Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-n105-1-ZD-6
  Nazwa: zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: polityka społeczna zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Spraw Publicznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Marcin Mich
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Drugi rok, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Trzeci rok, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na polityce społecznej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje wiedzę o przyczynach oraz przejawach problemów i kwestii społecznych, sposobach prowadzenia spraw publicznych, a także instrumentach prawnych, finansowych oraz zarządzania w odniesieniu do polityki społecznej oraz funkcjonowania instytucji sfery społecznej (ISS). W trakcie studiów nabywa umiejętności takie jak: gromadzenie i analiza informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o grupach zagrożonych marginalizacją społeczną; udzielanie pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, opracowywania projektów i zarządzania nimi, ewaluacja interwencji różnych podmiotów; realizacja podstawowych funkcji zarządzania w ISS. Jest przygotowany do wykonywania zadań operacyjnych i administracyjnych z zakresu polityki społecznej realizowanych na samodzielnych stanowiskach pracy w urzędach i instytucjach rządowych, strukturach samorządowych i organizacjach obywatelskich oraz do pracy w charakterze specjalisty w zakresie organizacji i wykorzystania instrumentów zarządzania pomocą społeczną, a także do pełnienia funkcji menedżera/kierownika organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów i kwestii społecznych, w tym – do integrowania działań społecznych z lokalnymi uwarunkowaniami o charakterze gospodarczym i przestrzennym, szczególnie w kontekście potrzeb obszarów o charakterze kryzysowym. Tym samym potrafi podjąć się roli tzw. operatora rewitalizacji, niezależnie od organizacyjnego umiejscowienia tego podmiotu. Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Absolwent powinien uzyskać podstawową wiedzę o : przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych; sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych; instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności korzystania z programów komputerowych i literatury obcojęzycznej. Absolwent powinien być przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu polityki społecznej w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Zna podstawową terminologię polityki społecznej i innych nauk społecznych.

Ma podstawy wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego.

Zna wybrane rodzaje więzi społecznych wraz z rządzącymi w nich prawidłowościami, w tym takie, które stanowią punkt wyjścia dla kształtowania podmiotów polityki społecznej.

Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych na ich rzecz przez instytucje polityki społecznej.

Posiada wiedzę o najważniejszych współczesnych zagadnieniach z zakresu historii integracji europejskiej oraz o instytucjach i podstawach polityk (także społecznych) UE.

Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o demokracji i społeczeństwie obywatelskim.

Wyjaśnia wybrane koncepcje teorii polityki społecznej w odniesieniu do ich powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju.

Identyfikuje wybrane relacje pomiędzy instytucjami polityki społecznej a innymi podmiotami tworzącymi ich otoczenie w skali jednostek terytorialnych.

Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia na działalność instytucji polityki społecznej.

Wyjaśnia pojęcie kultury organizacyjnej i ilustruje jej wpływ na realizację celów instytucji polityki społecznej.

Posiada elementarną wiedzę o psycho-społecznych uwarunkowaniach zachowań człowieka, jego podmiotowości, o konstytuowaniu struktur społecznych oraz zasadach ich funkcjonowania.

Wykazuje orientację dotyczącą różnych modeli polityki gospodarczej i społecznej oraz ma wiedzę o podstawowych normach i projektach dotyczących tych polityk w Polsce.

Zna wybrane metody statystyczne oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych.

Posiada podstawy wiedzy o metodach badań społecznych, organizacji procesu badawczego, technikach pozyskiwania i opracowywania danych.

Posiada wiedzę, o normach i regułach kształtowania organizacji struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie instytucji polityki społecznej.

Charakteryzuje cechy poszczególnych typów struktur organizacyjnych oraz wyjaśnia zastosowania tych struktur .

Dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną własności intelektualnej.

Wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości w działalności człowieka i zespołów pracowniczych.

Wyjaśnia podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów.

Identyfikuje obszary funkcjonalne organizacji, relacje pomiędzy tymi obszarami .

Opisuje role i funkcje organizacyjne.

Interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji .

Objaśnia i interpretuje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji.

Wyjaśnia rolę i znaczeniu struktur organizacyjnych oraz dokumentów formalizujących organizację.

UMIEJĘTNOŚCI

Dokonuje obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w instytucjach polityki społecznej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych.

Dokonuje obserwacji otaczającej rzeczywistości, pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz zasadnie argumentuje.

Prawidłowo rozróżnia stanowiska oraz charakteryzuje je, a także prezentuje własny pogląd na ich temat.

Integruje i poszerza wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego kształcenia, łączy ją z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla kierunku studiów, ustnie relacjonuje efekty poznania.

Prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu nauk o polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii, ekonomii i psychologii.

Wykorzystuje zdobytą wiedzą, rozumie procesy społeczne i polityczne w różnych sytuacjach, w tym, analizuje i komentuje wydarzenia bieżącej polityki.

Identyfikuje, analizuje i interpretuje akty prawne dotyczące polityki społecznej.

Wykorzystuje modele teoretyczne do opisu i analizy wybranych procesów politycznych lub gospodarczych.

Korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji.

Sporządza kwerendy bibliograficzne, przedstawiania ustne i pisemne sprawozdania z lektury, wykorzystuje w badaniach standardowe metody i narzędzia.

uczy się, współdziała w procesie zdobywania informacji, prezentacji wyników badań, organizuje pracę zespołową.

Tworzy, redaguje, opatruje przypisami i edytuje teksty z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów lub w działaniach, w tym w ramach studenckich praktyk lub innych aktywnościach związanych z zawodem.

Posiada umiejętności językowe w zakresie właściwym dla polityki społecznej i innych nauk społecznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego .

Stosuje wiedzę specjalistyczną do współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach zawodowych .

Formułuje i analizuje problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów występujących w instytucjach polityki społecznej.

Stosuje i ocenia odpowiednie metody i narzędzia do opisu i analizy działalności instytucji polityki społecznej oraz ich otoczenia.

Identyfikuje uwarunkowania i kryteria rozwiązywania problemów organizacji.

Dokonuje oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji.

Posługuje się przepisami prawa oraz standardami systemów zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i rozwiązań.

Dostrzega potrzeby zmian w instytucjach polityki społecznej i opracowuje plany zarządzania zmianami.

Przewiduje zachowania członków instytucji polityki społecznej, analizuje ich motywy i wpływa na nie w określonym zakresie.

Efektywnie i skutecznie zarządza powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Organizuje i kieruje pracą organizacji i instytucji polityki społecznej .

Uczestniczy w budowaniu projektów o charakterze społecznym .

Posiada umiejętność ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych i badawczych.

Przejmuje odpowiedzialność za powierzone zadania, także związane z rolą przywódczą.

Pełni funkcje inicjatora różnego rodzaju przedsięwzięć oraz myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.