Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Finanse i controlling, niestacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0202-2NO
  Nazwa: Finanse i controlling, niestacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: finanse i controlling
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Grzegorz Data
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, finanse i controlling
Drugi rok, finanse i controlling

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na finansach i controllingu
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu teorie i metody z zakresu finansów i controllingu oraz ich powiązanie

z innymi naukami społecznymi, w szczególności z naukami o zarządzaniu i ekonomią,

- w pogłębionym stopniu zasady zarządzania finansami przedsiębiorstw, metody analizy ekonomicznej, modele rachunków kosztów w rachunkowości zarządczej oraz narzędzia controllingu strategicznego i operacyjnego,

- w szerokim stopniu funkcjonowanie systemów rachunkowości zarządczej, controllingu, audytu finansowego i sprawozdawczości oraz powiązania między tymi systemami,

- w pogłębionym stopniu metody pomiaru i analizy osiągnięć organizacji w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania, metody zarządzania wartością podmiotów gospodarczych oraz metody zarządzania ryzykiem,

- zastosowanie pogłębionych metod analizy ilościowej, narzędzi ekonometrycznych i statystycznych oraz informatycznych narzędzi gromadzenia, analizy i prezentacji danych na potrzeby zarządzania,

- szczegółowo zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz wybranych instytucji rynkowych w ujęciu krajowym, europejskim oraz globalnym z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań,

- powiązania występujące między zjawiskami makroekonomicznymi i finansowymi oraz zasady prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej,

- szczegółowe relacje między podmiotami gospodarczymi, instytucjami państwowymi oraz jednostkami sektora finansowego w skali krajowej oraz międzynarodowej,

- kluczowe zagadnienia psychologii zarządzania i socjologii organizacji w odniesieniu do realnych problemów zarządzania organizacją,

- zasady oraz podstawowe regulacje z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej,

- podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych,

- normy prawne, zawodowe i etyczne dotyczące wykonywania zawodu związanego z finansami i controllingiem.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- formułować i rozwiązywać problemy dotyczące zjawisk i procesów ekonomiczno-finansowych oraz zarządczych,

- wykorzystywać wybrane pogłębione teorie, metody i narzędzia stosowane w obszarze finansów i controllingu oraz dyscyplinach pokrewnych dla celów zrozumienia i interpretacji zjawisk gospodarczych,

- wykorzystać w praktyce lub nauce specjalistyczną wiedzę z obszaru finansów i controllingu oraz integrować ją z wiedzą z innych dyscyplin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów gospodarczych,

- współtworzyć systemy controllingowe, projektować narzędzia, opracowywać procedury i stosować je w praktyce dla rozwiązywania problemów finansowych i zarządczych,

- uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych oraz proponować rozwiązania z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi z obszaru finansów

i controllingu,

- dokonać pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu wybranych zaawansowanych teorii i metod z zakresu finansów

i controllingu,

- weryfikować informacje finansowe i niefinansowe oraz dokonywać ich analizy i syntezy, w tym dla różnych wariantów decyzyjnych,

- posługiwać się wybranymi przepisami prawa, normami i zasadami obowiązującymi w naukach o zarządzaniu oraz ekonomii i finansach, a także wykorzystywać te przepisy do rozwiązywania konkretnych problemów gospodarczych,

- organizować pracę i kierować zespołem w podmiotach gospodarczych, szczególnie w strukturach związanych z finansami i controllingiem,

- porozumiewać się ze specjalistami z dziedziny finansów i controllingu przy użyciu fachowej terminologii, przygotowywać publiczne prezentacje z zakresu finansów, zarządzania i ekonomii oraz raportować rezultaty swojej pracy, również w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- prowadzić prace badawcze (szczególnie w celu przygotowania pracy magisterskiej), w tym formułować cele, hipotezy i problemy badawcze.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

- uzasadniania własnych poglądów i ustosunkowywania się do poglądów innych dotyczących problemów z zakresu zarządzania, finansów i ekonomii, a także przekonywania i negocjowania

w imię realizacji wspólnych celów,

- realnej oceny trudności podejmowanego zadania i określania potrzeb związanych z jego wykonaniem, łącznie z koniecznością wykorzystania ekspertów zewnętrznych,

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,

- oceny ważności kryteriów i zadań w realizowanych przedsięwzięciach,

- krytycznej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmowania działań doskonalących,

- uczenia się prze całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób,

- rozwiązywania problemów z zakresu finansów i controllingu w ramach zespołu, przyjmując w nim różne role,

- współpracy z osobami reprezentującymi inne obszary aktywności podmiotu gospodarczego/organizacji,

- oceny etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia,

- ustalania i wdrażania właściwych wzorców postępowania w miejscu pracy, w tym również krytycznej oceny tych zachowań w kontekście odpowiedzialności.