Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-n099-19-ZD-6
  Nazwa: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: zarządzanie zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Spraw Publicznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Marcin Mich
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Drugi rok, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Trzeci rok, zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na zarządzaniu
Uprawnienia zawodowe:

W trakcie studiów zdobywana jest wiedza i umiejętności menadżera pracującego w sektorze publicznym i w prywatnych instytucjach związanych z kulturą, administracją publiczną, edukacją. Absolwenci mają szansę zdobyć wiadomości i umiejętności, które umożliwią im prowadzenie działalności gospodarczej w sferze kultury, a także podjęcie pracy w administracji państwowej, samorządowej, w organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu nie tylko promocję edukacji, kultury, ale także kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu. Studia te pozwalają poszerzyć wiedzę na temat zaawansowanych metod i technik zarządzania, wprowadzają przyszłych zarządzających sektorem publicznym do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, a także wzbogacają o niezbędne informacje dotyczące rynku edukacji, sztuki, rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji samorządowych. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Ma wiedzę elementarną na temat podstawowych rodzajów systemów społecznych i gospodarczych.

Zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów.

Ma podstawową wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych sektorów.

Zna wybrane koncepcje teorii organizacji w odniesieniu do ich powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju.

Ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej.

Zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami.

Ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych.

Zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia teorii motywacji.

Ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej uwarunkowań.

Zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w organizacji.

Zna pojęcie kultury organizacyjnej oraz możliwości jej oddziaływania na sukces organizacji.

Zna standardowe metody statystyczne oraz wybrane inne metody ilościowe a także narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych.

Zna typowe metody badań i analiz w wybranych obszarach działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy finansowej, jakości produktów i usług).

Zna wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej otoczenia.

Zna podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie organizacji.

Posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji (np. standardy rachunkowości, standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy pracy itp.).

Zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów formalizujących organizację wraz z ich wybranymi zastosowaniami.

Ma wiedzę na temat wybranych modeli zamian organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji.

Ma podstawową wiedzę na temat roli procesów cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu techniczno-technologicznego w procesach przemian współczesnych organizacji.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić funkcje specjalisty w tym zakresie.

Ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach zawodowych .

Posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym podejmowaniem działalności gospodarczej.

Posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych.

Potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów występujących w organizacji.

Potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy działalności organizacji.

Potrafi zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji.

Ma elementarne umiejętności analizy i prognozowania poziomu i zmian wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji.

Ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji.

Ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych decyzji.

Potrafi zastosować wybrane metody i narzędzia analityczne oraz systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji.

Ma podstawowe umiejętności uczestniczenia w przeprowadzeniu audytu wybranych obszarów działalności organizacji.

Ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi normami i standardami w procesach zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli).

Ma elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi przepisami prawa oraz wybranymi standardami systemów zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i rozwiązań.

Potrafi dostrzegać (w wybranych typowych okolicznościach) potrzeby zmian w organizacji i ma podstawowe umiejętności opracowywania planu zarządzania zmianami.

Posiada elementarne umiejętności kierowania (szczególnie poziom operacyjny) i współdziałania w projektach wprowadzających określone zmiany w organizacji.

Posiada podstawowe umiejętności zarządzania czasem własnym oraz w pracach zespołów zadaniowych.

Posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie w określonym zakresie.

Posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań.

Posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym.

Umie przygotować krótkie wystąpienia ustne związane z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym.

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzania, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim.

Posiada zdolności uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i ma świadomość możliwego oddziaływania skutków podejmowanych decyzji.

Jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji.

Posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów.

Posiada zdolność asertywnego przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych.

Jest świadomy zasad poruszania się na rynku pracy i uwarunkowań zmiany zatrudnienia.

Jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy.

Rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych.

Jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych.

Rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.

Ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.