Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-123-0-ZD-6
  Nazwa: Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: elektroniczne przetwarzanie informacji
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Katedra Lingwistyki Komputerowej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Ewa Jargus
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, elektroniczne przetwarzanie informacji
Drugi rok, elektroniczne przetwarzanie informacji
Trzeci rok, elektroniczne przetwarzanie informacji

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura (wyniki matury: j. polski i matematyka), polska stara matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych). Szczegółowe informacje o sposobie obliczania wyników nowej matury oraz sposobie przeprowadzania CEW znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na elektronicznym przetwarzaniu informacji
Uprawnienia zawodowe:

webmaster, grafik komputerowy

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna elementy analizy matematycznej i algebry liniowej oraz elementy statystyki konieczne do opisu algorytmów i danych, a także do programowania

- zna elementy logiki: klasyczny rachunek zdań, rachunek predykatów, algebrę Boola oraz rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne

- zna podstawy teoretyczne informatyki, obejmujące pojęcia: algorytm, złożoność algorytmu, struktury danych i ich typy

- zna podstawy programowania strukturalnego, elementy programowania obiektowego oraz elementy programowania logicznego

- zna budowę i funkcje systemu operacyjnego oraz zasady instalacji i uruchamiania serwerów usług oraz serwerów aplikacji

- zna w stopniu podstawowym budowę i funkcjonowanie sieci komputerowych, elementarne zasady budowy i funkcje urządzeń aktywnych oraz podstawowe zasady bezpiecznej komunikacji w sieci Internet

- zna budowę i funkcje baz danych, w tym: modelowanie danych, relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, systemy zarządzania bazami danych

- zna zaawansowane narzędzia i metody budowy statycznego i dynamicznego dokumentu hipertekstowego

- zna w stopniu zaawansowanym architekturę klient–serwer oraz technologie służące do jej realizacji w sieci Internet

- zna metody programowaniu aplikacji internetowych oraz odpowiednie strukturalne i obiektowe języki programowania wysokiego poziomu

- zna podstawy grafiki komputerowej, obejmujące: komputerowe modele barw, podstawowe prymitywy graficzne, przekształcenia geometryczne, formaty plików graficznych

- zna podstawy animacji komputerowej, obejmujące zasady animacji klasycznej, animacji proceduralnej, metody i algorytmy wykrywania kolizji, modelowanie oświetlenia i modelowanie trójwymiarowe (3D)

- zna podstawy rejestracji i odtwarzania muzyki w systemach komputerowych

- zna podstawy modelowania i projektowania systemów komputerowych (w metodyce strukturalnej i obiektowej) oraz zna podstawowe modele (cykle) rozwoju oprogramowania

- zna budowę i funkcje graficznego interfejsu użytkownika oraz zasady ergonomii w projektowaniu interfejsu

- zna w stopniu podstawowym prawo autorskie, prawo Internetu i elementy prawa patentowego

- zna poszczególne działy poetyki opisowej, a także literackie i użytkowe gatunki tekstu oraz ich właściwości

- zna gramatykę, stylistykę i semantykę współczesnego języka oraz podstawy leksykologii, leksykografii i tekstologii

- zna podstawy retoryki: zasady kompozycji, argumentacji, erystyki i dobierania figur językowych do celu perswazji

- zna specyfikę tworzenia tekstów użytkowych przeznaczonych do publikacji w Internecie oraz podstawy architektury informacji

- zna w stopniu podstawowym psychologiczne mechanizmy percepcji

- zna podstawowe zasady budowy obrazu: kompozycja, kolor i ich świadome użycie dla budowy określonych przekazów informacyjnych

- zna podstawowe zasady budowy obrazu filmowego i techniki jego realizacji

- zna w stopniu podstawowym budowę dzieła muzycznego i jego funkcje ilustracyjne

- zna mechanizmy zarządzania informacją w Internecie

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do opisu problemu i tworzenia programów komputerowych

- potrafi interpretować pojęcia, przeprowadzić dowód formalny oraz rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, a także potrafi zastosować te umiejętności w praktyce, w tym w programowaniu

- potrafi skonstruować algorytm rozwiązujący zadany problem, napisać i uruchomić prosty program na zadany temat oraz czytać i analizować kod źródłowy

