Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Media społecznościowe w zarządzaniu, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-099-25-UZ-4
  Nazwa: Media społecznościowe w zarządzaniu, niestacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: zarządzanie media społecznościowe w zarządzaniu
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Przedsiębiorczości (od 15/16) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Urszula Bidzińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, media społecznościowe w zarządzaniu
Drugi rok, media społecznościowe w zarządzaniu

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na zarządzaniu
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent specjalności Media społecznościowe w zarządzaniu jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w biznesie, instytucjach administracyjnych oraz organizacjach społecznych. Przykładowe stanowiska specjalistyczne, do których objęcia przygotowani są absolwenci, to: Community manager, Social media manager, Content strategist, Specjalista ds. social media, Analityk Social Media, Specjalista ds. komunikacji wizualnej, Specjalista ds. YouTube. Niezależnie od tego zdobyte na studiach kompetencje mogą być z powodzeniem wykorzystane przez menedżerów w innych specjalnościach zawodowych, istotnie zwiększając ich szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent interpretuje treści współczesnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie

- Wyjaśnia istotę i dynamikę współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwe zależności

- Identyfikuje i wyjaśnia w świetle współczesnych ujęć teoretycznych skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i jednostek terytorialnych

- Wskazuje na skutki ekonomiczne, społeczne, polityczne i środowiskowe różnic w zaawansowaniu gospodarczym państw i jednostek terytorialnych

- Zna współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami

- Wyjaśnia istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

- Uzasadnia znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazuje jej przejawy w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcje

- Zna współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i odnosi go do realnych problemów zarządzania

- Wyjaśnia na przykładach współczesne koncepcje pracy zespołowej

- Zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych

- Zna zaawansowane zastosowania zaawansowanych metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w organizacji

- Zna specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach działalności organizacji

- Zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji

- Zna i interpretuje przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji publicznych, gospodarczych i pozarządowych oraz funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego

- Wyjaśnia podstawy i znaczenie procesów restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej organizacji

- Identyfikuje podstawowe strategie zmieniania systemów społecznych

- Identyfikuje podstawowe strategie negocjacyjne

- Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- Zna ogólne i szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,

- Przedstawia wizję organizacji przyszłości integrującą poglądy klasycznej i współczesnej teorii organizacji i zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI

- Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

- Stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

- Samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej, społecznej i doradztwa w zakresie tworzenia i rozwijania nowych podmiotów

- Pogłębionej obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych

- Identyfikacji i formułowania problemów badawczych pozwalających na analizę złożonych problemów, procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej

- Doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności

- Modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w organizacji (instytucji) przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych oraz udziale specjalistów

- Projektowania i stosowania w zarządzaniu systemu mierników dokonań przedsiębiorstwa/organizacji

- Integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów

- Uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponowania procedur rozstrzygnięć z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji

- Dokonywania całościowej diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii

- Przeprowadzania kompleksowego audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa lub całej organizacji

- Posługiwania się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.) na poziomie zintegrowanym

- Posługiwania się przepisami prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie działalności gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji oraz funkcjonowania organizacji publicznych

- Projektowania zmian w organizacji i zarządzania zmianami

- Projektowania i wdrażania systemów zarządzania w organizacji

- Kierowania projektami w skali organizacji krajowej lub międzynarodowej przy zastosowaniu właściwie dobranej metodyki

- Doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich

- Interpretacji aktualnych problemów gospodarki i biznesu w świetle nowoczesnych koncepcji teoretycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Absolwent jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim

- Projektowania i samodzielnego kierowania złożonymi przedsięwzięciami, biorąc odpowiedzialność za ich aspekty ekonomiczne, społeczne, polityczne, środowiskowe i zarządcze

- Porozumiewania się z otoczeniem w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania

- Prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

- Adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji

- Samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i globalizacji

- Samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji

- Przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

- Podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach kryzysowych w skali mikro oraz makro

- Brania odpowiedzialności przed innymi uczestnikami organizacji i przed społeczeństwem za podejmowane decyzje