Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-105-1-UD-4
  Nazwa: zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: polityka społeczna zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Spraw Publicznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Katarzyna Proch
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Drugi rok, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na polityce społecznej
Uprawnienia zawodowe:

Studia pełnią w procesie kształcenia menadżerów organizacji sfery polityki społecznej potrójną funkcję: pozwalają poszerzyć wiedzę o bardziej zaawansowane metody i techniki zarządzania, wprowadzają przyszłych managerów w realia funkcjonowania Unii Europejskiej, a także wzbogacają o niezbędne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji pomocy społecznej. Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organizacjach kształtujących i realizujących szeroko rozumiane zadania polityki społecznej, a w szczególności w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu, polityki społecznej i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów polityki społecznej. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent może podejmować wyzwania badawcze oraz kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Interpretuje treści współczesnych doktryn politycznych i ekonomicznych posługując się terminologią nauk społecznych i ekonomicznych.

Wyjaśnia istotę i dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i politycznych oraz ich możliwe zależności.

Identyfikuje i wyjaśnia w świetle współczesnych ujęć teoretycznych skutki społeczne, ekonomiczne i polityczne zjawisk kulturowych w skali organizacji i jednostek przestrzennych.

Wskazuje na skutki polityczne, ekonomiczne i społeczne różnic w zaawansowaniu gospodarczym państw i jednostek terytorialnych.

Wyjaśnia istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zna wybrany współczesny dorobek psychologii społecznej oraz socjologii i odnosi go do realnych problemów polityki społecznej.

Zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych z obszaru nauk społecznych.

Zna podstawowe metody statystyczne oraz narzędzia informatyczne służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych wykorzystywanych w polityce społecznej.

Zna metody badań diagnostycznych stosowane w poszczególnych obszarach polityki społecznej.

Zna i interpretuje przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące polityki społeczne krajów UE.

Wyjaśnia podstawy i znaczenie procesów przemian społecznych.

Identyfikuje podstawowe strategie zmieniania systemów społecznych.

Identyfikuje podstawowe strategie negocjacyjne.

Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

UMIEJĘTNOŚCI

Stosuje w pracy lub nauce zaawansowaną wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk społecznych (w powiązaniu ze specjalnością).

Stosuje w pracy lub nauce podstawową wiedzę z określonego obszaru nauk pokrewnych polityce społecznej (w powiązaniu ze specjalnością).

Samodzielnie analizuje polityki społeczne i doradza w zakresie doskonalenia działań w obszarze polityki społecznej.

Ma umiejętność pogłębionej obserwacji zjawisk i procesów społecznych oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych.

Identyfikuje i formułuje problemy badawcze pozwalające na analizę problemów, procesów i zjawisk w skali organizacji i gospodarki lokalnej i regionalnej.

Dobiera odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy problemów i obszarów polityki społecznej oraz oceny jej przydatności i skuteczności.

Projektuje i stosuje w polityce społecznej system mierników dokonań instytucji polityki społecznej.

Integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów.

Uczestniczy w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponowania procedur rozstrzygnięć z wykorzystaniem metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji.

Dokonuje diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii (działań).

Przeprowadza audyt wybranych obszarów polityki społecznej.

Posługuje się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli

Posługuje się przepisami prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie polityki społecznej i działalności organizacji.

Projektuje zmiany w organizacji i zarządzania nimi.

Kieruje projektami w skali organizacji przy zastosowaniu właściwie dobranej metodyki.

Dobiera i zarządza zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich.

Interpretuje aktualne problemy społeczne i gospodarcze świetle nowoczesnych koncepcji teoretycznych.

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Tworzy i uczestniczy w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku pracy i poza nim.

Porozumiewa się z otoczeniem w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazuje swoją wiedzę osobom nie będącym specjalistami w zakresie polityki społecznej.

Prowadzi debaty, przekonuje i negocjuje w imię osiągania wspólnych celów.

samodzielnie, zespołowo oraz organizacyjnie zdobywa i doskonali wiedzę oraz umiejętności profesjonalne w warunkach procesów integracyjnych w Europie i globalizacji.

Uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji.

Ma umiejętność przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych.

Potrafi podejmować samodzielne, odpowiedzialne decyzji w sytuacjach kryzysowych.