Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-016-0-ZZ-6
  Nazwa: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Małgorzata Cholewa
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Drugi rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Trzeci rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Kolejność zgłoszeń, na podstawie wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na dziennikarstwie
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

- zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

- ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie

- ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie

- ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania

- ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również regulujących zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i około medialnej

- ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

- ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług

- ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej

- ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy

- ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych

- ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji

- posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza (specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pracownika działu PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja polityczna)

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych

- rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i około medialną

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki

- posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością medialną lub/i promocyjno-reklamową

- potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną

- potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu związanego z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

- zna kulturę co najmniej dwóch obszarów językowych oraz ma orientację w funkcjonowaniu ich sfery medialnej (oprócz polskiego)

- potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w języku polskim i w co najmniej dwóch językach obcych

- ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i co najmniej dwóch językach obcych uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej

- ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych mediów (specjaliza nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja polityczna)

- potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi

- potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów

- potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej

- ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze mediów i w innych zawodach około medialnych

- dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej