Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie reklamą, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-121-3-UD-4
  Nazwa: Zarządzanie reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie reklamą
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Kultury (od 15/16) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Agnieszka Dudek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie reklamą
Drugi rok, zarządzanie reklamą

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów licencjackich

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na zarządzaniu
Uprawnienia zawodowe:

Studia z zakresu zarządzania kulturą i mediami pozwalają na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu menedżera kultury, odpowiedzialnego za funkcjonowanie instytucji kulturalnych i medialnych, oraz dają możliwość dalszej pracy naukowej. Absolwent nabywa wiedzy i kompetencji z zakresu typów i struktur rynków medialnych, polskiej i europejskiej polityki kulturalnej, zarządzania instytucjami trzech sektorów, turystyki kulturowej i ochrony dziedzictwa kulturalnego. Studia zapewniają specjalistyczną wiedzę dotyczącą prawa autorskiego i prawa pracy oraz zarządzania w Internecie, jakością oraz zasobami ludzkimi. Absolwent nabywa wiedzy nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, dzięki zajęciom realizowanym w różnego typu instytucjach , praktykom zawodowym oraz samodzielnie przygotowywanym projektom, potrafi również dokonać krytycznej oceny pracy organizacji oraz wydarzeń kulturalnych i medialnych.

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami stwarza możliwości podjęcia pracy administracyjnej lub kierowniczej w funkcjonujących na skalę regionalną i międzynarodową instytucjach medialnych i kulturalnych (m.in. teatrach, muzeach, agencjach reklamy, sektorze przemysłów kreatywnych, stacjach radiowych i telewizyjnych) oraz dostarcza umiejętności niezbędnych do realizacji zakrojonych na szeroką skalę projektów.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- wykazuje się pogłębioną wiedzą z zakresu metodologii nauk humanistycznych (z uwzględnieniem nauk o zarządzaniu).

- zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana).

- zna i rozumie znaczenie zasad, reguł, misji i celów organizacji kultury i organizacji medialnych.

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji kultury i organizacji medialnych.

- potrafi charakteryzować funkcje kierowania ludźmi - w organizacjach kultury i organizacjach medialnych.

- zna system prawny ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury.

- zna podstawowe metody gromadzenia, analizy i prezentacji danych w kontekście badania organizacji kultury i mediów.

- dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa - w organizacjach kultury i organizacjach medialnych.

- umie definiować podstawowe atrybuty organizacji kultury i mediów należących do sektora publicznego.

- umie definiować podstawowe atrybuty organizacji kultury i mediów należących do sektora prywatnego.

- umie definiować podstawowe atrybuty organizacji pozarządowych.

- zna system prawny w Polsce odnoszący się do ochrony prawa autorskiego; rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

- poprzez praktyczne uczestnictwo w projektach, zna różnorodne formy działania kulturalnego, instytucjonalne ramy tych działań, sposoby funkcjonowania oraz organizowania.

- zna historię rozwoju nauk o zarządzaniu na poziomie pogłębionym, potrafiąc krytycznie diagnozować poszczególne wydarzenia historyczne i odnosić je do teraźniejszego kontekstu.

- zna historię rozwoju myśli etycznej dotyczącej zarządzania i organizowania.

- zna rynek mediów polskich i światowych, potrafi poddać je krytycznej ocenie.

- potrafi zdefiniować i rozumie podstawowe kategorie kulturowe.

- ma podstawową wiedzę z zakresu regionów etnograficznych w Polsce.

- zna i rozumie czynniki kształtujące kulturę.

- zna podstawowe zasady protokołu dyplomatycznego, potrafi je zastosować w realiach krajowych.

- zna najważniejsze zasady organizowania i prowadzenia negocjacji, konferencji i spotkań.

- zna współczesną myśl humanistyczną w pogłębionym zarysie, co pozwala na świadome odnoszenia się do zjawisk świata kultury.

- ma wiedzę na temat globalnego kontekstu funkcjonowania mediów i jego skutków.

- ma uporządkowaną wiedzę obejmującą najważniejsze teorie opisujące zjawisko mediów i ich historyczny rozwój.

- zna i rozumie rolę Internetu w kształtowaniu kultury, stosunków społecznych i ekonomicznych na poziomie lokalnym i globalnym, umie stosować jego technologie, ma wiedzę na temat teorii tego medium oraz historii jego powstania i rozwoju

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski.

- potrafi poddać krytycznej obserwacji organizacje kultury i organizacje medialne oraz wyciągać z niej wnioski.

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze.

- potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin - w zakresie nauk humanistycznych.

- potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin - w zakresie nauk o zarządzaniu.

- potrafi identyfikować problemy występujące w organizacjach kulturalnych i medialnych oraz szukać ich rozwiązania.

- potrafi samodzielnie zakreślić opracowywany zakres badawczy, postawić i zweryfikować tezy, dobrać odpowiednią bibliografię oraz dokonać selekcji źródeł, jak również skomponować i zredagować wypowiedź ustną oraz pisemną.

- umie interpretować dzieje kultury w kontekście wybranych koncepcji kulturowych.

- potrafi samodzielnie dokonać analizy i porównania zjawisk kulturowych z punktu widzenia poszczególnych dyscyplin naukowych.

- potrafi samodzielnie przygotować założenia projektu naukowo-badawczego, jak również skutecznie przeprowadzić go przez fazę realizacji.

- posiada wrażliwość etyczną i potrafi diagnozować przy pomocy kategorii etycznych rozwiązania stosowane w praktyce życia organizacyjnego.

- potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne.

- zna i potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi do promocji internetowej.

- potrafi zbadać i zanalizować kulturę organizacyjną.

- umie przeciwdziałać nielegalnym zabiegom pozyskiwania informacji i zna niebezpieczeństwa z tym związane.

- umie wyjaśnić charakterystyczne cechy dyskursu medialnego.

- umie poruszać się w obszarze różnorodnych form komunikacji medialnej w wymiarze globalnym.

- wykazuje się umiejętnościami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób.

- potrafi współdziałać w grupie i twórczo animować zespół.

- aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

- systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się bieżącymi wydarzeniami artystyczno-kulturalnymi oraz nowymi zjawiskami w sztuce.

- czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form.

- potrafi przyjąć rolę moderatora dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy, dbając o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego.

- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

- potrafi użyć narzędzi internetowych dla współdziałania wewnątrz grupy na poziomie globalnym.

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań związanych z aktywnym uczestnictwem w Internecie.

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

- jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zadań w ramach projektów kulturalnych.

- dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne.

- wykazuje się zaawansowaną zdolnością organizowania zespołów zadaniowych i przewodzenia im w celu realizacji wspólnego projektu zarówno na poziomie lokalnym i globalnym.

- umie zrealizować aktywnie ideę dzielenia się wiedzą i pracy oświatowej jako istotnego działania kulturotwórczego.