Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuroetyka - Fakultet WL-SL1.F13
Seminarium (SEM) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996.

2. .Bernard Gert, Charles M. Culver, K Danner Clouser, Bioetyka. Ujęcie systematyczne, Gdańsk 2009.

3. Kazimierz Szewczyk, Bioetyka. Medycyna w granicach życia, tom 1, Warszawa 2009.

4. Kazimierz Szewczyk, Bioetyka. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, Warszawa 2009.

5. H.R. Wulff, Umysł i ciało,

6. Thomas Szasz, Mit choroby psychicznej

7. P. Przybysz, W. Dziarnowska, Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 6(1), 2012.

8. J. Bremer, Wprowadzenie do filozofii umysłu, Kraków 2010.

9. J. Bremer, Interdycyplinarne znaczenie neuronauk, Kraków 2016.

10. J. Bremer, Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce, Kraków 2016.

11. Sam Harris, Pejzaż moralny, CIS 2012.

12. Chmielecki, Między mózgiem i świadomością. Próba rozwiązania problemu psychofizycznego, http://www.ifsid.ug.gda.pl/filozofia/pracownicy/chmielecki-mozg-swiadomosc.pdf

13. Kokoszka A.: Etyczne aspekty ingerencji w ludzką psychikę – dylematy psychoterapeuty. W: Chyrowicz B. (red.): Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę. Lublin, TN KUL, 2002: 63–86

14. Kramer P.D.: Wsłuchując się w Prozac. Warszawa, 1995

15. Saks E.: Schizofrenia. Moja droga przez szaleństwo, 2014.)

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student, zna:

- etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych i przyjętych normach

W zakresie kompetencji społecznych student potrafi:

- potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym, b) kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu, c) przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta, d) posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się;

D.W1. zna aktualny stan wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i choroby, wpływu środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia oraz społeczno-kulturowych róż- nic i roli stresu społecznego w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych;

D.W2. zna formy przemocy, modele wyjaśniające przemoc w rodzinie i w instytucjach, społeczne uwarunkowania róż- nych form przemocy oraz rolę lekarza w jej rozpoznawaniu;

D.W3. rozumie znaczenie zdrowia, choroby, niepełnosprawności i starości w relacji do postaw społecznych, konsekwencje społeczne choroby i niepełnosprawności oraz bariery społeczno-kulturowe oraz zna aktualną koncepcję jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia; D.W4. rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami oraz poję- cie zaufania w interakcji z pacjentem;

D.W5. rozumie psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i choroby przewlekłej;

D.W6. rozumie funkcjonowanie instytucji medycznych oraz społeczną rolę lekarza;

D.W13. zna i rozumie główne pojęcia, teorie, zasady i reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych;

D.U1. uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkowań społeczno-kulturowych;

D.U12. przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych

D.U13. posiada zdolność rozpoznawania etycznych wymiarów decyzji medycznych i odróżniania aspektów faktualnych od normatywnych

D.U14. przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych osobowych, prawa do intymności, prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do wyrażenia świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego oraz prawa do godnej śmierci

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji i udziału w zajęciach

Zakres tematów:

1. Implikacje etyczne relacji między mózgiem a umysłem: próba znalezienia korelacji między aktywnością mózgu a stanami psychicznymi a prywatność, odpowiedzialność, tożsamość jednostki

2. Korelacja między mózgiem (jego mierzalną aktywnością) a inteligencją, wrażliwością na choroby psychiczne, ukrywaną postawą względem grup etnicznych, możliwością (nieświadome rasistowskie postawy, które manifestują się tylko w aktywności mózgu), przewidzenia brutalnych przestępstw, czy obraz mózgu może być podstawą orzeczenia dla sądu i innych instytucji społecznych.

3. Etyczny wymiar definicji choroby psychicznej i zaburzenia psychicznego. Ruch antypsychiatrii i psychiatrii krytycznej. Pojęcie neuroróżnorodności.

4. Ulepszenia (enhancement), kosmetyczna psychofarmakologia, psychochirurgia, czy leki pozwalające edytować pamięć (wymazać z pamięci traumatyczne wspomnienia) zmieniają tożsamość jednostki.

5. Etyczne aspekty używania środków wspomagających pamięć oraz inne funkcje poznawcze, tzw. doping kognitywny (czy powinien być zakazany?).

6. Ulepszenie moralności – czy etycznym jest w taki sposób (farmakologicznie lub chirurgicznie) modyfikować mózg/umysł, aby człowiek nie był zdolny do czynów niemoralnych lub był bardziej chętny wykonywać dobre czyny (czy jest to ograniczeniem dla wolnej woli)?

7. Użycie środków zmieniających nastrój, np. stosowanie na polu bitwy leków zwiększających agresywność żołnierzy (praktyki stosowane i regulowane w niektórych krajach).

.

8. Zdrowie i choroba, cz. 1. Historia pojęcia choroby psychicznej. Ruch antypsychiatrii i tzw. psychiatria krytyczna.

9. Zdrowie i choroba, cz. 2. Biostatysytczna teoria choroby Boorse’a i jej współczesna krytyka. Współczesne koncepcje choroby psychicznej i filozofia umysłu.

10. Choroba i zaburzenie psychiczne z punktu widzenia pacjenta 1. Pojęcie „neuroróżnorodności”.. Wyzwania współczesnego neuro-pluralistycznego społeczeństwa (Ruch osób słyszących głosy, fenomen Mad in America, autyzm jako wariacja na temat natury ludzkiej).

11. Problematyka świadomej zgody w psychiatrii. Etyczne aspekty przymusu hospitalizacji oraz przymusowej farmakoterapii. Etyczne aspekty użycia przymusu bezpośredniego w psychiatrii.

12. Granice tajemnicy lekarskiej w psychiatrii.

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład problemowy, wykład multimedialny, dyskusje seminaryjne, omawianie kazusów, analiza aktów prawnych, film

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:30 - 18:00, sala 7, I p., s.sem.
Małgorzata Jantos 15/15 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 20:00, sala 5, I p., s.sem.
Marcin Polak, Małgorzata Jantos 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kopernika 7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.