Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0205-1NO
  Nazwa: Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Karolina Załuska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
Trzeci semestr, zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
Czwarty semestr, zarządzanie firmą
Trzeci rok, zarządzanie firmą
Czwarty semestr, zarządzanie międzynarodowe
Trzeci rok, zarządzanie międzynarodowe
Czwarty semestr, zarządzanie personelem
Trzeci rok, zarządzanie personelem

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kierunku zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
Uprawnienia zawodowe:

Studia I stopnia na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy zawodowej w organizacjach różnych typów na stanowiskach specjalistów a z czasem także menedżerów i liderów, do prowadzenia własnej firmy oraz do studiów II i III stopnia. Nasze programy kształcenia i nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni gwarantują szeroki zasób wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Umożliwiają poznanie i zrozumienie problematyki zarządzania, ekonomicznej, prawnej, informatycznej, potrzebnej absolwentom oraz dodatkowo zapewniają rozwój ogólny studentów, w tym lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej i w warunkach globalizacji.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu genezę nauk o zarządzaniu oraz ich rozwój w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego,

- funkcjonowanie różnego rodzaju systemów społecznych i gospodarczych,

- w stopniu zaawansowanym podstawowe relacje pomiędzy organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej,

- podstawowe składniki organizacji należących do różnych sektorów,

- istotę przedsiębiorczości w działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej uwarunkowania,

- pojęcia dotyczące kultury organizacyjnej oraz możliwość jej oddziaływania na sukces organizacji,

- rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów formalizujących organizację wraz z ich wybranymi zastosowaniami,

- rolę procesów cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu techniczno-technologicznego w procesach przemian współczesnych organizacji,

- metody statystyczne oraz wybrane inne metody ilościowe, a także narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych,

- w zaawansowanym stopniu podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie organizacji,

- podział i przyczyny występowania głównych ról i funkcji w organizacjach,

- podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w organizacji.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- zastosować wybrane elementy elementarnej wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić funkcję specjalisty w tym zakresie,

- zaobserwować, opisać, przeanalizować i zinterpretować podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w organizacji,

- zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji oraz jej otoczenia na poziomie podstawowym,

- posługiwać się wybranymi normami i standardami w procesach zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli) oraz wybranymi przepisami prawa,

- w stopniu podstawowym planować, organizować oraz zarządzać czasem własnym oraz zespołów zadaniowych,

- na poziomie podstawowym efektywnie i skutecznie zarządzać powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań,

- w ograniczonym wymiarze przewidywać zachowania członków organizacji w typowych sytuacjach, dokonać analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływać na nie w określonym zakresie,

-zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne oraz systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji w organizacji,

- porozumiewać się w języku obcym w zakresie właściwym dla kierunku zarządzania, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotować prace pisemne oraz krótkie wystąpienia ustne związane z problematyką zarządzania w języku polskim i wybranym języku obcym,

- samodzielnie planować i realizować proces uczenia się i podnoszenia kwalifikacji własnych,

- określać priorytety sprzyjające realizacji określonych celów i zadań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

- analizy i krytycznej oceny działań własnych oraz zespołów, w których pracuje lub którymi kieruje,

- samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie posiadanych kompetencji,

- uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji podstawowych założeń w ramach projektów realizowanych na rzecz środowiska społecznego,

- uczestnictwa w przygotowaniu projektów gospodarczych uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne,

- etycznego postepowania w praktyce gospodarczej oraz rozpowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy,

- działania w sposób przedsiębiorczy wyznaczający ścieżki jego rozwoju zawodowego oraz rozwoju organizacji,

- zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, niezbędnej do poszukiwania skutecznych rozstrzygnięć problemów związanych z wykonywanym zawodem w organizacjach społeczno-gospodarczych.