Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-n016-0-UD-4
  Nazwa: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Małgorzata Cholewa
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, dziennikarstwo
Drugi rok, dziennikarstwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na dziennikarstwie
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze i miejscu nauk społecznych, w tym w wybranych obszarach wiedzę szczegółową, z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjno-reklamowej

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian dotyczących sfery mediów i procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o prawidłowościach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie

- ma rozszerzoną wiedzę o funkcjach kultury i systemu medialnego oraz systemu społeczno-politycznego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i wzajemnych relacjach zachodzących pomiędzy tymi systemami

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, zorientowaną na zarządzanie tymi instytucjami

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, niezbędną do kierowania tymi instytucjami

- ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, zorientowaną na innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowej sytuacjach profesjonalnych

- ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji medialnych i okołomedialnych

- posiada pogłębioną wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- posiada pogłębioną wiedzę o teorii i systemach kultury

- ma pogłębioną wiedzę na temat języka jako zjawiska społecznego i jego funkcjach

- posiada pogłębioną wiedzę o procesach komunikacji społecznej, w tym o najnowszych teoriach komunikowania oraz wiedzę pogłębioną dotyczącą mediów tak w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym i globalnym

- ma pogłębioną wiedzę na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych mediach oraz wielu rozmaitych odmian pracy dziennikarskiej, jak również zakresu czynności pracowników mediów (specjalizacja medialna)

- ma pogłębioną wiedzę na temat komunikacji perswazyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy, przygotowującą do samodzielnej pracy na tym stanowisku lub/i podejmowania zadań kierowniczych w tym zakresie (specjalizacja promocyjna)

- posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowej i jakościowej analizy przekazów medialnych, obejmujących wszelkie formy przekazu (tekst, dyskurs, obraz), analizy odbiorcy przekazu, kanału przekazu, a także wiedzę dotyczącą rynku mediów (specjalizacja analityczno-medioznawcza)

- posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania informacją w wymiarze instytucjonalnym oraz zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem ryzykiem (specjalizacja zarządzanie informacją)

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o poglądy własne oraz innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą

- samodzielnie planuje i realizuje oryginalne i innowacyjne projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, jak również potrafi zaplanować działania służące do rozwiązania złożone problemy związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz ocenić ich skuteczność zastosowanych działań

- rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną, także w oparciu o podstawy teoretyczne z zastosowaniem metody badawczej

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki, jak również formułować własne opinie na ten temat, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych, w tym także niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną, w tym także w celu rozwiązywania wybranych problemów

- potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu związanego z wybrana sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz zarządzać realizacją projektu

- potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjno-reklamowej oraz niespecjalistami w języku polskim i w co najmniej dwóch językach obcych

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i co najmniej dwóch językach obcych uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posiada rozbudowany warsztat dziennikarski, w tym w zakresie dziennikarstwa specjalistycznego oraz pracy przy określonych formatach medialnych (specjalizacja medialna)

- posiada rozbudowane umiejętności, właściwe dla pracownika działu PR/reklamy/rzecznika prasowego, odnoszące się do poszczególnych branż rynkowych i sektorów komunikacji promocyjnej (specjalizacja promocyjna)

- posiada profesjonalny warsztat analityczno-badawczy z zakresu medioznawstwa i dziedzin, umożliwiających analizę przekazów medialnych, ich audytoriów oraz kanałów komunikacji (specjalizacja medioznawczo-analityczna)

- posiada profesjonalną wiedzę z zakresu zarządzania informacją, zarządzania mediami oraz zarządzania ryzykiem oraz zarządzania kryzysowego (specjalizacja zarządzanie informacją)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi samodzielnie wykorzystywać i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej, potrafi wyjaśnić ich konsekwencje innym osobom

- ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania zawodowe w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie konieczność normowania zachowań w tym zakresie

- jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego zjawiska