Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-n099-19-UD-4
  Nazwa: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: zarządzanie zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Spraw Publicznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Katarzyna Proch
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Drugi rok, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na zarządzaniu
Uprawnienia zawodowe:

Studia pełnią w procesie przygotowania menadżerów dla sektora publicznego potrójną funkcję: pozwalają poszerzyć wiedzę o bardziej zaawansowane metody i techniki zarządzania, wprowadzają przyszłych zarządzających w sektorze publicznym do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, a także wzbogacają o niezbędne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji samorządowych. Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organach administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli, prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze kultury, w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach. W toku studiów uczestnicy nabywają między innymi wiedzę konieczną do administrowania instytucjonalnymi działaniami wspierającymi proces edukacyjny. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent może podejmować wyzwania badawcze oraz kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent interpretuje treści współczesnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie.

Wyjaśnia istotę i dynamikę współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwe zależności.

Identyfikuje i wyjaśnia w świetle współczesnych ujęć teoretycznych skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk kulturowych w skali organizacji i jednostek terytorialnych.

Wskazuje na skutki ekonomiczne, społeczne, polityczne i środowiskowe różnic w zaawansowaniu gospodarczym państw i jednostek terytorialnych.

Zna współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami.

Wyjaśnia istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Uzasadnia znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazuje jej przejawy w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcje.

Zna współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i odnosi go do realnych problemów zarządzania.

Wyjaśnia na przykładach współczesne koncepcje pracy zespołowej.

Zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych.

Zna zaawansowane zastosowania zaawansowanych metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w organizacji.

Zna specjalistyczne metody badań w poszczególnych obszarach działalności organizacji.

Zna współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji.

Zna i interpretuje przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji publicznych, gospodarczych i pozarządowych oraz funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego.

Wyjaśnia podstawy i znaczenie procesów restrukturyzacyjnych i odnowy strategicznej organizacji.

Identyfikuje podstawowe strategie zmieniania systemów społecznych.

Identyfikuje podstawowe strategie negocjacyjne.

Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Zna ogólne i szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Przedstawia wizję organizacji przyszłości integrującą poglądy klasycznej i współczesnej teorii organizacji i zarządzania.

UMIEJĘTNOŚCI

Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością).

Stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością).

Samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej, społecznej i doradztwa w zakresie tworzenia i rozwijania nowych podmiotów.

Pogłębionej obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych.

Identyfikacji i formułowania problemów badawczych pozwalających na analizę złożonych problemów, procesów i zjawisk w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej.

Doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności.

Modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w organizacji (instytucji) przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych oraz udziale specjalistów.

Projektowania i stosowania w zarządzaniu systemu mierników dokonań przedsiębiorstwa/organizacji.

Integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów.

Uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponowania procedur rozstrzygnięć z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji.

Dokonywania całościowej diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii.

Przeprowadzania kompleksowego audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa lub całej organizacji.

Posługiwania się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.) na poziomie zintegrowanym.

Posługiwania się przepisami prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie działalności gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji oraz funkcjonowania organizacji publicznych.

Projektowania zmian w organizacji i zarządzania zmianami.

Projektowania i wdrażania systemów zarządzania w organizacji.

Kierowania projektami w skali organizacji krajowej lub międzynarodowej przy zastosowaniu właściwie dobranej metodyki.

Doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich.

Interpretacji aktualnych problemów gospodarki i biznesu w świetle nowoczesnych koncepcji teoretycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim.

Projektowania i samodzielnego kierowania złożonymi przedsięwzięciami, biorąc odpowiedzialność za ich aspekty ekonomiczne, społeczne, polityczne, środowiskowe i zarządcze.

Porozumiewania się z otoczeniem w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania.

Prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów.

Adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji.

Samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i globalizacji.

Samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji.

Przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych.

Podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach kryzysowych w skali mikro oraz makro.

Brania odpowiedzialności przed innymi uczestnikami organizacji i przed społeczeństwem za podejmowane decyzje.