Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0208-2SO
  Nazwa: Zarządzanie zasobami ludzkimi, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Iwona Mirek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie zasobami ludzkimi
Drugi rok, zarządzanie zasobami ludzkimi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na zarządzaniu zasobami ludzkimi
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- znaczenie fundamentalnych koncepcji zarządzania, posługując się terminologią nauk społecznych na rozszerzonym poziomie, jak również zna ich ewolucję w czasie,

- skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji w kontekście nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny zarządzania i jakości,

- podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych,

- szeroki zakres prawa, norm i standardów regulujących zarządzanie zasobami ludzkimi, również w wymiarze międzynarodowym,

- ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,

- pojęcia i zasady z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej,

- niektóre specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi,

- specjalistyczne rozwiązania dotyczące budowania i wdrożenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu organizacjach,

- psychologiczne aspekty funkcjonowania pracowników w organizacji,

- fundamentalne problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, typowe etapy rozwoju sytuacji kryzysowych oraz działania zapobiegawcze.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- formułować i rozwiązywać problemy dotyczące zjawisk i procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,

- dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu organizacjach, potrafi równie dokonać oceny ich przydatność i skuteczności,

- wykorzystać w praktyce wiedzę z obszaru dyscypliny naukowej, również przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,

- modelować i przewidywać przebieg procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z zastosowaniem narzędzi informatycznych,

- organizować pracę i kierować zespołem w różnego typu organizacjach, szczególnie w strukturach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

- uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji,

- posługiwać się wybranymi przepisami prawa, normami i zasadami (szczególnie prawo pracy) a także wykorzystywać te przepisy do rozwiązywania konkretnych problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi,

- posługiwać się wybranymi normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.),

- porozumiewać się specjalistyczną terminologią z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z różnymi odbiorcami, w tym również w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- prowadzić prace badawcze (szczególnie w celu przygotowania pracy magisterskiej), w tym formułować cele, hipotezy i problemy badawcze.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

- ustalania i wdrażania właściwych wzorców postępowania w miejscu pracy, w tym również krytycznej oceny tych zachowań w kontekście odpowiedzialności,

- realnej oceny trudności podejmowanego zadania i określania potrzeb związanych z jego wykonaniem, łącznie z koniecznością wykorzystania ekspertów zewnętrznych,

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz organizowania inicjatyw na rzecz interesu publicznego,

- odpowiedzialnego działania w miejscu pracy i w kontaktach ze środowiskiem zewnętrznym, przy uwzględnieniu wysokich standardów etycznych,

- samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji,

- tworzenia i uczestnictwa w pracy zespołów interdyscyplinarnych (w tym tworzenia odpowiedniego poziomu komunikacji) w organizacji, jak i poza nią,

- krytycznej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności podejmowania decyzji.