Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-n099b-0-ZD-6
  Nazwa: Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: zarządzanie
Kierunki do
wyboru:
zarządzanie zarządzanie firmą
zarządzanie zarządzanie międzynarodowe
zarządzanie zarządzanie personelem
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Elżbieta Tyrowicz
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie
Trzeci semestr, zarządzanie
Czwarty semestr, zarządzanie firmą
Trzeci rok, zarządzanie firmą
Czwarty semestr, zarządzanie międzynarodowe
Trzeci rok, zarządzanie międzynarodowe
Czwarty semestr, zarządzanie personelem
Trzeci rok, zarządzanie personelem

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura, polska stara matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na zarządzaniu
Uprawnienia zawodowe:

Studia I stopnia na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy zawodowej w organizacjach różnych typów na stanowiskach specjalistów a z czasem także menedżerów i liderów, do prowadzenia własnej firmy oraz do studiów II i III stopnia. Nasze programy kształcenia i nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni gwarantują szeroki zasób wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Umożliwiają poznanie i zrozumienie problematyki zarządzania, ekonomicznej, prawnej, informatycznej, potrzebnej absolwentom oraz dodatkowo zapewniają rozwój ogólny studentów, w tym lepsze zrozumienie współczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej i w warunkach globalizacji.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Posiada podstawową wiedzę na temat genezy i rozwoju nauk o organizacji i zarządzaniu, a także na temat roli procesów cywilizacyjnych (w tym kultury, etyki oraz technologii) w przemianach współczesnych organizacji. Zna główne koncepcje ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków, orientuje się w rodzajach systemów społeczno-gospodarczych. Zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych sektorów. Posiada wiedzę na temat relacji pomiędzy organizacjami a innymi instytucjami, tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej. Zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami.

Posiada wiedzę na temat sposobów funkcjonowania człowieka w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem: teorii motywacji, koncepcji przywództwa, pracy zespołowej, wpływu społecznego i negocjacji, przedsiębiorczości, kultury organizacyjnej i różnic kulturowych oraz zmian i rozwoju organizacji.

Zna standardowe metody ilościowe, w tym wybrane metody statystyczne oraz narzędzia informatyczne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych. Zna metody badań i analiz w wybranych obszarach działalności organizacji (np. analizy rynku, analizy finansowej, jakości produktów i usług) oraz wybrane metody analizy strategicznej organizacji i jej otoczenia. Rozróżnia podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie organizacji i posiada elementarną wiedzę na temat istoty i znaczenia wybranych norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji (np. standardy rachunkowości, standardy znormalizowanych systemów zarządzania, normy pracy itp.). Zna podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych, niektóre czynniki wpływające na ich zmiany oraz rodzaje dokumentów formalizujących organizację wraz z ich wybranymi zastosowaniami. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i pełnić rolę specjalisty w tym zakresie. Prezentuje umiejętność współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach zawodowych. Posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym podejmowaniem działalności gospodarczej, jak również kierowaniem i uczestniczeniem w działaniach zespołów projektowych. Rozumie znaczenie efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań.

Charakteryzuje się umiejętnościami obserwacji, opisu, analizy i interpretacji zjawisk oraz procesów zachodzących w organizacji. Potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze w celu rozwiązywania kwestii praktycznych, zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi w działalności organizacji oraz jej otoczenia (lokalnego i globalnego). Potrafi analizować i prognozować poziom zmian wybranych wskaźników osiągnięć organizacji z wykorzystaniem modeli decyzyjnych, danych statystycznych i systemów informatycznych.

Rozumie znaczenie audytu w organizacji i potrzebę jej doskonalenia, posiada elementarne umiejętności posługiwania się wybranymi normami i standardami w procesach zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli), a także wybranymi przepisami prawa. Potrafi dostrzegać potrzeby zmian i innowacji, prezentuje podstawowe umiejętności opracowywania planu zarządzania tymi procesami w organizacji.

Posiada elementarne umiejętności z zakresu psychologii biznesu i socjologii organizacji, w tym: optymalizowania wpływu społecznego, motywacji, pracy zespołowej i przywództwa.

Potrafi przygotować prezentacje, raporty i prace pisemne z dziedziny zarządzania w języku polskim i obcym. Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest przygotowany do kierowania (na poziomie podstawowym) pracą zespołów i organizacji, podejmowania decyzji oraz uczestniczenia w projektach z dziedziny zarządzania. Zna zasady komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania informacji przy użyciu różnych środków. Posiada podstawowe kompetencje z zakresu perswazji, negocjowania i asertywności oraz współpracy ukierunkowanej na osiąganie wspólnych celów.

Jest świadomy zasad funkcjonowania lokalnego i globalnego rynku pracy, poruszania się po nim, zatrudnienia, jak również adaptacji i działania w warunkach odmiennych kulturowo.

Posiada świadomość znaczenia rozwoju osobistego i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych oraz samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy, kompetencji specjalistycznych i badawczych. Rozumie potrzebę postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych, pozytywnie postrzega i wspiera przedsiębiorczość.