Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-n017-0-ZD-6
  Nazwa: Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: ekonomia
Kierunki do
wyboru:
ekonomia finanse, bankowość, ubezpieczenia
ekonomia ekonomia międzynarodowa
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Katarzyna Panna
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, ekonomia
Trzeci semestr, ekonomia
Czwarty semestr, finanse, bankowość, ubezpieczenia
Trzeci rok, finanse, bankowość, uzbezpieczenia
Czwarty semestr, ekonomia międzynarodowa
Trzeci rok, ekonomia międzynarodowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura, polska stara matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na ekonomii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) - głównie na stanowiskach operacyjnych - w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno- gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego rady Europy.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Posiada podstawową wiedzę o ekonomii jako dyscyplinie nauki oraz jej relacjach z innymi naukami społecznymi. Identyfikuje różnice między podstawowymi typami systemów gospodarczych, zna kluczowe zasady ekonomii w zakresie procesów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Rozumie relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej. Posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych, społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w zaawansowaniu gospodarczym wybranych regionów, państw i instytucji.

Zna istotę i główne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki narodowej oraz podstawowe procesy rozwoju tej gospodarki, jak również podstawowe relacje między gospodarkami narodowymi a gospodarką globalną. Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania wybranych krajowych i międzynarodowych rynków finansowych. Zna kluczowe koncepcje teorii przedsiębiorstwa i modele funkcjonowania przedsiębiorstw. Wyróżnia podstawowe atrybuty przedsiębiorstwa oraz innych organizacji należących do sektora prywatnego oraz sektora publicznego. Ma wiedzę na temat możliwości oddziaływania gospodarki narodowej na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Zna podstawowe zasady gospodarowania na szczeblu lokalnym oraz państwowym (np. zasady budżetowe, ograniczenia działalności inwestycyjnej itd.). Ma wiedzę w zakresie wybranych norm i standardów dotyczących poszczególnych obszarów działalności gospodarczej (np. standardy rachunkowości, regulacje zapewniające bezpieczne funkcjonowanie poszczególnych segmentów rynków finansowych, wewnętrzne normy dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych). Zna podstawowy aparat matematyczny wykorzystywany w naukach ekonomicznych oraz standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych.

Zna podstawowe zasady zarządzania w odniesieniu do mikroekonomicznych, makroekonomicznych oraz ponadnarodowych obszarów funkcjonowania gospodarki. Zna podstawowe normy zachowań społecznych oraz rolę kultury i etyki towarzyszących zachowaniom jednostek oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi charakteryzować procesy i wydarzenia gospodarcze oraz interpretować podstawowe zjawiska w tej dziedzinie oraz w naukach pokrewnych. Potrafi wyszukiwać statystyczne dane ekonomiczne, wykorzystuje wybrane techniki i narzędzia ich analizy. Potrafi analizować wybrane przyczyny, kierunki oraz siły procesów gospodarczych. Potrafi podejmować proste decyzje w obszarach działalności gospodarczej należących do zakresu wybranej specjalności.

Potrafi posługiwać się podstawowymi przepisami prawa oraz normami i zasadami obowiązującymi w naukach ekonomicznych.

Potrafi uzasadnić potrzebę uwzględnienia ważniejszych przepisów prawa oraz innych wytycznych (np. zasad rachunkowości, ograniczeń finansowych) w proponowanych rozwiązaniach dotyczących wybranych kwestii funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków bądź gospodarek narodowych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania wybranych dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Potrafi określać proste scenariusze możliwych wydarzeń występujących w różnych obszarach gospodarczych oraz poziomach gospodarki narodowej a także w gospodarce międzynarodowej. Potrafi wartościować wybrane zdarzenia gospodarcze i na tej podstawie przedstawiać propozycje możliwych rozwiązań. Jest w stanie samodzielnie analizować podstawowe dokumenty z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o dostępne informacje i dane liczbowe (np. sprawozdania i analizy finansowe). Umie przygotować typowe pisemne opracowania i prezentacje dotyczące zdarzeń gospodarczych w języku polskim i obcym. Potrafi posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną w języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i specjalistycznego rozwoju zawodowego. Ma świadomość konieczności podziału zadań oraz pracy zespołowej - posiada zdolności uczestnictwa w realizacji projektów, w tym adaptacji do wymagań związanych z pracą w grupie.

Potrafi określić podstawowe potrzeby związane z powierzonym zadaniem oraz wskazać czynności, które muszą zostać wykonane a także nadaje im znaczenie. Jest świadomy hierarchii wartości odnoszącej się do realizowanych obowiązków i potrzeby kierowania się tymi wartościami. Potrafi zająć stanowisko w przypadku wątpliwości związanych z realizowanymi zadaniami. Posiada zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy i świadomość potrzeby kierowania się przesłankami racjonalnego gospodarowania.