Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w społeczeństwie amerykańskim WSM.IASP-LD51
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa

Wybór tekstów omawianych na zajęciach

Branston, G. Stafford, R., The Media Student's Book, Routledge, London.2010

Biagi , S., Media Impact .An Introduction to Mass Media, Belmont, California 1992.

Emery E., Emery, M. The Press and America. An Interpretative History of of the Mass Media, Allyn and Bacon, 1996

Briggs A., Burke P.Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.

Golka B.System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2004.

Jenkins, H.Kultura konwergencji. Kultura starych i nowych mediów, Wydawnictwa akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Orliński, W.Internet. czas się bać. Wydawnictwo Gazety Wyborczej, warszawa, 2013

Dodatkowa

Filiciak M., Giza B. (red.), Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Warszawa: Scholar 2011.

Godzic, W., Rozumieć telewizję, Rabid, Kraków, 2001.Godzic, W., Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków, 2004

Efekty uczenia się:

Student dysponuje wiedzą na temat podstawowych instytucji związanych z mediami masowymi oraz ich funkcjonowania

Student dysponuje podstawowa wiedzą na temat funkcji mediów masowych w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w państwach amerykańskich

Student zna role mediów masowych w historii budowaniu demokracji i amerykańskich społeczeństw obywatelskich

Student posiada wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach amerykańskich

umiejętności:

Student potrafi rozpoznać narzędzia i metody stosowane przez współczesne media oraz zanalizować ich wpływ na społeczeństwo

Student potrafi wykorzystać wiedze teoretyczna do analizy wpływu mediów masowych na procesy polityczne, prawne, ekonomiczne i kulturowe zachodzące w społeczeństwach amerykańskich

Student potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę mediów we współczesnych społeczeństwach amerykańskich

Student potrafi gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej wiedzę na temat funkcjonowania mediów masowych w społeczeństwach amerykańskich.

Student jest w stanie przewidzieć zjawiska i procesy społeczne związane z funkcjonowaniem mediów masowych w społeczeństwach amerykańskich.

kompetencje społeczne:

Student jest przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, w których przydatna jest znajomość funkcjonowania mediów masowych oraz procesów które media generują metod .

Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętność z zakresu wiedzy o mediach masowych w społeczeństwach amerykańskich i potrafi wdrożyć je wżyciu publicznym, i wykorzystać w życiu zawodowym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach i aktywny udział – 25% ( można mieć 2 obecności bez konieczności ich nadrabiania, przy kolejnych należy przygotować tzw. Flash – 5 minutową, dynamiczną prezentację na zadany lub ustalony ze mną temat)

2. Projekt – 25%

Kryteria oceny projektów:

a- Plan – dobrze zorganizowana, logiczna wypowiedź – 20%

b- Zawartość – oryginalność tematu, dobór przykładów, etc. -35%

c- Opracowanie – szata graficzna – 15%

d- Performance- timing, klarowność wypowiedzi, współpraca, podział ról -30%

3. Sprawdzian zaliczeniowy 50%

Zakres tematów:

1- „ Fakty i akty’ projekcja filmu. O prawdzie w mediach. Fake news vs. alternative facts.

2- Teoretyczne aspekty funkcjonowania mediów masowych

3- Medialnej opowieści

4- Prasa – zarys historyczny

5. Tabloidy i tabloidyzacja

6- Magazyny w USA

7- Radio i jego funkcje społeczne.

8- Telewizja – narodziny i rozwój

9.- Media publiczne

10- Internet – czyli narodziny piątej władzy

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 36
Jolanta Szymkowska-Bartyzel 20/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 36
Jolanta Szymkowska-Bartyzel 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Rynek Główny 34
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.