Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-n069-1-MW-10
  Nazwa: Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5 lat
Kierunki: psychologia psychologia stosowana
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Psychologii Stosowanej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Agnieszka Mikler
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, psychologia stosowana
Drugi rok, psychologia stosowana
Trzeci rok, psychologia stosowana
Czwarty rok, psychologia stosowana
Piąty rok, psychologia stosowana

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, psychologia stosowana
Drugi semestr, psychologia stosowana
Drugi rok, psychologia stosowana
Trzeci rok, psychologia stosowana
Czwarty rok, psychologia stosowana
Piąty rok, psychologia stosowana

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny do roku 2004, wyniki egzaminu maturalnego od roku 2005

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na psychologii stosowanej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent psychologii stosowanej przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w roli psychologa, w każdej innej, wymagającej wiedzy i umiejętności psychologicznych, takich jak nawiązywanie kontaktów i porozumiewanie się z jednostkami, grupami, kształtowanie postaw i zachowań innych ludzi, organizowanie warunków pracy zawodowej i działalności społecznej, szeroko pojęta poprawa ludzkiego życia oraz podnoszenie jego jakości.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

- Zna i rozumie pojęcia z dziedziny filozofii, socjologii oraz antropologii kulturowej; ma wiedzę pozwalającą mu identyfikować w praktyce składniki kontekstu społeczno-kulturowego oraz konceptualizować różnice kulturowe i ich wpływ na zachowanie jednostek

- Zna miejsce psychologii wśród innych dziedzin nauki (nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i innych) oraz przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dziedzinami nauki na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną współpracę ze specjalistami innych dziedzin

- Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o historycznym rozwoju psychologii jako dziedziny nauki oraz praktyki (o kierunkach rozwoju psychologii, jej nurtach i szkołach psychologicznych); rozumie jej historyczne i kulturowe uwarunkowania oraz konsekwencje jej powstania i stosowania

- Podaje dokładne przesłanki wskazujące na definiowanie psychologii jako nauki teoretycznej posiadającej ścisłe związki z praktyką, rozumie zasady ujmowania psychologii jako nauki empirycznej

- Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

- Posiada pogłębioną wiedzę o współczesnych osiągnięciach myśli psychologicznej, wiodących ośrodkach naukowych, głównych kierunkach badawczych i przyjętych formach oddziaływań praktycznych; zna osiągnięcia polskiej myśli psychologicznej

- Zna dogłębnie koncepcje człowieka: filozoficzne, socjologiczne, antropologiczne, historyczne, biologiczne, medyczne, pedagogiczne i psychologiczne

- Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychicznym oraz społecznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii rozwojowej

- Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego (kulturowych, prawnych, ekonomicznych, politycznych) oraz o zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia psychologii

- Ma bogatą wiedzę o funkcjonowaniu wybranych instytucji życia społecznego i regułach ich funkcjonowania (służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, system edukacyjny i inne)

- Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia psychologii; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii społecznej

- Ma szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu i dynamice małych grup społecznych

- Ma szczegółową i pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu rodziny

- Posiada wiedzę na temat wychowania w rodzinie i wybranych środowiskach wychowawczych na poziomie rozszerzonym

- Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi

- Ma uporządkowaną wiedzę o celach, sposobie organizacji i funkcjonowania instytucji pomocowych, poradnianych, terapeutycznych, psychoprofilaktycznych, psychoedukacyjnych, pogłębioną w wybranych zakresach

- Ma pogłębioną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów psychicznych i zachowań człowieka w normie i patologii

- Rozumie istotę funcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, przystosowania i nieprzystosowania, normy i patologii w kontekście zachowania jednostki

- Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat procesów poznawczych – spostrzegania, wyobraźni, uwagi, pamięci, myślenia, rozwiązywania problemów, twórczości i podejmowania decyzji, uczenia oraz rozwoju mowy; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii poznawczej oraz psycholingwistyki

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów emocjonalno-motywacyjnych człowieka oraz metod ich pomiaru

- Posiada pogłębioną wiedzę na temat stresu i sposobów radzenia sobie oraz metod ich pomiaru

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wpływu kontekstu społecznego na sposób funkcjonowania ludzi; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii społecznej

- Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej; ma pogłębioną wiedzę o języku jako narzędziu pracy psychologa

- Posiada wiedzę o biologicznym funkcjonowaniu organizmu człowieka, rozszerzoną w zakresie anatomii i funkcjonowania układu nerwowego oraz związków z procesami psychicznymi; zna wybrane metody i narzędzia badania oraz opisu odpowiednie dla psychofizjologii, neuropsychologii oraz psychologii ewolucyjnej

- Posiada wiedzę o człowieku jako twórcy kultury w wybranych obszarach funkcjonowania (twórczość naukowa, artystyczna, reklama, media, zasady ergonomicznego dizajnu i inne)

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie niezbędnym dla psychologa; zna w sposób pogłębiony wybrane sposoby klasyfikacji zaburzeń, metody ich diagnozy oraz opisu odpowiednie dla psychopatologii oraz psychologii zaburzeń

- Ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic indywidualnych – temperamentalnych, intelektualnych, związanych ze stylem poznawczym czy różnic związanych z płcią; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii różnic indywidualnych

