Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Rachunkowość i zarządzanie finansami, niestacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-n017-2-UZ-4
  Nazwa: Rachunkowość i zarządzanie finansami, niestacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: ekonomia rachunkowość i zarządzanie finansami
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Liliana Mroczkowska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, rachunkowość i zarządzanie finansami
Drugi rok, rachunkowość i zarządzanie finansami

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na ekonomii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent powinien posiadać wszechstronną, poszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien posiadać umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Absolwent powinien być przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego - w kraju i za granicą. Powinien być przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą fundamentalnych teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku krajowego i międzynarodowego. Rozumie współzależności występujące między najważniejszymi typami systemów gospodarczych oraz zasady gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów. Posiada wiedzę na temat ewolucji nauk ekonomicznych w odniesieniu do funkcjonowania instytucji, podmiotów gospodarczych i innych uczestników życia gospodarczego.

Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej. Charakteryzuje się pogłębioną wiedzą w zakresie prawa, norm i standardów dotyczących poszczególnych obszarów gospodarki, jak również na temat zachowań gospodarstw domowych. Ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowania wybranych narzędzi ilościowych w opisie funkcjonowania różnych obszarów gospodarki oraz analizie tego funkcjonowania a także prognozowaniu przyszłych scenariuszy. Rozumie znaczenie kapitału ludzkiego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: wiedzę na temat prawa, norm i standardów oraz podstawowych metod i narzędzi ilościowych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie specyfiki oraz funkcjonowania korporacji transnarodowych, znaczenia tych korporacji we współczesnej gospodarce oraz ich oddziaływania na inne podmioty gospodarki światowej oraz gospodarek narodowych. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Posiada wiedzę na temat procesów prowadzących do przekształceń o charakterze mikroekonomicznym, makroekonomicznym oraz międzynarodowym, a także na temat wybranych przepisów i zaleceń Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na wspólnym rynku. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych. Zna podstawowe teorie oraz procesy prowadzące do powstania globalnej gospodarki, zasady funkcjonowania tej gospodarki oraz zadania podmiotów funkcjonujących w jej ramach.

Zna zastosowanie wybranych metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, rozróżnia typowe etapy rozwoju sytuacji kryzysowych, posiada wiedzę na temat najbardziej typowych działań zapobiegawczych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi analizować złożone zjawiska ekonomiczne oraz wskazywać wybrane zależności przyczynowo-skutkowe. Posiada umiejętność obserwacji i opisu procesów gospodarczych, a także formułowania własnych sądów i oceny występujących zależności. Potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z wybranego obszaru nauk ekonomicznych oraz nauk pokrewnych ekonomii (w powiązaniu ze specjalnością).

Potrafi pozyskiwać dane statystyczne dotyczące wybranych procesów gospodarczych, analizować je w wybranym zakresie. Umie wykorzystywać niektóre zaawansowane narzędzia i techniki stosowane w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia i interpretacji zjawisk gospodarczych. Potrafi identyfikować, opisywać i interpretować przyczyny wybranych procesów gospodarczych. Ma umiejętność prognozowania zarówno wybranych prostych i bardziej złożonych procesów związanych z naukami ekonomicznymi.

Wykazuje umiejętność posługiwania się wybranymi przepisami prawa, normami i zasadami obowiązującymi w naukach ekonomicznych a także wykorzystywania tych przepisów do rozwiązania wybranych problemów gospodarczych. Potrafi opracować scenariusze możliwych wydarzeń gospodarczych oraz proponować racjonalne rozwiązania z punktu widzenia gospodarki, funkcjonowania poszczególnych rynków, działalności przedsiębiorstw itd. (w powiązaniu ze specjalnością). Potrafi przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa bądź pogłębioną analizę wybranego obszaru funkcjonowania tego przedsiębiorstwa.

Potrafi zaprezentować wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych w formie opracowań pisemnych i prezentacji. Posiada umiejętność analizy tekstu naukowego (artykułu, publikacji itp.) poświęconego tematyce z zakresu nauk ekonomicznych. Umie prowadzić i udokumentować pracę badawczą (szczególnie w celu przygotowania pracy dyplomowej), w tym: formułować cele, hipotezy i problemy badawcze, zbierać i analizować dane i dokumenty oraz formułować wnioski.

Potrafi przygotować typowe prace pisemne z dziedziny ekonomii w języku obcym, jak również posłużyć się specjalistyczną terminologię ekonomiczną w języku obcym na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju zawodowego oraz inspirowania potrzeby rozwoju u innych osób. Jest przygotowany do pracy w zespole oraz podejmowania różnych ról i funkcji w ramach współpracy. Posiada zdolność realnej oceny realizowanego zadania bądź wykonywanej pracy z punktu widzenia skuteczności i efektywności wykonywanych czynności. Posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów, jak również posiada świadomość skutków podejmowanych przez siebie decyzji. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności (zarządzać własnymi kompetencjami), w szczególności wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym. Jest otwarty na samodzielne poszerzanie kwalifikacji zawodowych. Posiada zdolności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.