środowisku informacyjnym, zachowań informacyjnych jego uczestników oraz dostępnych w nim obiektów, kolekcji, systemów, usług, narzędzi i produktów informacyjnych.

- zna i rozumie podstawowe pojęcia, regulacje i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz identyfikuje podstawowe prawne uwarunkowania działalności z zakresu zarządzania informacją.

- objaśnia rolę i zastosowania różnych języków (naturalnego, sztucznych) w szeroko rozumianym zarządzaniu informacją, w tym także w komunikowaniu, organizacji wiedzy i w recepcji przekazów kulturowych.

- ma wiedzę na temat wybranych aspektów współczesnej kultury oraz zasad i możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym.

- przedstawia w podstawowym zakresie historię, cele, organizację i funkcjonowanie instytucji i organizacji działających w sferze kultury i nauki ze szczególnym uwzględnieniem tych zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji.

UMIEJĘTNOŚCI

- sprawnie odnajduje, ocenia i wybiera informacje relewantne w stosunku do sytuacji problemowej i potrzeby informacyjnej w źródłach różnego typu i w różnej formie, stosując adekwatne strategie wyszukiwawcze, efektywnie wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne.

- z pomocą nauczyciela akademickiego formułuje problemy badawcze, dobiera odpowiednie metody ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników w odniesieniu do problemów poznawczych i stosowanych szeroko rozumianego zarządzania informacją z perspektywy bibliologii i informatologii.

- samodzielnie zdobywa nową wiedzę i umiejętności służące naukowemu rozwiązywaniu problemów poznawczych i profesjonalnych zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotekarstwa, działalności wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej.

- posługuje się podstawowymi paradygmatami, koncepcjami teoretycznymi i pojęciami funkcjonującymi w bibliologii i informatologii oraz naukach pokrewnych, pozwalającymi na ujmowanie różnych problemów poznawczych i stosowanych związanych z badaniami i praktyką zarządzania informacją.

- analizuje, ocenia i realizuje typowe systemy, produkty, obiekty, narzędzia i usługi informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w kontekście konkretnych sytuacji społecznych i potrzeb indywidualnych.

- rozpoznaje różne rodzaje zachowań i potrzeb informacyjnych człowieka i potrafi je zinterpretować w odniesieniu do dorobku bibliologii i informatologii i nauk pokrewnych, stosując typowe podejścia i metody diagnostyczne.

- formułuje i uzasadnia prezentowane opinie i wnioski, powołując się na dorobek bibliologii i informatologii, dyscyplin pokrewnych oraz profesji związanych z zarządzaniem informacją.

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych.

- opracowuje samodzielnie typowe prace pisemne na temat różnych aspektów szeroko rozumianego zarządzania informacją, a także jeden dłuższy projekt naukowy lub profesjonalny z tego zakresu, który realizuje odwołując się do samodzielnie sformułowanych problemów i metod ich naukowego rozwiązywania, a także do najważniejszych ujęć teoretycznych i wyników badań naukowych pozyskiwanych z adekwatnych źródeł.

- przygotowuje i wygłasza krótkie prezentacje na wybrany temat naukowy bądź profesjonalny, właściwie udokumentowane i osadzone w dorobku naukowym lub profesjonalnym.

- komunikuje się w języku nowożytnym obcym na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych człowieka.

- potrafi realizować powierzone zadania poznawcze oraz związane z praktyczną stroną zarządzania informacją, pracując w zespole w różnych rolach.

- świadomie planuje działania, wskazując czynniki ich powodzenia i przyjmując odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje i za wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu.

- podejmuje próby rozwiązania napotykanych problemów profesjonalnych w zakresie zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki, najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych.

- ma świadomość znaczenia szeroko rozumianego zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

- uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego i naukowego, realizowanych za pośrednictwem różnych mediów, związanych przede wszystkim z szeroko rozumianą sferą kultury piśmienniczej.