Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie publiczne, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-148-0-ZD-6
  Nazwa: Zarządzanie publiczne, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: zarządzanie publiczne
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Spraw Publicznych (od 17/18) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Marcin Mich
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie publiczne
Drugi rok, zarządzanie publiczne
Trzeci rok, zarządzanie publiczne

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na zarządzaniu publicznym
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku zarządzanie publiczne ma rozwinięte kompetencje społeczne oraz umiejętności umożliwiające wykonywanie zadań z zakresu zarządzania i polityki publicznej w instytucjach społecznych, organizacjach publicznych, w szczególności na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej, jak również organizacjach międzynarodowych, podmiotach ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych. Absolwent może pełnić rolę lidera i przywódcy, kierownika i menadżera dla organizacji publicznych oraz pozarządowych, zarówno polskich, jak i funkcjonujących w realiach Unii Europejskiej. Może pełnić funkcje administracyjne w administracji rządowej i samorządowej oraz w jej jednostkach organizacyjnych, znaleźć zatrudnienie jako przedstawiciel władz publicznych, specjalista w dziedzinie finansów publicznych, zarządzania majątkiem publicznym, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Absolwent zna i rozumie wyzwania współczesnego świata nabywając wyjątkowych umiejętności w zakresie metod, technik i instrumentów zarządzania w organizacjach publicznych i pozarządowych. Zdobył niezbędną wiedzą pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z działalnością organizacji sektora publicznego, ale także cechuje go wrażliwość społeczna. Jest przygotowany do odgrywania roli lidera zmian w organizacjach, wspólnotach i społecznościach lokalnych. Posiada także umiejętności pozwalające na zakładanie własnych organizacji, działających w sferze społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni, spółek non-profit).

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia zarządzania publicznego na gruncie nauk humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków rozwoju.

Zna wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym.

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, gospodarczych i politycznych.

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu sposobów zorganizowanego działania formalnych i nieformalnych grup i społeczeństw.

Zna wiodące współczesne koncepcje przywództwa i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk humanistycznych.

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat prawnych i finansowych aspektów działania organizacji.

Zna na poziomie podstawowym i zaawansowanym metody badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych.

Ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania wybranych zaawansowanych metod analizy i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania publicznego w ujęciu wybranych teorii i szkół badawczych.

Zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Posiada wiedzę z zakresu kierowania ludźmi w organizacji.

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych aspektów zarządzania publicznego w wybranych organizacjach.

UMIEJĘTNOŚCI

Posiada umiejętność formułowania i analizowania problemów badawczych wynikających z omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i organizacyjnych, przed którymi staje zarządzanie publiczne oraz dobierać odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując dobór odpowiednich źródeł informacji.

Potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego wytworzoną na gruncie nauk humanistycznych syntetyzować różne idee i poglądy.

Potrafi wykorzystując swoją wiedzę, posługując się technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone i nietypowe zadania.

Jest przygotowany do uczestniczenia w różnych formach partycypacji społecznej, prowadzenia debaty i prezentowania własnego punktu widzenia.

Potrafi planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole.

Potrafi posługiwać się, językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie dyskusji.

Potrafi planować i organizować proces własnego uczenia się.

Potrafi samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury z zakresu zarządzania publicznego wytworzonych na gruncie nauk humanistycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu treści.

Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Podejmuje działania i inspiruje innych do działania na rzecz lokalnych społeczności i interesu publicznego.

Jest przygotowany do przedsiębiorczego działania.

Jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych.