Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Marketing i logistyka, niestacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-0209-2NO
  Nazwa: Marketing i logistyka, niestacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: marketing i logistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Iwona Mirek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, marketing i logistyka
Drugi rok, marketing i logistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na marketingu i logistyce
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

- znaczenie fundamentalnych doktryn i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie,

- posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji logistycznych i marketingowych,

- istotne skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych dla zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki i marketingu),

- wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji logistycznego łańcucha dostaw,

- istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,

- ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w strategiach logistycznych i marketingowych,

- częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów logistycznych i marketingowych,

- podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej,

- podstawy metodologii badań naukowych i zasad tworzenia wybranych instrumentów badawczych, ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych logistycznych i marketingowych.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

- posiada umiejętność stosowania w pracy i nauce pogłębionej i wyspecjalizowanej wiedzy z obszaru logistyki i marketingu,

- potrafi stosować w pracy lub nauce pogłębioną i wyspecjalizowaną wiedzę z obszarów nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu z logistyką i marketingiem),

- posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych,

- posiada umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w organizacji lub instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych i marketingowych, przy użyciu niektórych zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych,

- posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów z obszaru logistyki i marketingu,

- potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych z obszaru logistyki i marketingu oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych, zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji,

- posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii logistycznych i marketingowych,

- posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości, itp.), w tym na poziomie zintegrowanym,

- posiada umiejętności przygotowywania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania a w szczególności z obszarem logistyki i marketingu, w języku polskim i języku obcym,

- potrafi porozumiewać się ze specjalistami z dziedziny marketingu i logistyki przy użyciu fachowej terminologii, przygotowywać publiczne prezentacje z tego zakresu oraz raportować rezultaty swojej pracy, również w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

- jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań,

- posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie logistyki i marketingu,

- jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów,

- jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji,

- rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i globalizacji,

- jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w wybranym zakresie),

- jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych,

- jest świadomy specyfiki podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych w skali mikro i makro.