Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audyt i kontrola zarządcza w sektorze publicznym WZ.ISP.ZP.1.F9
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 160
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Obowiązkowa

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2019), Kontrola publiczna: ciągłość i zmiana, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu

Dodatkowa

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2018), Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z. Dobrowolski (2005), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

K. Winiarska (red.) (2012), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa: Wolters Kluwer Business

P. Soltyk (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r., poz. 506)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581)

Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84)

Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF, poz. 56)

Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11)

ISO 19600 Systemy zarządzania zgodnością

PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

PN-ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne.

PN-EN ISO 19011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania

ISSAI 20 Zasady przejrzystości i rozliczalności

ISSAI 300 Standardy warsztatowe kontroli państwowej

ISSAI 400 Standardy sprawozdawcze kontroli państwowej

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie sposób zorganizowania i zasady kontroli zarządczej w sektorze publicznym. Zna i rozumie podstawowe sposoby gromadzenia, analizy i prezentacji danych niezbędnych do oceny potrzeb finansowych oraz oceny prawidłowości wydatkowania środków finansowych na realizację zadań w sektorze publicznym. Zna i rozumie podstawowe metody i techniki audytu oraz wykorzystania audytu i kontroli zarządczej do rozwiązywania problemów zarządzania. Student potrafi: zastosować w pracy lub w nauce wybrane elementy wiedzy o audycie i kontroli zarządczej w sektorze publicznym. Samodzielnie analizuje możliwości zastosowania kontroli zarządczej w sektorze publicznym i potrafi sformułować kierunkowe propozycje doskonalenia działań w powyższym zakresie. Potrafi dobierać odpowiednie techniki audytu do rozwiązywania wybranych problemów zarządzania

Student jest gotów do: wykorzystania kluczowych norm i standardów związanych z audytem i kontrolą zarządczą w sektorze publicznym w celu rozwiązania problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowy udział w ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania ćwiczenia jest prawidłowe rozwiązanie zadań wskazanych przez prowadzącego oraz zaliczenie kolokwium

Zakres tematów:

Standardy kontroli zarządczej

Zarządzanie ryzykiem

Samoocena kontroli zarządczej

ISO 19600 Systemy zarządzania zgodnością

PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

PN-ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne.

PN-EN ISO 19011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania

ISSAI 20 Zasady przejrzystości i rozliczalności

ISSAI 300 Standardy warsztatowe kontroli państwowej

ISSAI 400 Standardy sprawozdawcze kontroli państwowej

Planowanie i przygotowanie raportu z audytu

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, analiza przypadków, metody e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala 3.113
Katarzyna Mormul 32/160 szczegóły
2 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 18:15 - 20:00, sala 3.113
Katarzyna Mormul 34/ szczegóły
3 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 18:15 - 19:45, sala 3.113
Katarzyna Mormul 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.