Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-119-0-UD-4
  Nazwa: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Sztuk Audiowizualnych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Małgorzata Mrugalska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Drugi rok, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata, średnia ocen ze studiów I stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na filmoznawstwie i wiedzy o nowych mediach
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci krakowskich studiów filmoznawczych przygotowani są do podjęcia pracy w różnych zawodach związanych z upowszechnianiem kultury, w ośrodkach telewizyjnych, wydawnictwach, w prasie i w agencjach reklamowych. Ci, którzy zdobyli uprawnienia nauczycielskie, mogą pracować w szkole.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna specyfikę przedmiotową filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach jako szczególnych specjalności w dziedzinie nauk humanistycznych; wie, że stosują one metodologie i sposoby rozumowania przyjęte w starszych i rozleglejszych specjalnościach, takich jak filozofia, historia i literaturoznawstwo, z których specyfiką również się zapoznaje

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię stosowaną we współczesnym filmoznawstwie i wiedzy o nowych mediach, a także szerzej – w naukach humanistycznych; w szczególności zna podstawowe pojęcia z zakresu filozofii, historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o sztuce

- zna terminologię opisu kultury audiowizualnej w zmieniającym się technologicznie środowisku

- zna współczesne metodologie stosowane w historii i teorii filmu, w medioznawstwie, w badaniach kultury popularnej oraz w badaniach relacji między kulturą a technologiami medialnymi

- posiada uporządkowaną, pogłębioną, a zarazem szczegółową wiedzę z zakresu dziejów kina światowego i polskiego; zna i rozpoznaje najważniejsze filmy fabularne, dokumentalne i animowane z wszystkich okresów dziejów kina; zna podstawowe nurty i trendy z dziejów kinematografii oraz główne zjawiska z zakresu kultury filmowej

- zna aparaturę pojęciową współczesnej teorii filmu oraz zasady dramaturgicznej kompozycji filmu

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dawnych i nowych tendencji w kulturze audiowizualnej oraz z zakresu ludologii; zna historię i współczesność gier wideo

- rozumie i opisuje wzajemne związki między zjawiskami kina i nowych mediów a całością kultury oraz umieszcza analizowane zjawiska we właściwych im kontekstach historycznych, społecznych i kulturowych

- ma szczegółową i pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach i szkołach badawczych w zakresie historii kina światowego i polskiego oraz historii mediów audiowizualnych, w zakresie teorii filmu i nowych mediów oraz ludologii

- rozumie specyfikę podejścia analitycznego i interpretacyjnego wobec filmu oraz zna najważniejsze metody i konteksty analizy i interpretacji dzieła filmowego

- zna literaturę z zakresu wiedzy o nowych mediach i game studies oraz potrafi wykorzystać jej propozycje teoretyczne w praktyce analityczno-interpretacyjnej

- zna terminologię związaną z realizacją utworów filmowych i telewizyjnych, a także podstawowe pojęcia z obszaru reklamy i teorii krytycznej

- zna zasady projektowania gier wideo; rozpoznaje pogłębione kulturowo konteksty gier i ich miejsce wśród innych mediów audiowizualnych

- ma wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących własności intelektualnej oraz zna przepisy odnoszące się do praw autorskich twórców dzieł audiowizualnych

- zna najważniejsze zjawiska we współczesnej sztuce i kulturze światowej i polskiej; ma orientację w działających instytucjach kultury i we współczesnym życiu kulturalnym; zna i rozumie specyfikę tekstów elektronicznych

UMIEJĘTNOŚCI

- umie samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę z obszaru filmoznawstwa i medioznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych; potrafi samodzielnie wyszukiwać niezbędne informacje związane bezpośrednio z pracą dyplomową

- potrafi formułować własny dyskurs naukowy, samodzielny i zdający sprawę z jego poglądów, a zarazem uwzględniający aktualne osiągnięcia badawcze w obszarze filmoznawstwa i medioznawstwa; zarazem potrafi połączyć tę umiejętność z projektowaniem własnej kariery zawodowej

- wykorzystuje konwencje i techniki charakterystyczne dla sztuki XX i XXI wieku do opisu wzajemnego przenikania się świata filmu i nowych mediów

- posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę i interpretację przekazów audiowizualnych w ich złożonych kontekstach kulturowych, społecznych i filozoficznych

- umie formułować i wyrażać własne sądy na temat analizowanych filmów i przekazów audiowizualnych, wykorzystując poglądy poznawanych autorów oraz dążąc do syntetycznych podsumowań

- potrafi odróżnić nowatorstwo od naśladownictwa; ma umiejętność krytycznej oceny aktualnych tendencji w kinie oraz w dziedzinie nowych mediów

- wykorzystuje różne kanały i techniki informacyjne do formułowania tez interpretacyjnych w języku polskim i angielskim

- potrafi przygotować i opracować rozprawy pisemne (pogłębione studia, recenzje) z obszaru filmoznawstwa i medioznawstwa

- potrafi przygotować i opracować wystąpienia ustne (prezentacje, prelekcje) z obszaru wiedzy o filmie i nowych mediach

- samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudne teksty naukowe

- potrafi samodzielnie przygotować scenariusz filmu, zna zasady realizacji etiudy filmowej oraz materiału telewizyjnego

- samodzielnie i w zespole przygotowuje Game design document, analizuje i interpretuje złożone rozwiązania z zakresu projektowania gier

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest świadomy szybkości zmian cywilizacyjnych, powodujących konieczność stałego samokształcenia w obszarze refleksji nad kulturą audiowizualną

- wykazuje gotowość do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy w odniesieniu do dzieł filmowych, literackich, artystycznych oraz nowych mediów

- jest świadomy celów i metod pracy zespołowej; potrafi zorganizować dyskusję merytoryczną na temat filmu i nowych mediów, uwzględniającą różnorodność argumentów i ocen

- ocenia możliwości wykorzystania gier w różnych dziedzinach życia społecznego

- wykazuje gotowość formułowania oczekiwań tak wobec autorów, jak dystrybutorów filmowych oraz twórców nowych mediów, w duchu odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe Polski i Europy

- ma nawyk systematycznego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym – czyta książki i prasę, ogląda filmy i wystawy, słucha koncertów, kontaktuje się ze sztuką nowych mediów