Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-105-1.p-UD-4
  Nazwa: Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: polityka społeczna zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Spraw Publicznych (od 18/19) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Katarzyna Proch
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Drugi rok, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na polityce społecznej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Absolwent posiadający poszerzoną wiedzę o zaawansowane metody i techniki zarządzania, przygotowany do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, potrafiący rozwiązywać problemy związane z działalnością instytucji pomocy społecznej może podjąć pracę w instytucjach sfery publicznej wszystkich szczebli kształtujących i realizujących politykę społeczną jako menadżer. Mając wiedzę z dziedziny nauk społecznych, rozwinięte kompetencje społeczne oraz umiejętności umożliwiające wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej i zarządzania w instytucjach społecznych funkcjonujących na wszystkich szczeblach administracji publicznej, a także w organizacjach pozarządowych, absolwent polityki społecznej jest odpowiedzialnym, mającym szerokie horyzonty intelektualne oraz przestrzegający zasad moralnych profesjonalistą. Zna strukturę i dynamikę problemów społecznych w skali zarówno krajowej, jak i globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach, trafnie rozpoznaje problemy społeczne i je interpretuje, wskazując główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Zna w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla polityki społecznej oraz kierunki jej rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań.

Zna w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk.

Zna w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania.

Zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Ma zaawansowaną wiedzę na temat przyczyn i skutków ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i kulturowych rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym.

Zna na poziomie zaawansowanym metody badan naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych.

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, gospodarczych i politycznych.

Posiada zaawansowana wiedzę na temat prawnych i finansowych aspektów działania organizacji.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla polityki społecznej.

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich praktyczne skutki z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla polityki społecznej.

Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla polityki społecznej.

Posiada umiejętność formułowania i analizowania problemów badawczych wynikających z omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i organizacyjnych, przed którymi staje polityka społeczna oraz dobierać odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór odpowiednich źródeł informacji.

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedze z zakresu polityki społecznej wytworzona na gruncie nauk społecznych syntetyzować różne idee i poglądy.

Jest przygotowany do uczestniczenia w różnych formach partycypacji społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania własnego punktu widzenia.

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Potrafi planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole.

Potrafi samodzielnie planować i organizować proces własnego uczenia się i rozwoju.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

Krytycznego odbioru i analizy przedstawionych mu treści.

Uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Podejmowania działania i inspirowania innych do działania na rzecz lokalnych społeczności i interesu publicznego.

Przedsiębiorczego działania.

Respektowania zasad publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.