Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-n105-1.p-ZD-6
  Nazwa: zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: polityka społeczna zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Spraw Publicznych (od 17/18) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Katarzyna Proch
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Drugi rok, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Trzeci rok, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na polityce społecznej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w instytucjach sfery publicznej wszystkich szczebli takich jak instytucje administracji publicznej i samorządowej, sektor organizacji pozarządowych, ośrodki polityki społecznej, instytucje pomocy społecznej, urzędy pracy, narodowy fundusz zdrowia itp. Absolwent zainteresowany zagadnieniami społecznymi: bezrobociem, ubóstwem, wykluczeniem społecznym potrafi działać na rzecz wyeliminowania nierówności i problemów społecznych. Dostrzegając zależności pomiędzy problemami społecznymi a innymi zjawiskami takimi jak globalne bezpieczeństwo, zanieczyszczenie środowiska, sytuacja zdrowotna - posiada wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności praktyczne w zakresie polityki społecznej. Zna sferę zabezpieczenia społecznego, ma umiejętność posługiwania się różnymi instrumentami, które służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka i rozwiązywaniu szeregu problemów z tym związanych, a zarazem kształtują poczucie bezpieczeństwa społecznego.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu polityki społecznej w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Zna podstawową terminologię polityki społecznej i innych nauk społecznych

ma podstawy wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego.

Zna wybrane rodzaje więzi społecznych wraz z rządzącymi w nich prawidłowościami, w tym takie, które stanowią punkt wyjścia dla kształtowania podmiotów polityki społecznej.

Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych na ich rzecz przez instytucje polityki społecznej.

Posiada wiedzę o najważniejszych współczesnych zagadnieniach z zakresu historii integracji europejskiej oraz o instytucjach i podstawach polityk (także społecznych) UE.

Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o demokracji i społeczeństwie obywatelskim.

Wyjaśnia wybrane koncepcje teorii polityki społecznej w odniesieniu do ich powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju.

Identyfikuje wybrane relacje pomiędzy instytucjami polityki społecznej a innymi podmiotami tworzącymi ich otoczenie w skali jednostek terytorialnych.

Wyjaśnia i ilustruje wpływ oddziaływania otoczenia na działalność instytucji polityki społecznej

wyjaśnia pojęcie kultury organizacyjnej i ilustruje jej wpływ na realizację celów instytucji polityki społecznej.

Posiada elementarną wiedzę o psychospołecznych uwarunkowaniach zachowań człowieka, jego podmiotowości, o konstytuowaniu struktur społecznych oraz zasadach ich funkcjonowania.

Wykazuje orientację dotyczącą różnych modeli polityki gospodarczej i społecznej oraz ma wiedzę o podstawowych normach i projektach dotyczących tych polityk w Polsce.

Zna wybrane metody statystyczne oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych.

Posiada podstawy wiedzy o metodach badań społecznych, organizacji procesu badawczego, technikach pozyskiwania i opracowywania danych.

Posiada wiedzę, o normach i regułach kształtowania organizacji struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie instytucji polityki społecznej.

Charakteryzuje cechy poszczególnych typów struktur organizacyjnych oraz wyjaśnia zastosowania tych struktur.

Dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji

zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną własności intelektualnej.

Wyjaśnia istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości w działalności człowieka i zespołów pracowniczych.

Wyjaśnia podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów.

Identyfikuje obszary funkcjonalne organizacji, relacje pomiędzy tymi obszarami

opisuje role i funkcje organizacyjne.

Interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji.

Objaśnia i interpretuje znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji.

Wyjaśnia rolę i znaczenie struktur organizacyjnych oraz dokumentów formalizujących organizację

UMIEJĘTNOŚCI

Dokonuje obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w instytucjach polityki społecznej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych.

Dokonuje obserwacji otaczającej rzeczywistości, pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz zasadnie argumentuje.

Prawidłowo rozróżnia stanowiska wobec problemów polityki społecznej oraz charakteryzuje je, a także prezentuje własny pogląd na ich temat.

Integruje i poszerza wiedzę zdobytą na różnych etapach dotychczasowego kształcenia, łączy ją z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla kierunku studiów, ustnie relacjonuje efekty poznania.

Prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu nauk o polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii, ekonomii i psychologii.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę, rozumie procesy społeczne i polityczne w różnych sytuacjach, w tym, analizuje i komentuje wydarzenia bieżącej polityki.

Identyfikuje, analizuje i interpretuje akty prawne dotyczące polityki społecznej.

Wykorzystuje modele teoretyczne do opisu i analizy wybranych procesów politycznych lub gospodarczych.

Korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji.

Sporządza kwerendy bibliograficzne, przedstawiania ustne i pisemne sprawozdania z lektury, wykorzystuje w badaniach standardowe metody i narzędzia.

Uczy się, współdziała w procesie zdobywania informacji, prezentacji wyników badań, organizuje pracę zespołową.

Tworzy, redaguje, opatruje przypisami i edytuje teksty z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów lub w działaniach, w tym w ramach studenckich praktyk lub innych aktywnościach związanych z zawodem.

Posiada umiejętności językowe w zakresie właściwym dla polityki społecznej i innych nauk społecznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Stosuje wiedzę specjalistyczną do współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach zawodowych zdobytą podczas praktyki zawodowej.

Formułuje i analizuje problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów występujących w instytucjach polityki społecznej.

Stosuje i ocenia odpowiednie metody i narzędzia do opisu i analizy działalności instytucji polityki społecznej oraz ich otoczenia.

Identyfikuje uwarunkowania i kryteria rozwiązywania problemów organizacji.

Dokonuje oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji.

Posługuje się przepisami prawa oraz standardami systemów zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i rozwiązań.

Dostrzega potrzeby zmian w instytucjach polityki społecznej i opracowuje plany zarządzania zmianami.

Przewiduje zachowania członków instytucji polityki społecznej, analizuje ich motywy i wpływa na nie w określonym zakresie.

Efektywnie i skutecznie zarządza powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Organizuje i kieruje pracą organizacji i instytucji polityki społecznej.

Uczestniczy w budowaniu projektów o charakterze społecznym.

Posiada umiejętność ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych i badawczych.

Przejmuje odpowiedzialność za powierzone zadania, także związane z rolą przywódczą.

Pełni funkcje inicjatora różnego rodzaju przedsięwzięć oraz myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.