- potrafi ze zrozumieniem korzystać z funkcji systemu operacyjnego; umie zainstalować system UNIX oraz potrafi zainstalować i uruchomić serwer usług i serwer aplikacji w tym systemie; umie także programować skrypty powłoki systemu UNIX

- potrafi dokonać analizy wpisów w tablicy DNS oraz analizy wybranych elementów tablic routingu, a także umie zbudować prostą sieć i posługiwać się mechanizmami filtracji ruchu sieciowego

- potrafi zaprojektować i zaimplementować bazę danych z wykorzystaniem modelu konceptualnego oraz relacyjnego, a także potrafi formułować polecenia w języku SQL (Structured Query Language) służące do przekształcania danych oraz ich schematu

- potrafi zaprojektować i wykonać serwis WWW, stosując: HTML, style CSS, formularze, skrypty JavaScript, oraz potrafi dokonać walidacji wykonanego serwisu

- potrafi obsługiwać mechanizm łączności pomiędzy serwerem i klientem (CGI) w języku C i w języku programowania wysokiego poziomu

- potrafi zaprojektować i wykonać interakcyjny system WWW, współpracujący z bazą danych

- potrafi zaprojektować i wykonać interfejs graficzny użytkownika zgodnie z zasadami ergonomii obowiązującymi w projektowaniu systemów komputerowych

- potrafi przeprowadzić audyt serwisu WWW

- potrafi zaprojektować i wykonać zaawansowany projekt graficzny w technice wektorowej 2D

- potrafi zaprojektować kilkuminutową animację złożonego obiektu i wykonać projekt za pomocą programu graficznego 3D

- potrafi wykonać analizę wymagań użytkownika względem systemu informatycznego i stworzyć model wymagań (w metodyce strukturalnej i obiektowej), a także potrafi zaprojektować strukturę i wdrożenie systemu komputerowego

- potrafi zaprojektować i wykonać dokumentację techniczną systemu informatycznego oraz instrukcję obsługi przeznaczoną dla użytkownika systemu

- potrafi korzystać w praktyce z systemów kontroli wersji, przeznaczonych do współpracy w grupie roboczej

- potrafi korzystać z wiedzy na temat zasad prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej, mając świadomość konieczności zasięgania porad specjalisty w sytuacjach szczegółowych

- potrafi analizować tekst pod kątem budowy świata przedstawionego, roli podmiotu oraz języka, a także potrafi tworzyć teksty o różnych właściwościach stylistycznych, przeznaczeniu i konstrukcji

- potrafi ze zrozumieniem dokonać analizy języka tekstu oraz potrafi zastosować wiedzę konieczną do analizy przy tworzeniu spójnego tekstu

- potrafi dokonać praktycznej analizy znaczenia symbolu językowego i potrafi zastosować tę umiejętność do projektowania struktury informacji

- potrafi dokonać krytycznej analizy tekstów i przekazów medialnych pod kątem zawartych w nich zabiegów perswazyjnych

- potrafi świadomie korzystać z kardynalnych założeń estetycznych i użyć ich do budowy obrazu z celowym odniesieniem do aspektu treści

- potrafi wykonać kilkuminutowy film dokumentalny wedle samodzielnie napisanego scenariusza, wykazując rozumienie podstawowych pojęć i technik

- potrafi zaprojektować i wykonać w technice cyfrowej ilustrację muzyczną do kilkuminutowego filmu dokumentalnego

- potrafi zastosować wiedzę o tekście, obrazie i dźwięku w procesie projektowania i wykonywania aplikacji internetowych

- potrafi wykonać zaawansowany projekt informatyczny na wybrany temat, stosując poznane technologie

- potrafi wykorzystać znajomość mechanizmów percepcji przy tworzeniu interfejsu użytkownika

- potrafi znaleźć literaturę przedmiotu i pozyskiwać z niej informacje niezbędne do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- potrafi przygotować prezentację na zadany temat, w szczególności dotyczącą projektu informatycznego

- potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury przedmiotu i ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami poziomu B2 ESOKJ

- potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi pracować indywidualnie i w zespole

- wie, czym jest takt retoryczny i zasada stosowności, budując dobre relacje interpersonalne

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a także wytyczyć kolejne etapy pracy

- rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy i umiejętności