- Zna szczegółowo teorie osobowości i wie, na jakich założeniach się opierają, posiada pogłębioną wiedzę o regulacyjnych funkcjach osobowości

- Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

- Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

- Ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu oddziaływań psychologicznych i ich ewaluacji

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zastosowań psychologii w terapii i prewencji zaburzeń psychicznych i zachowania, w rehabilitacji osób z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego

- Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o uczestnikach działalności psychoedukacyjnej, psychoprofilaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach

- Ma wiedzę w zakresie działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych; zna zasady korygowania zaburzeń funkcjonowania jednostek, zaburzeń relacji społecznych oraz w związkach partnerskich, rodzinie i społeczeństwie

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie koncepcji zdrowia i choroby, psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań psychologicznych na gruncie medycyny; rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego ochrony w zakresie niezbędnym dla psychologa; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii zdrowia

- Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniu psychologii w problemach szkolno-wychowawczych, funkcjonowaniu instytucji szkolnych i wychowawczych; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii wychowawczej i psychologii edukacyjnej

- Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniu psychologii w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii pracy, zarządzania i organizacji

- Ma pogłębioną wiedzę o zachowaniach ekonomicznych ludzi, o zastosowaniach psychologii w sporcie, w polityce, reklamie i marketingu i innych dziedzinach

- Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

- Zna szczegółowo zasady poznania naukowego, logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania

- Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

- Ma pogłębioną wiedzę o sposobie konstrukcji i walidacji testów psychologicznych, aparatów pomiarowych oraz o zasadach ich użytkowania; zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu psychometrii

- Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

- Zna możliwości i ogólne zasady rozwoju zawodowego w dziedzinie psychologii. Ma pogłębioną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju oraz uruchamiania zasobów ekspresji i kreatywności własnej. Posiada wiedzę o zasadach tranzycji na rynek pracy

- Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

- Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o uczestnikach działalności psychoedukacyjnej, psychoprofilaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach

UMIEJĘTNOŚCI

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

- Potrafi sprawnie i skutecznie porozumiewać się (w języku polskim i w języku obcym) przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i piśmie (w języku polskim i w języku obcym); posiada pogłębioną umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych prezentacji na tematy dotyczące zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych perspektyw teoretycznych i dorobku psychologii jak i innych dyscyplin naukowych

- Potrafi w sposób jasny i spójny formułować pisemne i ustne wypowiedzi o charakterze ekspertyzy psychologicznej

- Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

- Potrafi porozumiewać się i współpracować ze specjalistami w zakresie psychologii i innych dziedzin, jak i z osobami spoza grona specjalistów

- Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu psychologicznego

- Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne jednostki, grupy, społeczności dla różnych celów oraz zintegrować wyniki badania psychologicznego i sformułować orzeczenie na potrzeby różnych odbiorców

- Potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta, klienta oraz grupy społecznej

- Umie sprawnie posługiwać się metodami i technikami badania psychologicznego oraz trafnie dokonuje ich wyboru

- Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

- Posiada umiejętności udzielania pomocy psychologicznej na poziomie rozszerzonym; umie dokonać interwencji w sytuacji kryzysowej

- Potrafi zaplanować działania psychoterapeutyczne i je w podstawowym zakresie przeprowadzić

- Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorektywne, prewencyjne i prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić

- Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych

- Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów psychologicznych, monitorować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

- Potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną do ewaluacji efektów podjętych działań w celu rozwiązania problemów praktycznych

- Potrafi pracować z jednostką, rodziną i grupą oraz umie podejmować działania na rzecz społeczności

- Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów i sporów na drodze negocjacji i mediacji

- Potrafi pracować w zespole praktyków i badaczy; umie wyznaczać oraz przyjmować zadania oraz wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole, posiada pogłębione umiejętności organizacyjne i kompetencje społeczne oraz komunikacyjne

- Potrafi animować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów terapeutycznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, umiejętności psychospołecznych a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; ma rozwinięte kompetencje intrapsychiczne i interpersonalne

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

- Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce psychologicznej oraz rozstrzygać dylematy etyczne

- Potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych i samodzielnego zdobywania wiedzy; umie analizować i krytyczne oceniać te dane

- Potrafi używać metod i programów analizy statystycznej do opracowywania wyników badań oraz konstruować własne narzędzia do pomiaru zmiennych

- Ma umiejętności językowe w zakresie właściwym dla psychologii zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, na poziomie umożliwiającym zapoznanie się z literatura fachową oraz swobodnego porozumiewania się

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

- Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

- Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą

- Przyjmuje postawę sumienności, rzetelności, obiektywizmu i bezstronności

- Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i własny rozwój zawodowy, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

- Jest wrażliwy na problemy psychologiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem – w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne

- Wykazuje przywództwo, przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy w zespole; potrafi współdziałać i pełnić różne role w grupie

- Okazuje bezwzględny szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro; cechuje go postawa zrozumienia i akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, którego traktuje podmiotowo

- Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

- Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

- Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje podejmowanych działań

- Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, przyjmuje postawę zaangażowania; jest otwarty na problemy innych osób oraz występujące w konkretnym środowisku

- Potrafi budować sojusz terapeutyczny

- Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

- Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

- Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalne

- Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności