Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Finanse, bankowość, ubezpieczenia, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0204-1SO
  Nazwa: Finanse, bankowość, ubezpieczenia, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: finanse, bankowość, ubezpieczenia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, finanse, bankowość, uzbezpieczenia
Drugi rok, finanse, bankowość, uzbezpieczenia
Trzeci rok, finanse, bankowość, uzbezpieczenia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura, polska stara matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku finanse, bankowość, ubezpieczenia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) - głównie na stanowiskach operacyjnych - w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno- gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego rady Europy.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki oraz podstawowe procesy występujące w tej gospodarce,

- w zaawansowanym stopniu - fakty i teorie dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, metody oceny funkcjonowania tego rynku oraz rozumie uwarunkowania i zależności między poszczególnymi jego segmentami,

- szczegółowo zasady funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych oraz procesy ewolucji tych rynków,

- w zaawansowanym stopniu relacje między podmiotami gospodarczymi, instytucjami państwowymi oraz jednostkami sektora finansowego w skali krajowej oraz międzynarodowej,

- podstawowe przepisy prawa, normy i standardy regulujące poszczególne obszary gospodarki, w szczególności podstawowe segmenty rynków finansowych, w tym również w kontekście międzynarodowym,

- w pogłębionym stopniu zastosowanie wybranych narzędzi ilościowych i analitycznych, służących do opisu funkcjonowania różnych obszarów gospodarki rynku finansowego oraz podmiotów finansowych funkcjonujących w tej gospodarce,

- w zaawansowanym stopniu wybrane aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz przebieg procesów ekonomicznych i finansowych w tych podmiotach, a także wybrane metody ich analizy,

- szczegółowe relacje i współzależności finansowe występujące między poszczególnymi gospodarkami,

- w zaawansowanym stopniu wybrane mechanizmy integracji gospodarczej i finansowej, w tym w szczególności procesy finansowe towarzyszące tej integracji,

- podstawowe mechanizmy oddziaływania finansów na współczesne problemy towarzyszące gospodarowaniu (np. kwestie zrównoważonego rozwoju, nierówności, ochrony środowiska).

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- formułować i rozwiązywać złożone problemy dotyczące zjawisk i procesów ekonomiczno-finansowych,

- obserwować procesy finansowe występujące w gospodarce oraz podmiotach funkcjonujących w tej gospodarce, interpretować te procesy i na tej podstawie formułować oceny i uzasadniać swoje stanowisko,

- wykorzystywać w praktyce wiedzę z dyscypliny ekonomia i finanse do rozwiązywania podstawowych problemów towarzyszących gospodarowaniu,

- pozyskiwać informacje związane ze zjawiskami ekonomicznymi oraz dokonywać ich analizy i interpretacji,

- pozyskiwać, analizować i interpretować różnego rodzaju dane finansowe i statystyczne związane z funkcjonowaniem współczesnych rynków finansowych i podmiotów występujących na tych rynkach,

- interpretować zjawiska i problemy ekonomiczne i finansowe w kontekście najważniejszych teorii odnoszących się do tej problematyki,

- posługiwać się wybranymi przepisami prawa, normami i zasadami odnoszącymi się do problemów z zakresu dyscypliny ekonomii i finansów,

- planować i organizować pracę indywidualną oraz posiadać umiejętność pracy w zespole zorientowanym na rozwiązywanie specjalistycznych problemów z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń,

- porozumiewać się specjalistyczną terminologią ekonomiczną i finansową, w tym również w języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- prowadzić prace badawcze (szczególnie w celu przygotowania pracy licencjackiej), w tym formułować problemy badawcze oraz właściwie stawiać pytania badawcze.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

- kształtowania i upowszechniania właściwych i odpowiedzialnych wzorców postępowania w środowisku pracy i poza nim, a także do krytycznej oceny działań własnych oraz grup i zespołów w których uczestniczy,

- ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania, szczególnie w środowisku pracy,

- racjonalnego wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania napotkanych problemów poznawczych i praktycznych, szczególnie w zakresie ekonomii i finansów,

- krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności a także zaciągania opinii ekspertów w sytuacjach i problemach, których nie potrafi samodzielnie rozwiązać,

- zaangażowania na rzecz społeczeństwa w zakresie, w jakim wymagają tego zobowiązania społeczne i interes publiczny,

- inicjowania bądź współorganizowania działań na rzecz społeczeństwa w zakresie, w jakim wymagają tego zobowiązania społeczeństwa i interes publiczny,

- przestrzegania podstawowych norm i zasad etyki zawodowej,

- dbałości o dobro i tradycje zawodu, który wykonuje.